วันที่ ศุกร์ กุมภาพันธ์ 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มีคำสั่งแต่งตั้ง..เสี่ยวฯเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี


(ตราครุฑ)

คำสั่ง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่๐๒๗/๒๕๕๓

.

.

เรื่อง 

แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

.

.

ตามที่

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

.

.

เพื่อให้

การบริหารราชการในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อทางราชการ

.

.

จึงแต่งตั้ง

(ชื่อเสี่ยวฯ)

เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มีหน้าที่ให้คำปรึกษา

เสนอความคิดเห็น วิเคราะห์ และเสนอแนะทางวิชาการ เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์

รวมทั้ง

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

.

.

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓

.

.

(นายอิสสระ สมชัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

.

.

สวัสดีครับ

.

.

เพราะเราท่านคือเพื่อนประชาชน

โดย ไทบ้าน

 

กลับไปที่ www.oknation.net