วันที่ อาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชิญอ่านงานวิจัยของSIAM1932 เรื่อง เสาหลักเมืองกับชุมชนในเมืองปัตตานี


    เชิญทุกท่านดูได้จากนี้เลยครับ

http://dcms.lib.ru.ac .th/detail.nsp

เสาหลักเมืองปัตตานีสร้างคู่กับชุมชนในเทศบาลเมืองปัตตานี 54 ปีแล้วเป็นการสร้างเสาหลักเมืองอยู่ท่ามกลางชุมชนชาวมุสลิม ชุมชนชาวไทย และชุมชนชาวจีน เสาหลักเมือง จึงตั้งอยู่ท่ามกลางความหลากหลายของชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม
จากการศึกษาเรื่อง “เสาหลักเมืองกับชุมชนในเมืองปัตตานี” พอสรุปได้ดังนี้
เสาหลักเมืองปัตตานีสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2494 โดยพระยารัตนภักดี(แจ้ง สุวรรณจินดา) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และอดีตผู้ว่าราชการภาค 9 ได้เรียนต่อกระทรวงมหาดไทยและสำนักพระราชวังสมุหพระราชพิธี เพื่อขออนุมัติสร้างเสาหลักเมืองปัตตานีขึ้น จุดประสงค์ของการสร้างเสาหลักเมืองปัตตานี เพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชน ในจังหวัดปัตตานี เพื่อความสงบสุขและเป็นทียึดเหนี่ยวจิตใจ
จากการลงพื้นที่ที่ผู้ศึกษาได้สนทนากับชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีถึงบทบาทและความสำคัญของเสาหลักเมืองที่มีชุมชนชาวมุสลิม ชาวมุสลิมหลายคน เล่าว่าการสร้างเสาหลักเมืองปัตตานีนั้นทางการได้ทำขึ้น เนื่องในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ชาวมุสลิมไม่สามารถกราบไหว้ได้ เพราะขัดกับหลักศาสนาอิสลาม แต่ชาวมุสลิมที่ปัตตานีก็มิได้ลบหลู่ และสามารถเข้าใจความหมายที่มีการสร้างเสาหลักเมืองขึ้น เพราะว่าทางการต้องการสร้างความเป็นปึกแผ่น ความสุข ความสันติกับชาวปัตตานี (หมายถึง ทุกคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานี) และพยายามเชื่อมโยง ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของชาวมุสลิมกับชาวไทยและชาวจีน
 แม้ว่าชาวมุสลิมจะไม่สามารถมาไหว้เสาหลักเมืองได้ปัตตานีได้ แต่ก็สามารถทำดอกไม้ หรือพวงมาลัย ให้ชาวไทย หรือชาวจีนนำไปไหว้เสาหลักเมืองปัตตานีได้ และนอกจากนั้นชาวมุสลิมก็สามารถที่จะเดินเข้าไปภายในบริเวณที่ตั้งเสาหลักเมืองได้ เพื่อพักผ่อนในศาลา เพราะบริเวณภายในที่ตั้งเสาหลักเมืองปัตตานีโดยรอบ ๆบรรยากาศร่มรื่นดี

 ชาวไทยที่เขตเทศบาลเมืองปัตตานี นั้นนิยมให้การเคารพกราบไหว้ และสักการะเสาหลักเมืองปัตตานี และนิยมไปทำบุญและปฎิบัติศาสนกิจที่วัดไทย นอกจากนี้จะนับถือและไปไหว้เสาหลักเมืองปัตตานี โดยทั่วไปแล้วจะเห็นว่าชาวไทยจะนิยมให้ความเคารพกราบไหว้เสาหลักเมืองปัตตานีมากกว่าชาวจีน ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ที่วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวไทยคือวัดตานีนรสโมสร ในเขตตำบลอาเนาะรู วัดนิกรชนาราม (วัดหัวตลาด) ในเขตตำบลอาเนาะรู และวัดนพวงศาราม (วัดใหม่) ในเขตตำบลสะบารัง
 นอกจากนี้ชาวไทยยังนิยมกราบไหว้เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวอีกด้วย ทำให้ความสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวจีนได้ใกล้ชิดกันด้วยความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน
 ส่วนชาวจีนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับชาวไทยที่ อาศัยอยู่ใกล้เคียงกัน ส่วนมากยังคงนับถือเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวมากกว่าเสาหลักเมืองปัตตานี เพราะว่าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคู่กับประวัติศาสตร์เมืองปัตตานีมานานแล้วจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ระหว่างความสัมพันธ์ของชาวจีนกับศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ชาวจีนถือว่าตัวเองเป็นลูกหลานของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวทั้งชาวจีนในเขตเทศบาล และชาวจีนนอกเขตเทศบาลเมืองปัตตานี รวมทั้งชาวจีนจากจังหวัดอื่น ๆ  หรือชาวต่างชาติก็ให้ความศรัทธาให้ความเคารพต่อเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ถึงแม้เสาหลักเมืองปัตตานีจะเป็นของใหม่ที่สร้างขึ้นในภายหลังเหมือนกับในหลาย ๆ จังหวัดในประเทศไทย ชาวจีนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีก็ยังให้ความศรัทธา และนับถือเสาหลักเมืองปัตตานีด้วย แม้ว่าจะไม่มากเท่าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวก็ตาม แต่ชาวจีนก็ถือว่าเสาหลักเมืองปัตตานีเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นคู่บ้านคู่เมืองปัตตานีเพื่อความสุข ความสันติสุขในเมืองปัตตานี

ดังนั้นการสร้างเสาหลักเมืองปัตตานีจึงมิได้ก่อให้เกิดการเป็นศูนย์รวมจิตใจที่แท้จริง ในกลุ่มชนหลายชาติพันธุ์ เพราะต่างมีศูนย์รวมจิตใจที่ยึดเหนี่ยวผูกพันก่อนช้านาน
 จากการที่ผู้ศึกษาได้เข้าไปในชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักเมืองปัตตานีและผู้ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ และเห็นการสร้างเสาหลักเมืองปัตตานี ทำให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จากกรณีการศึกษาเรื่อง เสาหลักเมืองกับชุมชนในเมืองปัตตานี สะท้อนให้เห็นว่าในชุมที่มีวัฒนธรรมของตนมาช้านาน การที่รัฐบาลจะสอดแทรกวัฒนธรรมใหม่จากส่วนกลาง จำไม่ได้รับผลสำเร็จเท่าที่ควร ทางที่ดีรัฐบาลควรส่งเสริมให้มีความเข้าใจวัฒนธรรมของท้องถิ่นมากขึ้น ผู้ศึกษาสังเกตว่า ภาษาในการสื่อสารกันในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีระหว่างชาวมุสลิม ชาวไทย และชาวจีน ใช้ภาษาไทยภาคกลางในการสื่อสาร เพราะว่ารัฐได้ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาที่พูดกันในชุมชนมุสลิมคือภาษามลายูท้องถิ่นปัตตานี อักษรเขียนคือยาวี ชาวมุสลิมคงต้องการให้ชาวไทย และชาวจีนเข้าใจภาษามลายู และต้องการให้ดำเนินนโยบายที่ก่อให้เกิดความเข้าใจวัฒนธรรมของชาวมุสลิมให้มากกว่านี้เพราะจะช่วยให้เกิดความรักความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความสมานฉันท์ในชาติ

<>
 คำสืบค้น: เสาหลักเมือง
 เสาหลักเมืองกับชุมชนในเมืองปัตตานี
ข้อมูลที่ 1
<< ก่อนหน้า ถัดไป >>
Digital Object Files:  /04214/Title.pdf
 /04214/Abstract.pdf
 /04214/Contents.pdf
 /04214/Chapter1.pdf
 /04214/Chapter2.pdf
 /04214/Chapter3.pdf
 /04214/Chapter4.pdf
 /04214/Chapter5.pdf
 /04214/Appendix.pdf
 /04214/Bibliography.pdf
 /04214/Vita.pdf
Title: เสาหลักเมืองกับชุมชนในเมืองปัตตานี
Title Alternative: The City Pillar and the People of Pattani
Creator: Name: พยงค์ มูลวาปี.
Subject:   ThaSH: เสาหลักเมืองปัตตานี.
Contributor:   Name: สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์
Roles: คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์

Name: วิไลเลขา ถาวรธนสาร
Roles: คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์

Name: สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร
Roles: คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์
Publisher:   Name: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.สำนักหอสมุดกลาง
Address: กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
E-Mail: nean@ram1.ru.ac.th
Date Created:   2548
Date Issue:   2550-04-24
Date Modify:   2550-05-12
Type:  วิทยานิพนธ์/Thesis
Format:  application/pdf
Source:  Call Number: ม.ร. พ2146 2548
Language:   tha
Thesis: Degree Name:ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level:ปริญญาโท
 Degree Descipline:ไทยศึกษา
 Degree Grantor:มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Right: ©Copyrights มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Rights Access: สามารถเข้าใช้ได้เฉพาะสมาชิกห้องสมุดในกลุ่ม ThaiLis

    สยาม 1932 รายงาน ลงพื้นที่ตลอดการวิจัย

โดย SIAM1932

 

กลับไปที่ www.oknation.net