วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รับสมัครเจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง รุ่นพิเศษ 56และประวัติ The Chronicles of Thai Amateur Radio


 

 


                                        เจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง รุ่นพิเศษ 56

หลักสูตร “ เจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง รุ่นพิเศษ 56 ”
รายละเอียด
หลักสูตร “ เจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง รุ่นพิเศษ 56 ”
โดย สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธุื 2553 ( 5 วัน ไม่เว้นวันหยุด )
เอกสารในการสมัคร มีดังนี้
( ) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)
( ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ ( พร้อมรับรองสำเนา )
( ) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป ( พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่าย )

สำหรับสมาชิกใหม่
ค่าลงทะเบียนอบรม 3,780 บาท
ค่าสมัครสมาชิกสมาคม 220 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พหลโยธิน ซอย7 (อาคารหน้ากรมสรรพากร) พญาไท กรุงเทพ (10400)
โทร 02-2785665 , 02-2785669 FAX 02-2785664

  E20TCM
The Chronicles of Thai Amateur Radio


 


21 เมษายน 2426
ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ - ITU [http://www.itu.int]
1 พฤศจิกายน 2455
ประดิษฐ์สัญญาณโทรเลขอักษรไทยขึ้นใช้ สัญญาณอักษรไทยนี้มิได้กำหนดขึ้น ประจำทุกตัวอักษรในภาษาไทย หากมีแต่อักษรบางตัวที่สำเนียงคล้ายกันก็กำหนดให้ใช้สัญญาณเดียวกัน เช่น ด กับ ฎ ส กับ ษ หรือ ศ เป็นต้น
2457
รัฐบาลประกาศใช้ "พระราชบัญญัติวิทยุโทรเลข พ.ศ. 2457" เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการวิทยุฉบับแรก ให้กรมไปรษณีย์โทรเลขมีอำนาจหน้าที่ในการตั้งเครื่องและใช้วิทยุโทรเลขโทรศัพท์
18 มิถุนายน 2479
เพิ่มเติมไม้ยะมก (ๆ) ขึ้นอีก 1 สัญญาณในรหัสสัญญาณโทรเลขภาษาไทย
23 พฤษภาคม 2479
นายเสงี่ยม เผ่าทองศุข, HS1PJ หัวหน้าแผนกช่างวิทยุ ทดลองวิทยุสื่อสารแบบนักวิทยุสมัครเล่นด้วยเครื่องส่งทำเองแบบ Frequency Doupler จาก Oscillator 7.1MHz เป็น 14.2 MHz กับ ON4UU [CQ #16 น. 22]
2479
"กิจการวิทยุสมัครเล่น" เริ่มต้นเมื่อหัวหน้าแผนกช่างวิทยุ ได้ทดลองติดต่อสื่อสารทางวิทยุสมัครเล่นและสามารถติดต่อกับต่างประเทศไำด้เป็นผลสำเร็จ
2480
อาจารย์เสงี่ยม เผ่าทองศุข เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทยคนแรก ที่เข้าแข่งขันติดต่อทางไกล DEUTSCHER JAHRES Contest 1937 ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศเยอรมัน และได้รับรางวัลที่ 1 ในกลุ่มประเทศเอเซีย
22 มกราคม 2498
รัฐบาลได้ยกเลิกพระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร พ.ศ.2478 และประกาศใช้พระราชบัญญัติใหม่ 2 ฉบับคือ 1) พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ให้อำนาจกรมไปรษณีย์โทรเลขควบคุมการใช้ความถี่วิทยุ ความคุมเครื่องส่งวิทยุ และเครื่องรับวิทยุคมนาคม    2) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498
2504
แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 โดยออกเป็น พรบ.วิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2504
27 พฤศจิกายน 2506
นายโรเบิต อี. เลียว (Robert E. LEO ) ยื่นขอจดทะเบียนสมาคมต่อ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย" อักษรย่อ ส.ว.ส.ท.
5 สิงหาคม 2507
ส.ว.ส.ท. ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมจากกระทรวงศึกษาธิการ
10 พฤศจิกายน 2507
ส.ว.ส.ท. ได้รับอนุมัติจากกรมตำรวจในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2507
ส.ว.ส.ท. เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพ IARU [? CQ #35 น. 72]
11 มกราคม 2508
ส.ว.ส.ท. เปิดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
2511
ส.ว.ส.ท. สมัครเข้าเป็นสมาชิก ITU สังกัด IARU Region III
2512
ทหารอเมริกันประจำฐานทัพต่างๆ ในประเทศไทยได้ยื่นความจำนงขอตั้ง/ใช้วิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย แต่กระทรวงคมนาคมไม่อนุมัติ เพราะตามกฎหมายอนุญาตให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
2514
มีการจัดตั้งกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ขึ้นเรียกว่า South East Network Convention (SEANET Convention) มีการประชุมครั้งแรกวันที่ 30-31 ธันวาคม 2514 ณ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
1 มกราคม 2515
ส.ว.ส.ท. เปลี่ยนชื่อย่อจาก STAR (Society of Thai Amateur Radio) เป็น RAST (Radio Amateur Society of Thailand)
2517
กรมฯ นำเรื่องการสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น เสนอที่ประชุม " คณะกรรมการประสานงานและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ (กบถ.)" ที่ประชุมมีมติให้เสนอเรื่องให้สภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาในแง่ความมั่นคงแห่งชาติต่อไป
21 กุมภาพันธ์ 2518
สภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติว่ายังไม่สมควรอนุญาตให้มีการจัดตั้งวิทยุสมัครเล่น เพราะในขณะนั้นกรมฯ ยังมีขีดความสามารถจำกัดในการควบคุมวิทยุสมัครเล่น และให้กรมฯตักเตือนผู้ที่ดำเนินการผิดกฏหมาย หากหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฏหมายโดยเคร่งครัด และให้จัดทำร่างระเบียบการควบคุมวิทยุสมัครเล่นให้รัดกุมแล้ว เสนอให้สภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
2518 (?)
ครม. มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุ และได้มีประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุ พ.ศ. 2518 ออกมาใช้บังคับด้วย [วันสื่อสารแห่งชาติ 2527]
2519
กบถ.ได้พิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยวิทยุสมัครเล่น พ.ศ.2518 แล้วมีมติว่ายังไม่สมควรอนุญาตให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่น ขึ้นในประเทศไทยในขณะนั้น เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่น่าไว้วางใจ และให้กรมฯ ตักเตือนและปราบปรามผู้กระทำผิดกฏหมาย เมื่อใดที่กรมฯมีความพร้อมด้านอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมได้ดีก็ให้เสนอร่างระเบียบว่าด้วยวิทยุสมัครเล่นมาให้พิจาณาใหม่
2520
RAST จัดงาน SEANET Convention ณ โรงแรมเอราวัณ
6-10 ตุลาคม 2521
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IARU Region III Conference ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 200 คนเศษ
2521
กรมฯ มีดำริที่จะนำเอากิจการวิทยุสมัครเล่นมาส่งเสริม เพื่อให้มีนักค้นคว้าทดลองด้านวิทยุ และที่สำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาเครื่องวิทยุคมนาคมรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติในอนาคตด้วย
2522
พล.ต.ต. สุชาติ เผือกสกนธ์ อธิบดีกรมฯ และคณะ ร่วมด้วย RAST ส่งผู้แทนร่วมประชุม World Administrative Radio Conference (WARC) ของ ITU
19 มิถุนายน 2524
กรมฯ ประกาศให้ผู้ที่มีเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นต้องขออนุญาตมีเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครอง
กันยายน 2524
กรมฯ ร่างระเบียบว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่นเสนอคณะกรรมการประสานงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณา
4 กันยายน 2524
อธิบดีกรมฯ ประกาศระเบียบกรมฯว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ.2524
8 พฤศจิกายน 2524
กรมฯ เปิดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเป็นครั้งแรก เป็นข้อสอบปรนัย มีผู้สมัครสอบ 552 คน เข้าสอบ 510 คน สอบได้ 312 คน
16 พฤศจิกายน 2524
กรมฯ ก่อตั้ง "ชมรมวิทยุอาสาสมัคร" (Voluntary Radio Club) กำหนดสัญญาณเรียกขานให้สมาชิกว่า VR....(หมายเลข) โดยใช้ความถี่ 144.000-146.000 MHz
5 ธันวาคม 2524
ทูลเกล้าฯถวายสัญญาณเรียกขาน VR009 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดศูนย์ชมรมวิทยุอาสาสมัครที่ซอยสายลม
30 มกราคม 2525
กรมฯ เปิดสอบเพื่อรับประกาศฯพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่สอง เป็นข้อสอบปรนัย มีผู้สมัครสอบ 967 คน สอบได้ 719 คน
11 พฤษภาคม 2525
กรมฯ ประกาศว่าจะไม่ออกใบอนุญาตให้นำเข้า มี หรือใช้วิทยุคมนาคมเพื่อกิจการวิทยุอาสาสมัคร ที่มีคุณลักษณะผิดจากระเบียบที่วางไว้ คือใช้กำลังส่งได้สูงกว่า 10 วัตต์และมีความถี่ใช้งานเกินย่าน 144-146 เมกกะเฮิร์ต ส่วนผู้ที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว ขอให้ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตโดยเคร่งครัดด้วย
26 มิถุนายน 2525
กรมฯ เปิดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่สาม เป็นข้อสอบอัตนัย มีผู้สมัครสอบ 1,171 คน สอบได้ 297 คน
15 สิงหาคม 2525
กรมฯ แจกประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั้นต้นให้แก่ผู้ผ่านการสอบรุ่นที่สาม
2525
RAST จัดงาน SEANET Convention ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมอิมพีเรียล
15-30 มิถุนายน 2526
กรมฯ เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั้นต้น รุ่นที่สี่
4 สิงหาคม 2526
รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปีเป็น "วันสื่อสารแห่งชาติ" เริ่มตั้งแต่ปี 2526 เป็นต้นไป เพื่อระลึกถึงวันสถาปนากรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขขึ้นในประเทศไทย ได้จัดงาน "วันสื่อสารแห่งชาติ" เป็นครั้งแรก ร่วมกับงาน "ครบรอบ 100 ปี ของการสถาปนากรมไปรษณีย์โทรเลข" และการ เฉลิมฉลอง "ปีการสื่อสารโลก" ของสหประชาชาติ โดยจัดขึ้นที่ กรมไปรษณีย์โทรเลข
3 พฤศจิกายน 2526
คณะอนุกรรมการชมรมวิทยุอาสาสมัคร จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร - ส.ว.อ. - VRA (Voluntrary Radio Association)" นายถาวร เยาวขันธ์ เป็นนายกสมาคมฯ วัตถุประสงค์หลักคือ เป็นศูนย์รวมนักวิทยุอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์
16 พฤศจิกายน 2526
ที่ประชุม กบถ. ชี้แจงว่าสาเหตุที่ยังไม่สมควรอนุญาตให้มีการจัดตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นอย่างเป็นทางการ เพราะปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
10 พฤศจิกายน 2527
RAST จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี ที่โรงแรมไฮแอท เซ็นทรัล
2527
กรมฯ จัดตั้งศูนย์ควบคุมข่ายเฉพาะพื้นที่ (Area Network Control) เพื่อเสริมโครงข่ายของชมรมวิทยุอาสาสมัคร ให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพ
21 มกราคม 2528
นายมหิดล จันทรางกูร อธิบดีกรมฯ มีหนังสือถึงเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ขอให้นำเรื่อง "กิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย" เสนอคณะกรรมการประสานงานของสภาความมั่นคงฯ [CQ #10 น.29]
25 ธันวาคม 2528
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เห็นชอบในหลักการให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย ดูรายละเอียด (3KB TXT)
2528
กรมฯ ออกระเบียบว่าด้วยชมรมวิทยุอาสาสมัคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
2528
ยกเลิกการใช้รหัสมอร์สสำหรับการรับส่ง-โทรเลข และยกเลิกการสอนรหัสมอร์สในโรงเรียนการไปรษณีย์
พฤศจิกายน 2529
"ซีคิว" นิตยสารรายเดือนฉบับแรกเพื่อนักวิทยุสมัครเล่น ฉบับปฐมฤกษ์ออกวางแผง ราคา 25 บาท มีคุณวิชาญ วุฒิฐานทวีกิจ, HS1FAR, เป็นบรรณาธิการบริหาร ร.ท.จำลอง เชื้อไทย ร.น., HS1FAS, (?) เป็นผู้อำนวยการ
2529
กรมฯ อนุญาตให้ RAST จัดตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เพื่อฝึกอบรมสมาชิกทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2529
17 มกราคม 2530
Club Station ของ RAST, HS0B, ออกอากาศในย่าน HF เป็นครั้งแรก [CQ #5 น.72]
17 กุมภาพันธ์ 2530
ศูนย์ควบคุมข่ายย่านความถี่วิทยุสมัครเล่น (สายลม) จัดให้มีการทดลองการเช็คเน็ทตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลาประมาณ 20.20-20.30 น. ที่ความถี่ช่องเรียกขาน 145.00 MHz
22 กุมภาพันธ์ 2530
VRA จัดสอบเพื่อรับประกาศฯขั้นต้น มีผู้เข้าสอบ 120 คน สอบได้ 72 คน [CQ #5 น.64]
4 สิงหาคม 2530
กบถ. ประกาศใช้ "ระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530" มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2531
18 กันยายน 2530
กรมฯ ประกาศเรื่อง "กำหนดความถี่วิทยุสำหรับวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น" กำหนดให้ใช้ความถี่ย่าน VHF จำนวน 11 ช่อง เริ่มตั้งแต่ 144.500 MHz - 145.000 MHz มีช่องความถี่ห่างกัน 50 kHz
3 ธันวาคม 2530
กรมฯ ประกาศเรื่องออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุอาสาสมัครเล่นและกำหนดสัญญาณเรียกขาน เป็นการให้นักวิทยุอาสาสมัครผู้ได้รับสัญญาณเรียกขานของกรมฯ มาติดต่อยื่นคำขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นพร้อมสัญญาณเรียกขาน
20 ธันวาคม 2530
กรมฯ จัดให้มีการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษขึ้นครั้งแรก สำหรับนักวิทยุอาสาสมัครและข้าราชการบริหารระดับสูงของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
29 ธันวาคม 2530
กรมฯ อนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อกิจการวิทยุสมัครเล่นได้ไม่จำกัดจำนวน
30 ธันวาคม 2530
กรมฯ ประกาศเรื่องจำกัดสถานที่ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ให้ใช้ใน 11 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
1 มกราคม 2531
ระเบียบของ กบถ. ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 มีผลบังคับใช้, ชมรมวิทยุอาสาสมัครของกรมฯ ถูกยกเลิก นักวิทยุอาสาสมัคร เปลี่ยนเป็นนักวิทยุสมัครเล่น, มีจำนวนนักวิทยุสมัครเล่น 2,953 คน
20 กุมภาพันธ์ 2531
กรมฯ จัดอบรมเพื่อรับประกาศขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิค ถ.แจ้งวัฒนะ มีผู้ผ่านการอบรม 99 คน
21 สิงหาคม 2531
กรมฯ จัดสอบขั้นต้นครั้งที่ 1/2531รุ่นที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีผู้สมัคร 15,734 คน สอบได้ 9,513 คน [CQ #22 น.25]
2531
ปีงบประมาณ 2531 กรมฯ มีรายได้เฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ของวิทยุสมัครเล่นรวม 8,453,465 บาท [CQ #35 น.10]
8 กุมภาพันธ์ 2532
กบถ. มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การออกประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นโดยไม่ต้องผ่านการสอบ
17 สิงหาคม 2532
เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายประทวน รมยานนท์ รมช.คมนาคม นำคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร RAST และคณะกรรมการบริหาร VRA เข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง และสัญญาณเรียกขานสากล "HS1A"
25 กรกฎาคม 2532
นิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับปฐมฤกษ์ออกวางแผง ราคา 25 บาท ฤกษ์วางแผงที่ มจ.ฐิติพันธุ์ ยุคล (ท่านกบ), HS1YC ทรงคำนวณให้ คือ 09:29 น. [กระดานข่าว 100w 8 ก.ย. 47]
สิงหาคม 2532
VRA มีสมาชิก 6,252 คน เป็นสมาชิกสามัญ 2,583 คน วิสามัญ 3,669 คน [CQ #34 น.6]
25 กันยายน 2532
กรมฯ จัดพิมพ์ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมด้วยคอมพิวเตอร์ในขั้นทดลองออกมารุ่นแรกแทนการออกใบอนุญาตแบบเก่าซึ่งใช้มือเขียน และใช้สัญญาณเรียกขานระบบใหม่แบบสากลโดยไม่มีสัญญาณเรียกขานเดิม (วีอาร์) ปรากฎอยู่ในใบอนุญาตแบบใหม่นี้อีก
23, 24, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2532
กรมฯ จัดสอบขั้นต้น ครั้งที่ 1/2532 รุ่นที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำหน่ายใบสมัคร 58,750 ฉบับ มีผู้สมัคร 28,953 คน เข้าสอบ 24,977 คน สอบได้ 16,897 คน
13 ตุลาคม 2532
กรมฯ ประกาศเรื่อง "กำหนดความถี่สำหรับวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น" จำนวน 21 ช่อง เริ่มตั้งแต่ 144.500 MHz - 145.000 MHz มีช่องความถี่ห่างกัน 25 kHz
24 ตุลาคม 2532
กรมฯ ออกระเบียบว่าด้วย "การขยายข่ายวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศ พ.ศ. 2532"
27 ตุลาคม 2532
กรมฯ ประกาศเรื่อง "การจัดฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น"
28 ตุลาคม 2532
กรมฯ จัดอบรมเพื่อรับประกาศฯขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 206 คน ณ โรงพยาบาลกลาง กำหนดการ (2KB TXT)
4 พฤศจิกายน 2532
เกิดวาตภัย พายุไต้ฝุ่นเกย์ พัดเข้าสู่ชายฝั่งที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร " อาสาสมัครนักวิทยุสมัครเล่น ได้มีบทบาท ในการรายงานลักษณะอากาศอย่างปัจจุบันทันด่วน ทำให้การออกข่าวเตือนประชาชนของกรมอุตุนิยมวิทยาทันเหตุการณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของอาสาสมัครดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และมีโครงการที่จะส่งเสริมให้มีอาสาสมัครเข้ามาช่วยดำเนินการตรวจอากาศให้มากขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก" ( คำปราศรัยของ นายพงศกร เลาหวิเชียร - รมช. กระทรวงคมนาคม เนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก 23 มี.ค. 44 )
10-12 พฤศจิกายน 2532
RAST จัดงานฉลองครบรอบ 25 ปีของสมาคมฯ ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค
20 ธันวาคม 2532
กรมฯ ประกาศ "ระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พ.ศ. 2532"
มกราคม 2533
นิตยสารรายเดือน "73 Ham Radio and Communication" ฉบับปฐมฤกษ์ออกวางแผง ราคา 25 บาท
16 พฤษภาคม 2533
กรมฯ ออกประกาศเรื่องการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้ถูกต้องตามกิจการ โดยไม่อนุญาตให้นำเครื่องวิทยุคมนาคมของทางราชการ หรือเครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัวที่นำมาใช้ในข่ายวิทยุสมัครเล่นมาดัดแปลงใช้ในข่ายของทางราชการ
21 กรกฎาคม 2533
จัดอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับวุฒิสมาชิก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้ติดตามเป็นครั้งแรก
25 กันยายน 2533
ครม. อนุมัติให้จัดทำความตกลงว่าด้วยนักวิทยุสมัครเล่นไทย - สหรัฐอเมริกา ในรูปหนังสือตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบควบคุมเครื่อง และการใช้วิทยุคมนาคม ทั้งของนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศ และต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวสารของทางราชการรั่วไหล และเพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศ โดยเฉพาะสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศ เพื่อไม่มี (-ให้มี ?) การใช้วิทยุไปในลักษณะที่จะเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการ เช่น การแจ้งเหตุอันตราย การรักษาความปลอดภัย และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเหมือนกันที่นักวิทยุสมัครเล่นได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการเป็นอย่างดี เมื่อครั้งเกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์ ที่จังหวัดชุมพร
23 พฤศจิกายน 2533
VRA มีจำนวนสมาชิกประเภทสามัญ 7,628 คน วิสามัญ 3,675 คน
1 ธันวาคม 2533
สถานีวิทยุควบคุมข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานคร,HS1AB, รับช่วงการปฎิบัติภารกิจด้านด้านกิจการวิทยุสมัครเล่น จากศูนย์ควบคุมข่ายสายลม โดยมีภารกิจ ดังต่อไปนี้ 1. ควบคุมดูแลและแนะนำการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ราชการกำหนด 2. เฝ้าฟังและรายงานการใช้ความถี่ในย่านวิทยุสมัครเล่นตามที่กรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนด 3. เป็นสถานีแม่ข่ายหรือเป็นสถานีประสานงานกิจกรรมและแจ้งข่าวสารที่สำคัญ หรือประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น ให้นักวิทยุสมัครเล่นทราบ 4. รับแจ้งเหตุจากสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่น และรายงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเหตุการณ์นั้นๆ และแจ้งกรมไปรษณีย์โทรเลขตามที่เห็นสมควร 5. รับแจ้งการทดสอบสัญญาณของนักวิทยุสมัครเล่น 6. ประกาศหรือแจ้งข่าวต่างๆ ตามที่กรมไปรษณีย์โทรเลขขอความร่วมมือ 7. ภารกิจอื่นๆ ตามที่กรมไปรษณีย์โทรเลขมอบหมาย
5 ธันวาคม 2533
เปิดสถานีควบคุมข่ายวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพมหานคร, HS1AB, โดย นายสมบัติ อุทัยสาง อธิบดีกรมฯ เวลา 18.19 น.
15 ธันวาคม 2533
รมว.ต่างประเทศลงนามทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนสัญญาทวิภาคี Reciprocal Agreement กับประเทศสหรัฐอเมริกา
2533
เปิดสถานีควบคุมข่ายวิทยุสมัครเล่นจังหวัดต่างๆ 20 จังหวัด คือ ลพบุรี ระยอง นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ ลำพูน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย อุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร(31 มี.ค.) สุราษฎร์ธานี
28 มีนาคม 2534
Standard C-168S ได้รับอนุญาตให้นำเข้า โดย บจก.สยามซิเคียวร์แอนด์คอมมูนิเคชั่น จำนวน 500 เครื่อง
มีนาคม (?) 2534
ยกเลิกการติดรูปถ่ายบนใบประกาศนียบัตร [CQ #47]
5 (25?) เมษายน 2534
ITU ส่งโทรสารถึงอธิบดีกรมฯ นายสมบัติ อุทัยสาง กำหนดสัญญาณเรียกขานเพิ่มเติมสำหรับประเทศไทยว่า "E2"
6 เมษายน 2534
เปิดสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย จ.เพชรบุรี, HS7AP
31 พฤษภาคม 2534
กรมฯ ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่นก่อนทราบผลการตรวจสอบประวัติ
มิถุนายน 2534
สัญญาณเรียกขาน "HS1" ถูกใช้หมดไป
5 กันยายน 2534
กรมฯ ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ตุลาคม (?) 2534
นิตยสารรายเดือน "ว.5 ว.5" ฉบับปฐมฤกษ์ออกวางแผง ราคา 25 บาท
2534
เปิดสถานีควบคุมข่ายฯ จังหวัดต่างๆ 23 สถานี คือ นนทบุรี สมุทรปราการ สระบุรี ชลบุรี นครนายก บุรีรัมย์ ยโสธร ขอนแก่น เลย พะเยา ลำปาง ตาก พิษณุโลก(พ.ค.) เพชรบุรี(6 เม.ย.) สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต (25 เม.ย.) ระนอง ตรัง ปัตตานี ยะลา สงขลา
24 กุมภาพันธ์ 2535
จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธินักวิทยุอาสาสมัครจังหวัดชลบุรี"
15-16 สิงหาคม 2535
สมาพันธ์นักวิทยุสมัครเล่นภาคใต้ จัดสัมนาเรื่อง ทิศทางการบริหารกิจการวิทยุสมัครเล่นไทย ณ อาคารฐานเศรษฐกิจ
24 สิงหาคม 2535
กรมฯ ประกาศยกเลิกป้ายวงกลมใบอนุญาตวิทยุรถยนต์ เนื่องจาก "ป้ายวงกลมเมื่อนำมาใช้เป็นเวลานาน ย่อมจะเกิดการลบเลือนหรือชำรุดได้" และยกเลิกประกาศกรมฯ เรื่อง การติดป้ายวงกลมใบอนุญาตวิทยุรถยนต์ ลงวันที่ 25 มกราคม 2524 และวันที่ 18 พฤษภาคม 2525
16 พฤศจิกายน 2535
กรมฯ ประกาศเรื่อง กำหนดความถี่วิทยุสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น เพิ่มช่องความถี่เป็น 80 ช่องใช้งาน และ 1 ช่องเรียกขาน
2535
กรมฯ แก้ไขปรับปรุง พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 โดยประกาศใช้ พรบ.วิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
2535
เปิดสถานีควบคุมข่ายฯ 12 แห่ง คือ กรุงเทพฯ ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ตราด ศรีสะเกษ สุรินทร์ กาฬสินธ์ ร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง
4 มีนาคม 2536
จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม "สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครสวรรค์, HS6AN"
24 มีนาคม 2536
- จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสงขลา, HS9AS"
- เริ่มใช้สัญญาณเรียกขาน E2 เป็นครั้งแรกคือ E21BA
19-20 มิถุนายน 2536
กรมฯ จัดอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นครั้งแรก(?) ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท มีผู้เข้าฟัง 1,500 คน [100w #28 น.17]
26-27 มิถุนายน 2536
กรมฯ จัดอบรบและสอบสองแห่ง แห่งแรกอบรม ณ วิทยาลัยพลศึกษา สุโขทัย ใช้สนามสอบที่โรงเรียนอุดมดารณี มีผู้เข้ารับการอบรม 1,330 คน ค่าใช้จ่ายคนละ 700 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายคาดว่าจะเหลือเงินประมาณ 146,000 บาท แห่งที่สอง ชมรมวิทยุสมัครเล่นสุโขทัย ขอให้กรมฯ จัดอบรมและสอบ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุโขทัย มีผู้เข้ารับการอบรม 564 คน ค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาท [100w #28 น.18]
10-11 กรกฎาคม 2536
กรมฯ จัดอบรมและสอบ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ตรัง มีผู้สมัคร 1,540 คน [100w #28 น.20]
30 กรกฎาคม 2536
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี (Radio Amateur Society of Suratthani), HS8AS"
5 ตุลาคม 2536
ครม. อนุมัติ ให้ทำความตกลงว่าด้วยนักวิทยุสมัครเล่นระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลสวิส ในรูปหนังสือแลกเปลี่ยน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
13 ตุลาคม 2536
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตรัง (Radio Amateur Society of Trang), HS9AT"
4 พฤศจิกายน 2536
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำพูน, HS5AL"
29 พฤศจิกายน 2536
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น (Radio Amateur Association Khon Kaen - R.A.K.K.), HS4AK"
10 ธันวาคม 2536
ทำข้อตกลงแลกเปลี่ยน (Reciprocal Agreement) กับประเทศสวิสเซอร์แลนด์
2536
กรมฯ จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ในระดับต่างๆ คือ ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้น ขั้นต้นกรณีพิเศษ และขั้นกลาง ทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด มีผู้เข้ารับการอบรม 14,546 คน มีผู้สมัครสอบ 78,919 คน และมีผู้สอบได้ 25,765 คน [กระทรวงคมนาคม ผลงานประจำปี 2536 หน้า 218]
2536
เปิดสถานีควบคุมข่ายฯ 14 แห่ง คือ อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง จันทบุรี นครพนม มุกดาหาร มหาสารคาม สกลนคร หนองคาย แม่ฮ่องสอน นครปฐม กระบี่ นราธิวาส สตูล (26 มิ.ย.)
12 มกราคม 2537
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดภูเก็ต (Phuket Amateur Radio Society), HS8AT"
28 มกราคม 2537
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครจังหวัดชัยภูมิ (Radio Amateur Association Chaiyaphum), HS3AC"
3 มีนาคม 2537
ชมรมนักวิทยุอาสาสมัครจังหวัดชุมพร จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร (Radio Amateur Society of Chumphon - RASC), HS8AC"
18 กุมภาพันธ์ 2537
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุดรธานี, HS4AU"
15 มีนาคม 2537
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ (Radio Amateur Association of Samutprakarn - RAAS), HS1AM"
16 มีนาคม 2537
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี, HS1AR"
25 พฤษภาคม 2537
ชมรมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปัตตานีจดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปัตตานี (Radio Amateur Association of Pattani), HS9AI"
31 พฤษภาคม 2537
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมรวมนักวิทยุสมัครเล่นสมุทรปราการ"
26 สิงหาคม 2537
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครนครศรีธรรมราช (The Radio Amateur and Voluntary Association of Nakhonsithammarat R-V-A-N)"
11 ตุลาคม 2537
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นกำแพงเพชร (Kamphaengphet Ham Association), HS6AK"
18 พฤศจิกายน 2537
RAST จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ
21 พฤศจิกายน 2537
ชมรมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี (Radio Amateur Association of Lopburi), HS1AL"
25 พฤศจิกายน 2537
กรมฯ ประกาศเรื่อง " การนำเข้า มี และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น" (ร.จ. 20 ธ.ค. 37)
31 ตุลาคม 2537
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นพัทลุง, HS9AP"
2537
นิตยสารรายเดือน "แฮมนิวส์" ฉบับปฐมฤกษ์วางแผง
2537
เปิดสถานีควบคุมข่ายฯ 2 แห่ง คือ ปทุมธานีและปราจีนบุรี
2537
กรมฯ จัดอบรมและจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นในระดับต่างๆ ดังนี้ 1.) จัดสอบเพื่อรับประกาศพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง มีผู้สมัครสอบ 1,969 คน มีผู้สอบได้ 295 คน 2.) จัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น มีผู้สมัครสอบ 34,359 คน มีผู้สอบได้ 18,325 คน 3.) จัดอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นกรณีพิเศษ มีผู้เข้ารับการอบรม 68 คน 4.) จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น มีผู้เข้ารับการอบรม 32,845 คน มีผู้สอบได้ 29,404 คน [ กระทรวงคมนาคม ผลงานประจำปี 2537]
31 กรกฎาคม 2538
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่(Chiangmai Ham Association-C.H.A.), HS5AC"
2538
- เปิดสถานีควบคุมข่ายฯ จังหวัดอำนาจเจริญ
- กรมฯ จัดอบรมวิทยุสมัครเล่นกรณีพิเศษ 1 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม 38 คน [กระทรวงคมนาคม ผลงานประจำปี 2538]
4 เมษายน 2539
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ได้น้อมเกล้าฯถวายพระเกียรติ "Telecom Man of the Nation" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพิจารณาเห็นว่าพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถยิ่งทางด้านโทรคมนาคม ทรงสนพระทัยศึกษาความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีโทรคมนาคม ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ทรงคิดค้น ดัดแปลง และใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยทุกประเภทในการติดต่อสื่อสารต่างๆ เป็นผลดียิ่งต่อการช่วยเหลือ ให้การสงเคราะห์พสกนิกร โดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดาร ช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่งรัฐบาลรับผิดชอบดำเนินการอยู่ประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
16 กันยายน 2539
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรี, HS7AS"
2539
- เปิดสถานีควบคุมข่ายฯ จังหวัดสระแก้วและจังหวัดชัยภูมิ
- กรมฯ อนุญาตให้ RAST ใช้ความถี่ 145.825 MHz เพื่อการทดสอบแบบ Digimode โดยให้ทดสอบถึง 31 ธันวาคม 2539
- RAST สร้างเว็บเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของสมาคม
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสร้างดาวเทียมขนาดเล็กวงโคจรต่ำ จะเอาคลื่นความถี่ของกิจการวิทยุสมัครเล่นบรรจุไว้ด้วย เพื่อให้มีการใช้วิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียมในประเทศไทย และในอนาคตสามารถติดต่อกันได้ทั่วโลก คาดว่าจะสร้างเสร็จในปี 2540
1 สิงหาคม 2540
กรมฯ เปลี่ยนมาใช้สติ๊กเกอร์ ปท. แทนการสลักบนตัวเครื่องวิทยุ
19 กันยายน 2540
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำปาง (Amateur Radio Association of Lampang), HS5AM"
20 พฤษภาคม 2541
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย, HS5AR"
10 กรกฎาคม 2541
ดาวเทียม Thai Micro-Satellite หรือ TMSAT ( ต่อมาได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่าดาวเทียม 'ไทพัฒ' เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2541) สร้างที่มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ ประเทศอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถูกปล่อยเข้าสู่วงโคจร ด้วยจรวด Zenith-II ของรัสเซีย จากฐานยิงเมือง Baikanur ประเทศ Kazakstan เมื่อเวลา 13.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย ดาวเทียมไทพัฒ-1 มีชุดสื่อสารย่านความถี่วิทยุสมัครเล่น 1 ชุด การสื่อสารกับดาวเทียมไทพัฒเป็นแบบดิจิตอล ในย่านความถี่นักวิทยุสมัครเล่น ความถี่สัญญาณขาขึ้น 145.25 MHz และความถี่ สัญญาณขาลง 436.25 MHz ซึ่งนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลกที่อยู่ในรัศมี 3,000 กิโลเมตร จากตำแหน่งที่ดาวเทียมไทพัฒโคจรอยู่ สามารถสื่อสารกับดาวเทียมได้โดยตรงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
4 สิงหาคม 2541
กรมฯ ้ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง พร้อมสัญญาณเรียกขาน "HS1D" แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
22 สิงหาคม 2541
กรมฯ ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง พร้อมสัญญาณเรียกขาน "HS1C" แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
15 พฤศจิกายน 2541
เปิดศูนย์ "ข่ายสื่อสารคู่ขนาน" ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์กีฬารังสิต
2541
กรมฯ จัดอบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษ มีผู้เข้ารับการอบรม 1,660 คน
3 เมษายน 2542
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รมว.คมนาคม เป็นประธานในงานเลี้ยงพนักงานวิทยุสมัครเล่น เนื่องจากเป็นผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 และเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7 ณ กรมไปรษณีย์โทรเลข
23 ตุลาคม 2542
ตั้ง "สภาวิทยุสมัครเล่นประเทศไทย - TARL (Thailand Amateur Radio League)" โดย นายสมิทธ ธรรมสโรช เป็นประธาน
16 พฤศจิกายน 2542
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครนครศรีธรรมราช เปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น นครศรีธรรมราช (The Radio Amateur Association of Nakhonsithammarat R-A-A-N), HS8AN"
27 พฤศจิกายน 2542
RAST จัดแข่งขันทำสายอากาศเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างนักวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศย่าน VHF และ CB 78MHz, 245MHz ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
29 พฤศจิกายน 2542
กรมฯ ประกาศเรื่อง
- "หลักสูตรการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542" ยกเลิกการสอบรับใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางชั้นหนึ่ง และขั้นกลางชั้นสอง ลงวันที่ 9 มีนาคม 2538 เป็นการสอบรับใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง เพียงอย่างเดียว (ร.จ. 25 ม.ค. 43)
- "การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง" (ร.จ. 25 ม.ค. 43)
2542
- กรมฯ จัดสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 44 ครั้ง มีผู้สมัครสอบ 18,207 คน จำนวนผู้สอบได้ 8,864 คน จัดสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 2 ครั้ง มีผู้สมัครสอบ 140 คน จำนวนผู้สอบได้ 36 คน [รายงานประจำปี 2542 กรมฯ]
- กบถ. กำหนดนโยบายการใช้ความถี่วิทยุอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรความถี่วิทยุจากเดิมใช้ความห่างระหว่างช่อง 25 kHz ความกว้างของแถบคลื่นไม่เกิน 16 kHz เป็นใช้ความห่างระหว่างช่อง 12.5 kHz ความกว้างแถบคลื่นไม่เกิน 11 kHz [รายงานประจำปี 2542 กรมฯ]
2542
จัดทำผังความถี่วิทยุแห่งชาติ (National Frequency Allocations Chart) เพื่อให้สอดคล้องกับตารางกำหนดความถี่วิทยุแห่งชาติ
27 มกราคม 2543
จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธินักวิทยุสมัครเล่นอาสากู้ภัย" จ.นครราชสีมา
24 พฤษภาคม 2543
กรมฯ ประกาศเรื่อง "การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543" (ร.จ. 30 มิ.ย.43)
27 กรกฎาคม 2543
กรมฯ ประกาศเรื่อง "การพิจารณาอนุญาตให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นในรถยนต์" (ร.จ.13 ก.ย.43)
17-19 พฤศจิกายน 2543
RAST จัดงาน SEANET Convention 2000 ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท
23 กุมภาพันธ์ 2544
กรมฯ ประกาศเรื่อง
- "กำหนดความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์การใช้ความถี่วิทยุย่าน VHF และ UHF สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม" (ร.จ. 1 พ.ค. 44)
- "หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประเภทสถานีทวนสัญญาณ (Repeater) ในกิจการวิทยุสมัครเล่น" (ร.จ. 1 พ.ค. 44)
9 มีนาคม 2544
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมหาสารคาม, HS4AM"
29 มีนาคม 2544
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก (Radio Amateur Associate Of Pitsanuloke - R. A. C. P.), HS6AP "
20 เมษายน 2444
กรมฯ ประกาศเรื่อง "หลักสูตรการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544" (ร.จ. 7 มิ.ย.44)
เมษายน 2544
นิตยสาร Ham News Vol.8 No.50 ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม วางแผงฉบับสุดท้าย ราคา 60 บาท
31 พฤษภาคม 2544
มีนักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับใบอนุญาตแล้วทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งสิ้น 154,050 คน แยกเป็น ขั้นต้น 153,616 คน ขั้นกลาง 299 คน ชาวต่างประเทศ ขั้นกลาง 106 คน ชาวต่างประเทศ ขั้นต้น 29 คน [9]
1 กรกฎาคม 2544
กรมฯ จัดอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษแก่สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงผู้ช่วยดำเนินงาน หรือผู้ติดตาม จำนวนไม่เกิน 5 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่น และเป็นนักวิทยุสมัครเล่นอย่งถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือสังคมตามแต่เวลาและโอกาสที่เหมาะสม โดยนายพงศกร เลาหวิเชียร รมช. กระทรวงคมนาคม เป็นประธานการอบรม ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
24 กรกฎาคม 2544
ครม. มีมติอนุมัติให้จัดทำความตกลงว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย-สวีเดน ในรูปหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต ก่อนมอบกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตกับประเทศสวีเดนต่อไป โดยความตกลงดังกล่าวมีสาระสำคัญเพื่อกำหนดหลักการถ้อยทีถ้อยปฏิบัติของแต่ละประเทศเกี่ยวกับการยอมรับและออกใบอนุญาตที่เท่าเทียมกันให้แก่บุคคลผู้มีสัญชาติของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานีวิทยุสมัครเล่น มีใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุออกโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศของตน โดยให้การอนุญาตดังกล่าวเป็นเรื่องดุลยพินิจของแต่ละฝ่าย และเป็นไปตามวิธีดำเนินการที่ระบุไว้ในกฎหมายภายในและข้อบังคับของประเทศนั้นๆ ซึ่งเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง พักใช้หรือยกเลิกการอนุญาตในเวลาใด ๆ ก็ได้ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะบอกเลิกความตกลงฯ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ซึ่งความตกลงฯ มีผลสิ้นสุดเมื่อพ้น 60 วัน หลังจากมีการแจ้งบอกเลิกดังกล่าว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
28 สิงหาคม 2544
กรมฯ ประกาศเรื่อง "การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544" (ร.จ. 20 ก.ย.44)
23 พฤศจิกายน 2544
กรมฯ ประกาศ "ระเบียบ กบถ. ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2544" ยกเลิกข้อกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับอายุและการตรวจสอบประวัติของพนักงานวิทยุสมัครเล่น และกำหนดให้ผู้ขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นจะต้องจดทะเบียนต่อสมาคม - (ร.จ. 22 ม.ค. 2545)
1 ธันวาคม 2544
สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร มีอายุครบ 20 ปี จัดงานสัมนาและอายบอล "20 ปี VR ไทยรวมใจสามัคคี" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
17 ธันวาคม 2544
กรมฯ ประกาศกำหนดแนวทางปฎิบัติเรื่องการจดทะเบียนของนักวิทยุสมัครเล่น
2544
ในปีงบประมาณ 2544 กรมฯ จัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรฯ ขั้นต้น 38 ครั้ง จำนวนผู้สมัครสอบ 9,020 คน สอบได้ 4,730 คน ขั้นกลาง 2 ครั้ง จำนวนผู้สมัครสอบ 94 คน สอบได้ 24 คน [รายงานประจำปี 2544 กรมฯ]
9 มกราคม 2545
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบูรณ์ (Radio Amateur Society of Phetchabun), HS6AB"
13 มกราคม 2545
ประกาศ " พระราชกฤษฎีกายุบกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2545"
19 กุมภาพันธ์ 2545
ครม. มีมติอนุมัติให้จัดทำความตกลงว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย - ออสเตรีย ในรูปหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต โดยความตกลงดังกล่าวมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดหลักการถ้อยทีถ้อยปฏิบัติของแต่ละประเทศเกี่ยวกับการยอมรับและออกใบอนุญาตที่เท่าเทียมกันให้แก่บุคคลผู้มีสัญชาติของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานีวิทยุสมัครเล่น มีใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งออกโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศของตน โดยให้ดำเนินการดังกล่าวภายในเวลาฝ่ายละ 12 เดือน และการอนุญาตดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละฝ่ายและเป็นไปตามวิธีดำเนินการที่ระบุไว้ในกฎหมายภายในและข้อบังคับของประเทศนั้น ๆ ซึ่งเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง พักใช้หรือยกเลิกการอนุญาตในเวลาใด ๆ ก็ได้ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะบอกเลิกความตกลงฯ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ และความตกลงดังกล่าวจะมีผลสิ้นสุดเมื่อพ้น 60 วัน หลังจากมีการแจ้งบอกเลิก และมอบให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตกับประเทศออสเตรียต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
23 เมษายน 2545
ครม. มีมติอนุมัติให้จัดทำความตกลงว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย-สหราชอาณาจักร ในรูปหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต และมอบให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตกับประเทศสหราชอาณาจักรต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
29 เมษายน 2545
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นสมิหลาสงขลา (Samila Radio Amateur Society of Songkhla)"
พฤษภาคม 2545
จำนวนพนักงานวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยทั้งหมด 155,486 คน แยกเป็น ขั้นต้น 155,047 คน ขั้นกลาง 299 คน ชาวต่างประเทศขั้นกลาง 30 คน [100w #86 น.55]
29 สิงหาคม 2545
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพะเยา, HS5AY"
2 กันยายน 2545
ดญ. ธนพร หลงเจริญ, E27ZI, อายุ 8 ขวบ สอบผ่านเป็นนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นขณะเรียนอยู่ชั้น ป.3 และสอบผ่านรหัสมอร์ส เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2545
2 ตุลาคม 2545
ตั้ง "กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of Information and Communication Technology)" ตาม พรบ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีส่วนราชการดังต่อไปนี้ 1. สำนักงานรัฐมนตรี 2. สำนักงานปลัดกระทรวง 3. กรมไปรษณีย์โทรเลข 4. กรมอุตุนิยมวิทยา 5. สำนักงานสถิติแห่งชาติ น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นรัฐมนตรีฯ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นปลัดกระทรวง
8 ตุลาคม 2545
กรมฯ โอนย้ายจากกระทรวงคมนาคม มาสังกัดกระทรวงไอซีที ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการฯ พ.ศ. 2545
ตุลาคม 2545
กลางเดือนตุลาคม คุณพัฒนดิฐ กุลไพจิตร, HS1WFK - กรุงเทพฯ ทดลองติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยโปรแกรม EchoLink กับ คุณธรรมนงค์ ทวีชื่น, HS9DMC - สงขลา
16 ธันวาคม 2545
กรมฯ อนุญาตให้ RAST ใช้ EchoLink ในช่องความถี่ 145.5000 – 145.6125 MHz และ 145.7250 – 145.8000 MHz จากการเริ่มทดลองใช้งานที่ความถี่ 144.9375 MHz โดยใช้สัญญาณเรียกขาน HS0AC จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2546
31 ธันวาคม 2545
E20AJ ติดต่อสถานีอวกาศ NA1SS ในงานชุมนุมลูกเสือโลก (World Jamboree) ครั้งที่ 20 กิจกรรมเมืองวิทยาศาสตร์ ส่วนกิจกรรมวิทยุสมัครเล่น ณ บริเวณหาดยาว อ.สัตหีบ ชลบุรี ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2545 - 10 มกราคม 2546
2545
- ในปีงบประมาณ 2545 กรมฯ จัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 30 ครั้ง จำนวนผู้สมัครสอบ 5,136 คน สอบได้ 3,352 คน จัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 4 ครั้ง จำนวนผู้สมัครสอบ 94 คน สอบได้ 33 คน [รายงานประจำปี 2545 กรมฯ]
- กิจกรรมวิทยุสมัครเล่นมีนักวิทยุสมัครเล่นเข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า 165,000 คน มีสมาคมที่จดทะเบียนแล้วจำนวน 26 สมาคม มีชมรมที่กรมฯ รับรอง 61 ชมรม และมีสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายอยู่เกือบทุกจังหวัด [119 ปี กรมฯ หน้า 135]
- กรมฯ จัดทำ ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ครม. ได้อนุมัติในหลักการแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา [กระทรวงคมนาคม รายงานประจำปี 2545]
21 มกราคม 2546
ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงไอซีทีเสนอขอจัดทำความตกลงว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย-สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในรูปหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและไทยมีโอกาสติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวาง ก่อนมอบให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตกับประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1 มีนาคม 2546
RAST มีจำนวนสมาชิกตลอดชีพ 563 คน สมาชิกสามัญ 25 คน ไม่มีสมาชิกวิสามัญ
23 สิงหาคม 2546
RAST จัดงานฉลองครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ 40 ปี ณ สโมสรตำรวจ
5 กันยายน 2546
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสันติภาพ" จ.นนทบุรี
กันยายน 2546
ตุลาคม 2545 - กันยายน 2546 มีผู้สมัครสอบ 4,386 คน สอบผ่านและได้รับประกาศนียบัตร 2,500 คน
ตุลาคม 2546
นิตยสาร QRZ No. 32 ประจำเดือนตุลาคม วางแผงฉบับสุดท้าย ราคา 50 บาท
23 พฤศจิกายน 2546
ดช.ธเนศวร อุทัยแสง, HS1QKQ, อายุ 7 ขวบ สอบผ่านเป็นนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นขณะเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3
2546
RAST ชำระค่าสมาชิก ITU จำนวน 16,016.42 บาท
3 มกราคม 2547
กรมฯ ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น" เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น (100w #92 น.43)
15 มกราคม 2547
กรมฯ อนุญาตให้ใช้เครื่องผิดมือได้ ตามกฎกระทรวง กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมบางประเภทได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ข้อ 7
11 กุมภาพันธ์ 2547
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่น จังหวัดชลบุรี (Communication Radio Amateur Society of Chonburi), HS2AC"
7 มีนาคม 2547
RAST มีจำนวนสมาชิกตลอดชีพ 575 คน สมาชิกสามัญ 30 คน สมาชิกวิสามัญ 1 คน
มีนาคม 2547
VRA ประกาศหยุดการทำงานของสถานีควบคุมข่ายวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพฯ HS1AB เนื่องจากไม่มีเงินที่จะบริหารต่อไป [100w # 92 น.91]
1 เมษายน 2547
กรมฯ ออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม (บัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นพร้อมด้วยสัญญาณเรียกขาน กรณีที่ผู้ขอไม่มีเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง) ให้แก่ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น(สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอ) โดยไม่ต้องมีหรือใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2547 ข้อ 7
27 เมษายน 2547
ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงไอซีทีเสนอการจัดทำความตกลงว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย-ลักเซมเบิร์กในรูปหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถจัดตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขึ้นในประเทศของอีกฝ่ายหนึ่งก่อนมอบให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตกับประเทศลักเซมเบิร์กต่อไป
เมษายน 2547
Yaesu FT-2800M นำเข้ามาจำหน่าย โดย บจก.เยนเนรัล คอมเทค (General Comtech)
8 มิถุนายน 2547
กรมฯ ประกาศเรื่อง รับสมัครอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
15 มิถุนายน 2547
RAST เปิดสถานี HS0AC ที่สถาบัน AIT มีกำหนดระยะเวลาเช่าสถานที่ 3 ปี ลงนามโดย Mr. Jean-Louis และคุณมยุรี โชติกุล
24 มิถุนายน 2547
กรมฯ อนุญาตให้ทดลองติดต่อสื่อสารผ่าน Internet โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาต ดูรายละเอียด (80KB GIF)
1 กรกฎาคม 2547
ศูนย์ตรวจสอบและเฝ้าฟังวิทยุ เขต 1 (นนทบุรี) เปิดบริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เดือนแรกออกใบอนุญาตไปแล้ว 137 ฉบับ
3 กรกฎาคม 2547
กรมฯ จัดอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม ซี เอส จ.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมอบรม 500 คน
17 กรกฎาคม 2547
กรมฯ จัดอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมตันหยง จ.นราธิวาส มีผู้เข้าร่วมอบรม 680 คน
18 กรกฎาคม 2547
กรมฯ จัดอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมชางลี จ.ยะลา มีผู้เข้าร่วมอบรม 560 คน
สิงหาคม 2547
Kenwood TH-K2ET-T นำเข้ามาจำหน่ายโดย บจก. ดิจิตอล รีเสร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง ราคา 8,000 บาท (ex. VAT)
24 สิงหาคม 2547
สมาชิกวุฒิสภาจำนวน 186 คน จากทั้งหมด 199 คน เลือก "คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ" ( กทช.) จำนวน 7 คน คือ 1.) พล.อ.ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ 168 คะแนน 2.) นายอาทร จันทวิมล 148 คะแนน 3.) นายสุธรรม อยู่ในธรรม, E21OQI 141 คะแนน 4.) นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, HS1BF 126 คะแนน 5.) นายประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ 117 คะแนน 6.) นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ 117 คะแนน และ 7.) นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข, HS1DB 111 คะแนน ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก คือ นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล 62 คะแนน นายโคทม อารียา 55 คะแนน นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ 41 คะแนน นายสุธี อักษรกิตติ์ 40 คะแนน นายไกรศร จิตธรธรรม 27 คะแนน นายดิเรก เจริญผล 23 คะแนน นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ์ 23 คะแนน
28 สิงหาคม 2547
- กรมฯ จัดอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษ รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมบีพีสมิหลา จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมอบรม 980 คน
- นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข อธิบดีกรมฯ มอบบัตรประจำตัวพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นแก่ น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี, HS0QZS
สิงหาคม 2547
ประเทศไทยขอเข้าเป็นสมาชิกของ CEPT (The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations ) ในข้อกำหนดT/R 61-01CEPT Radio Amateur Licence และ T/R 61-02 Harmonised Amateur Radio Examination Certificate (HAREC) คาดว่าจะได้รับอนุมัติโดย CEPT WGRA ในปี 2548
1 กันยายน 2547
พล.อ.ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการ กทช.
6 กันยายน 2547
กรมฯ ประกาศโครงการนำร่องการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นโดยองค์กรเอกชนหรือองค์กรพัฒนาที่ไม่แสวงหากำไรตามแนวทางการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น จำนวน 2 รุ่น
18 กันยายน 2547
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นเพชรบูรณ์, HS6AB, รับสมัครอบรมและสอบ นักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ค่าสมัครอบรมคนละ 1,200 บาท เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี คนละ 600 บาท (รวมค่าสมัคร ใบสมัคร คู่มือ อาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย) มีผู้สมัคร 620 คน สอบผ่าน 612 คน
25 กันยายน 2547
RAST ร่วมกับ VRA รับสมัครอบรมและสอบนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น รุ่นที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ค่าสมัครอบรมคนละ 1,000 บาท เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี คนละ 600 บาท มีผู้สมัคร 720 คน เข้าอบรมและสอบ 711 คน สอบผ่าน 706 คน อายุน้อยที่สุด 7 ปี อายุมากที่สุด 71 ปี มีรายรับ 685,800 บาท รายจ่าย 650,462 บาท
1 ตุลาคม 2547
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการ กทช. โดย พล.อ. ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ เป็นประธาน
7 ตุลาคม 2547
กรมฯ ประกาศเรื่อง"การนำเข้า มี และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547" (ร.จ.25 พ.ย.47)
11 ตุลาคม 2547
กทช. เข้ามาปฏิบัติงานครั้งแรก
ตุลาคม 2547
กรมฯ ได้รับงบอนุมัติประมาณเร่งด่วนกลางปีงบประมาณ 2547 เพื่อการสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ในการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านความมั่นคง จำนวน 3 โครงการ โครงการที่ 3 คือ "โครงการจัดอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษ" เป็นการดำเนินการจัดอบรมเพื่อรับประกาศฯพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 4 รุ่น ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา เพื่อส่งเสริมให้มีผู้สนใจเป็นนักวิทยุสมัครเล่น และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพิ่มจำนวนนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือสังคมท้องถิ่นในการแจ้งเหตุฉุกเฉินแก่ทางราชการ ทั้งนี้จากการอบรมดังกล่าว มีผู้เข้ารับการอบรมและได้ประกาศนียบัตรทั้งสิ้น 2,703 คน
1 พฤศจิกายน 2547
ยุบกรมฯ ตาม "พระราชกฤษฎีกา ยุบกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2545" กทช. เข้ามาปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ
19-21 พฤศจิกายน 2547
RAST จัดงาน SEANET Convention 2004 ครั้งที่ 32 ณ โรงแรมอโนมา ค่าลงทะเบียนคนละ 3,700 บาท มีสมาชิกจากประเทศต่างๆ 22 ประเทศ เข้าร่วมงาน 180 คน เป็นสมาชิกจากต่างประเทศมากกว่า 130 คน มาเลเซียมากที่สุด 35 คน ญี่ปุ่น 25 คน บรูไน 8 คน และไทย 50 คน The Future of Radio Amateur in Thailand by HS1JC ( 4 KB TXT )
20 พฤศจิกายน 2547
100 วัตต์ จัดงานชุมนุมลูกเสือทางอากาศ ครั้งที่ 47 ใช้สัญญาณเรียกขานพิเศษ E20AJ
พฤศจิกายน (?) 2547
กทช. เปลี่ยนรูปแบบสติ๊กเกอร์ติดเครื่องและบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นใหม่ เพิ่มหมายเลขบัตรประชาชน ยกเลิกติดรูปถ่ายบนบัตร
26 ธันวาคม 2547
เวลา 07.58 น. เกิดแผ่นดินไหว มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณด้านตะวันตกของหัวเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ความแรง 9.1 ริคเตอร์ ทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำ Tsunami ด้านพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ภาคใต้ของประเทศไทย (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล) , หมู่เกาะอาเจะห์ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ศรีลังกา, อินเดีย, หมู่เกามัลดีฟส์,พม่า รวมถึงโซมาเลีย ในทวีปแอฟริกา นักวิทยุสมัครเล่นช่วยกันตั้งเครือข่ายฉุกเฉินสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติให้กับทางราชการ
2547
มกราคม - ธันวาคม 2547 กรมฯ จัดสอบเพื่อรับประกาศฯพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 17 ครั้ง มีผู้สอบได้ 2,672 คน จัดสอบเพื่อรับประกาศฯ ขั้นกลาง 2 ครั้ง มีผู้สอบได้ 10 คน
?? 2547
RAST ได้รับอนุญาตชั่วคราวให้ใช้ความถี่ WARC band 10, 18 และ 24 MHz โดยใช้สัญญาณเรียกขาน HS72B
กบถ. ถูกยุบเลิกเพราะขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 40 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
12 มกราคม 2548
มติที่ประชมุคณะกรรมการ กทช. ครั้งที่ 4/2548 "ให้ สกทช ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่น กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการกำกับดูแลกิจกรรมนักวิทยุสมัครเล่น ในภาวะฉุกเฉินนักวิทยุสมัครเล่นจะมีแผนอย่างไร"
28 มกราคม 2548
เริ่มใช้สัญญาณเรียกขาน E22 ในเขตพื้นที่ 1
1 มีนาคม 2548
นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร เลขาธิการ กทช. ได้มาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ มีสัญญาจ้าง 5 ปี นายสุรนันท์ เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3 มีนาคม 2548
RAST ได้รับอนุญาตให้สถานีวิทยุสมัครเล่นที่เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ กับนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก ใช้ความถี่วิทยุ 1800-1825 และ 3500-3540 kHz เป็นแวลาครั้งละ 48 ชั่วโมง จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548
5 มีนาคม 2548
กทช. จัดอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2548 (รุ่นที่ 1) แก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในเขต 6 จังหวัดภาคใต้ - ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต "เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกรณีฉุกเฉินในอนาคตเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น อีกทั้งยังถูกกฎหมาย" จำนวน 2,500 คน ค่าใช้จ่ายคนละ 500 บาท เป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 300 บาท ดำเนินการโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นภูเก็ต และค่าธรรมเนียมในการอบรม 150 บาท ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 50 บาท หัวข้อวิชาที่ใช้ในการอบรม ได้แก่ บทบาทของนักวิทยุสมัครเล่นต่อสังคมของประเทศ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตลอดจนความรู้ทั่วไปในกิจการวิทยุสมัครเล่น และการติดต่อสื่อสารและหลักปฏิบัติในการเป็นนักวิทยุสมัครเล่น มีผู้ผ่านการอบรม 2,500 คน
6 มีนาคม 2548
RAST มีจำนวนสมาชิกตลอดชีพ 617 คน สมาชิกสามัญ 22 คน สมาชิกวิสามัญ 1 คน
13 มีนาคม 2548
VRA จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2546 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุณพัฒน์ แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีรายรับ 243,269.39 บาท รายจ่าย 266,940.82 บาท นายภักดี พัฒนพูนสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6016 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี [http://www.100watts.com/phpbb2/viewtopic.php?t=619]
24 เมษายน 2548
กทช. จัดอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษ 6 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2548 (รุ่นที่ 2) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 1,500 คน ค่าใช้จ่ายคนละ 500 บาท มีผู้ผ่านการอบรม 1,500 คน
8 พฤษภาคม 2548
กทช. จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 1/2548 (รุ่นที่ 1) จ.ชลบุรี จำนวน 800 คน ณ โรงเรียนบางละมุง อ.บางละมุง ค่าใช้จ่ายในการอบรม 1,000 บาท เป็นค่าเช่าสถานที่รวมอาหารมื้อกลางวันและอาหารว่าง 700 บาท ดำเนินการโดยสมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่น ชลบุรี ค่าธรรมเนียม 200 บาท ค่าใบสมัครและเอกสารประกอบการบรรยาย 100 บาท    มีผู้สอบได้ 722 คน มีรายรับประมาณ 900,000 บาท รายจ่ายประมาณ 600,000 บาท [ ค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไป 1,200 บาท เยาวชนอายุ 11-18 ปี 1,000 บาท เยาวชนอายุต่ำกว่า 11 ปี 800 บาท ค่าลงทะเบียนรวมค่าสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมสอบของ กทช. คู่มือประกอบการอบรม ค่าดำเนินการ ค่าเอกสารจัดอบรมและทดสอบ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าบริการรับ-ส่งใบประกาศนียบัตร ค่าบำรุงสมาคม และบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมสื่อสารวิทยุสมัครเล่น ชลบุรี - geocities.com/vrchonburi]
14 พฤษภาคม 2548
กทช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน ณ สำนักงาน กทช. โดยจัดให้มีการถ่ายทอดเสียงการประชุมผ่าน EchoLink ด้วย มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน รายละเอียดการจัดประชุมฯ(7 KB TXT) , แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ(6 KB TXT)
20 พฤษภาคม 2548
กทช. ประกาศเรื่อง "การนำเข้า มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พ.ศ. 2548" เพื่อยกเลิกประกาศกรมฯ เรื่อง การนำเข้า มี และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พ.ศ. 2537 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) วันที่ 7 ตุลาคม 2547 ( ร.จ. 10 ต.ค. 48 )
28 พฤษภาคม 2548
กทช. จัดอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษ 6 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2548 (รุ่นที่ 3) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 1,500 คน ค่าใช้จ่ายคนละ 500 บาท มีผู้ผ่านการอบรม 1,422 คน
9 มิถุนายน 2548
กทช.จัดประชุมปรึกษาสาธารณะ (Public Consultation) ใน "ร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2548 – 2550" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีการถ่ายทอดเสียงประชุมกลุ่มย่อยผ่าน EchoLink มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน
16 กรกฎาคม 2548
กทช. จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 2/2548 (รุ่นที่ 1) ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 2 จ.ชุมพร จำนวน 2,300 คน (2,718 คน - 100w # 98) ค่าใช้จ่ายไม่เกินคนละ 1,000 บาท ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารมื้อกลางวัน อาหารว่าง คนละ 700 บาท ดำเนินการโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร ค่าธรรมเนียมในการอบรมและสอบ 200 บาท ค่าใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย 100 บาท ชำระให้กับสำนักงาน กทช. มีผู้ผ่านการอบรมและสอบ 1,864 คน
20 กรกฎาคม 2548
จำนวนนักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับประกาศนียบัตรทั้งหมด 175,560 คน ถือใบอนุญาตพนักงานทั้งหมด 149,656 คน ชาวต่างประเทศขั้นต้น 66 คน ชาวต่างประเทศขั้นกลาง 34 คน
28 กรกฎาคม 2548
กทช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ "ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2548-2550" ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซ่า กำหนดการประชุม ( 2 KB TXT) , กรอบการดำเนินงาน (28 KB GIF)
3 สิงหาคม 2548
กทช.ประกาศใช้ "แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2548-2550" เป็นแผนแม่บทฯ ฉบับแรกที่กล่าวถึงกิจการวิทยุสมัครเล่น
23 สิงหาคม 2548
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งอันดามัน (Amateur Radio Of The Andaman Association - A.R.A.), E29AM" จ.ภูเก็ต และ "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนราธิวาส (Radio Amateur Society of Narwthiwat), HS9AN "
27 สิงหาคม 2548
กทช. จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 3/2548 (รุ่นที่ 1) ณ โรงแรมไดมอนด์ จ.สุราษฏร์ธานี จำนวน 1,000 คน (2,585 คน - 100w #98) ค่าใช้จ่ายคนละ 1,000 บาท ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารมื้อกลางวัน อาหารว่าง และค่าวิทยากร 700 บาท ดำเนินการโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่าธรรมเนียมในการอบรมและสอบ 200 บาท ค่าใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย 100 บาท ชำระให้กับสำนักงาน กทช. มีผู้ผ่านการอบรมและสอบ 2,378 คน
15 กันยายน 2548
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นกู้ภัยตะกั่วป่า (Radio Amateor Society Rescue Takuapa)" จ.พังงา แก้ไขเป็น "สมาคมวิทยุสมัครเล่นตะกั่วป่า (Radio Amateur Society of Takuapa)" - 22 ธ.ค.51
30 กันยายน 2548
กทช. ประกาศเรื่อง "กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่กระทำความผิด" และ "วิธีการเพิกถอนและพักใช้ใบอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคม" (ร.จ. 16 ธ.ค. 48)
14 ตุลาคม 2548
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา (Nakornratchsima Amateur Radio Association), HS3AN"
ตุลาคม 2548
Kenwood TM-271AE นำเข้ามาจำหน่ายโดย บจก. ดิจิตอล รีเสร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง ราคา 9,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2548
เริ่มใช้สัญญาณเรียกขาน E29 ในเขตพื้นที่ 7
30 ธันวาคม 2548
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุบลราชธานี (Radio Amateur Society of Ubonratchatani), HS3AU"
31 ธันวาคม 2548
E25AJA-E25AJP(?) ติดต่อสถานีอวกาศ NA1SS ในงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 25 (Asia-Pacific Regional Jamboree) ที่หาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2548 - 3 มกราคม 2549
2548
- มกราคม - มีนาคม, กทช. จัดสอบขั้นต้นรุ่นที่ 50 4 ครั้ง มีผู้สอบได้ 858 คน
- กทช. จัดอบรมและสอบขั้นต้น 3 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรมและสอบ 4,964 คน
- กทช. จัดอบรมขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษ 3 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรม 5,422 คน
- ไม่มีการจัดสอบสำหรับขั้นกลาง
- สำนักงาน กทช. จัดการประชุมของ กทช. ในด้านการส่งเสริมกิจการวิทยุสมัครเล่น 11 ครั้ง
- สกทช. ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปสนใจเข้ามาเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาความรู้ืทางวิชาการและปฎิบัติการด้านการสื่อสารให้แก่พนักงานวิทยุสมัครเล่น [ผลงานและนโยบายครบรอบ 3 ปี กทช.]
5 มีนาคม 2549
RAST มีจำนวนสมาชิกตลอดชีพ 645 คน สมาชิกสามัญ 35 คน สมาชิกวิสามัญ 1 คน
20 เมษายน 2549
กรมสรรพากรแจ้งให้ สำนักงาน กทช.จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้การยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ยกเว้นค่าเปรียบเทียบปรับใบอนุญาตขาดอายุ
30 เมษายน 2549
กทช. จัดประชุมระดมความคิดเห็น "เพื่อจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี" และจัดให้มีการถ่ายทอดเสียงการประชุมผ่าน EchoLink มีผู้เข้าร่วมประชุม 119 คน ดูรายละเอียด (60 KB GIF) , กำหนดการประชุมและสารบัญร่างแผนยุทธศาตร์การพัฒนากิจการฯ พ.ศ. 2549-2550 (4 KB TXT)
15 พฤษภาคม 2549
มติที่ประชมุคณะกรรมการ กทช. ครั้งที่ 19/2549 "รับทราบการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามที่ สำนักงาน กทช เสนอ และเนื่องจากระยะเวลาเตรียมการสำหรับการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ มีระยะเวลาสั้นๆ สำนักงานไม่อาจเตรียมการได้ทันเวลา จึงขอให้เป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ครบ 60 ปี โดยสมาคม และ/หรือชมรมวิทยุสมัครเล่นเป็นหลัก เช่นที่เคยร่วมกันปฎิบัติมาไปก่อน ทั้งนี้ หากสำนักงาน กทช ประสงค์จะดำเนินการจัดทำโครงการ และ/หรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ต่างๆ สามารถพิจารณาดำเนินการได้ ในโครงการฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา ในปีหน้าก็น่าจะเหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนอย่างแท้จริง"
1 มิถุนายน 2549
- กทช. เปิดศูนย์ประสานงานโทรคมนาคมกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ที่ สำนักงาน กทช ูรายละเอียด (145 KB GIF)
- ศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ เขต 4 (สงขลา) เปิดให้บริการใบอนุญาตทางไปรษณีย์ ูรายละเอียด (35 KB GIF)
9 มิถุนายน 2549
กทช. อนุญาตให้ RAST ใช้สัญญาณเรียกขาน HS60A เป็นการชั่วคราว 1 วัน
26 มิถุนายน 2549
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพังงา, E29AP"

5-10 กรกฎาคม 2549
คุณเฉลิมพล เมืองอำพัน, E21EIC, ชนะเลิศในการแข่งขัน WRTC (World Radiosport Team Championship) 2006 ประเภท MN MS (Multi-National Multi-Single) ณ ประเทศบราซิล
18 กรกฎาคม 2549
ชมรมนักวิทยุอาสาสมัครจังหวัดนนทบุรี, HS1AN, ชุมนุมประท้วง กทช. เรื่องการกำกับดูแลสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงาน กทช. คำแถลงการณ์ (3 KB TXT)
21 สิงหาคม 2549
กทช. ประกาศเรื่อง "การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น" ชี้แจงว่ายังไม่มีนโยบายให้มีการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศฯ ขั้นต้น เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นขึ้นใหม่ทั้งหมด
สิงหาคม 2549
Yaesu FH-912 ราคา 7,500 บาท Yaesu FM-9012 ราคา 9,500 บาท นำเข้าโดย บจก. เยอเนรัล คอมเทค
ICOM IC-V82-T ราคา 6,800 บาท ICOM IC-2200-T ราคา 8,500 บาท นำเข้าโดย บจก. ยี. ซีมอน เรดิโอ
ตุลาคม 2549
สำนักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ (ฉก.) ออกบัตรพนักงาน 41 ฉบับ ต่ออายุบัตร 201 ฉบับ ใบแทน 18 ฉบับ ใบอนุญาตใช้ 199 ฉบับ ตั้งสถานี 78 ฉบับ มีรายรับเฉพาะค่าใบอนุญาต รวม 226,200 บาท ดูรายละเอียด (19 KB GIF)
พฤศจิกายน 2549
ฉก. ออกบัตรพนักงาน 67 ฉบับ ต่ออายุบัตร 165 ฉบับ ใบแทน 43 ฉบับ ใบอนุญาตใช้ 208 ฉบับ ตั้งสถานี 129 ฉบับ
2549
- ภายหลังรัฐประหาร 19 กันยายน กทช. ปิดกระดานข้อคิดเห็นที่เปิดใช้มาตั้งแต่ ตุลาคม 2547
- 20 ตุลาคม ดร.อาทร จันทวิมล กรรมการ กทช. ลาออก
- ไม่มีการดำเนินงานตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2548-2550 ในข้อ 3.6.2.5 การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และการบริหารจัดการเพื่อพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น, 3.7.2.3 การจัดตั้งศูนย์ฉุกเฉินสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น และ 3.7.2.5 การจัดทำแผนระยะสั้น ระยะยาว เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของระบบสำรองโทรคมนาคม ซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี 2549
- กทช. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมและสอบได้ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นไปแล้วจำนวน 366,840 คน และออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นจำนวน 183,264 คน มีการทำความตกลงต่างตอบแทนในรูปหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตว่าด้วยนักวิทยุสมัครเล่นไปแล้ว 7 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย สวีเดน สหราชอาณาจักร เยอรมนี และ ลักเซมเบิร์ก ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดทำความตกลงกับประเทศเบลเยี่ยม แคนาดา และสเปน [รายงานประจำปี กทช. 2549]
- กทช. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่น เพื่อส่งเสริมให้่ประชาชนทั่วไปสนใจเข้ามาเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเพิ่มมากขึ้น [ผลงานและนโยบายครบรอบ 3 ปี กทช.]
8 กุมภาพันธ์ 2550
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองคาย จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองคาย, HS4AN"

6 มีนาคม 2550
กทช. จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง "ร่างแผนความถี่วิทยุ Broadband Wireless Access (BWA)" และ "ร่างการใช้ความถี่วิทยุสำหรับ Radio Local Area Network (RLAN) ย่านความถี่วิทยุ 5 GHz" ณ สกทช

19 เมษายน 2550
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง"

1 พฤษภาคม 2550
ชมรมวิทยุสมัครเล่นกาฬสินธุ์ จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นกาฬสินธุ์ (Radio Amateur Association Kalasin), HS4AG"

25 พฤษภาคม 2550
กทช. จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง "ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่" ณ สกทช กำหนดการประชุม (3 KB TXT)
5 มิถุนายน 2550
กทช. ประกาศเรื่อง "เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น" (ร.จ. 17 ส.ค. 50)
6 มิถุนายน 2550
ฉก. เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง "การส่งเสริมกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจด้านกิจการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ"

16 กรกฎาคม 2550
กทช. ประกาศเรื่อง "ระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์และเก็บรักษาของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2550" ( ร.จ. 22 ส.ค. 50)
18 กรกฎาคม 2550
กทช. ประกาศเรื่อง "เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต"
24 กรกฎาคม 2550
กทช. จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง "กฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์"
4 สิงหาคม 2550
พล.อ.ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ เป็นประธานเปิดงาน "การให้บริการออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมสมัครเล่นแบบใหม่" และรับมอบบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น, E22DEE จาก นายสุรนันท์ เลขาธิการฯ กำหนดการ และคำกล่าวเปิดงาน (3 KB TXT)
พุธ 8 สิงหาคม 2550
เว็บ กทช. ประกาศรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ "ร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. ......" ประกาศ (65 KB GIF)

15 กันยายน 2550
กทช. จัดประชุมเรื่อง "แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 ประชาชนจะได้อะไร" ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช พัทยา มีผู้เข้าร่วมประชุม 172 คน
28 กันยายน 2550
พล.อ. ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์, นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข, นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ จับสลากพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระแรก 3 ปี
ศุกร์ 5 ตุลาคม 2550
เว็บ กทช. ประกาศผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ประกาศ (63 KB GIF)
อังคาร 9 ตุลาคม 2550
กทช. ประกาศ "ระเบียบฯ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2550" (ร.จ. 11 ต.ค. 50)
11 ตุลาคม 2550
กทช. อนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมและสอบฯ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2550 ประกาศ (103 KB GIF)
ศุกร์ 12 ตุลาคม 2550
- ระเบียบฯ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้
- กทช. ประกาศเรื่อง "รับสมัครอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 1/2550 (รุ่นที่ 1) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศ (230 KB GIF)
เสาร์ 13 ตุลาคม 2550
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศฯขั้นต้น ครั้งที่ 1/2550 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี ผ่านการอบรมฯ 2,429 คน กำหนดการอบรม (56 KB GIF) , สรุปผลดำเนินการ (272 KB GIF)
จันทร์ 15 ตุลาคม 2550
- เว็บ กทช. ประกาศ "ระเบียบฯ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2550" ประกาศ (29 KB GIF)
- ศาลปกครองกลาง รับคำฟ้องไว้พิจารณาคดีหมายเลขดำที่ 1947/2550 ข้อมูลเบิ้องต้น (5 KB GIF)
25 ตุลาคม 2550
กทช. ประกาศเรื่อง "รับสมัครอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น" และ "กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี พ.ศ. 2550-2551"
31 ตุลาคม 2550
กทช. ส่งหนังสือเชิญผู้แทนสมาคม/ชมรมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจต่อระเบียบ กทช. ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2550 รายละเอียด (175 KB GIF)
1 พฤศจิกายน 2550
ศาลปกครองกลาง รับคำฟ้องไว้พิจารณาคดีหมายเลขดำที่ 2070/2550 ข้อมูลเบื้องต้น (5 KB GIF)
2 พฤศจิกายน 2550
เว็บ กทช. ประกาศเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจต่อระเบียบ กทช.ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2550 ประกาศ (43 KB GIF) , กำหนดการ (73 KB GIF)
เสาร์ 3 พฤศจิกายน 2550
กทช. จัดประชุม "เพื่อชี้แจงระเบียบ กทช. ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2550 และนโยบายในการส่งเสริมกิจการวิทยุสมัครเล่น" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กำหนดการและคำกล่าวรายงาน (4 KB TXT)
8-11 พฤศจิกายน 2550
RAST จัดงาน SEANET 2007 ครั้งที่ 35 ณ โรงแรมเวียงลคอร ลำปาง ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท
9 พฤศจิกายน 2550
กทช. อนุญาตให้ผู้พิการทางสายตาเข้าอบรมและสอบให้กับสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ
10 พฤศจิกายน 2550
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา จัดอบรมและสอบฯขั้นต้น ครั้งที่ 2/2550 รุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 24 วันที่ 6-15 ธันวาคม มีผู้สมัคร 853 คน
15 พฤศจิกายน 2550
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นเทพธาโร, E29AT" จังหวัดตรัง
24 พฤศจิกายน 2550
สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก จัดอบรมและสอบฯขั้นต้น ครั้งที่ 3/2550 รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มีผู้สมัคร 850 คน ผ่านการอบรมฯ 714 คน
1 ธันวาคม 2550
สกทช. จัดงาน "กทช. รวมใจนักวิทยุสมัครเล่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน" ณ กรมทหารราบที่ 1 รอ. ถนนวิภาวดีรังสิต ด้วยงบ 10 ล้านบาท มีผู้ร่วมงานนับหมื่นคน(?) กำหนดการ (2KB TXT)
8 ธันวาคม 2550
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร จัดอบรมและสอบฯขั้นต้น ครั้งที่ 4/2550 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาชุมพรเกมส์ วันที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2551 มีผู้สมัคร 1,318 คน ผ่านการอบรมฯ 1,266 คน
11 ธันวาคม 2550
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมอาสาสมัครวิทยุสื่อสารหนองคาย"
16 ธันวาคม 2550
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี จัดอบรมและสอบฯขั้นต้น ครั้งที่ 5/2550 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเกียวอัน มีผู้สมัคร 1,064 คน ผ่านการอบรมฯ 953 + 4 คน
18 ธันวาคม 2550
กทช. จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2553 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
19 ธันวาคม 2550
กทช. ประกาศผลการอบรมและสอบฯ ครั้งที่ 2/2550 จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ผ่านการอบรมฯ 804 คน
27 ธันวาคม 2550
- กทช. ประกาศเรื่อง "รับสมัครอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 1/2551 (รุ่นที่ 1) จังหวัดเพชรบูรณ์"
- กทช. ประกาศเรื่อง "การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์" (ร.จ. 18 ม.ค.51)
- กทช. ประกาศเรื่อง "ระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ"
2550
- กทช. ไม่ประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง "ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่", "การส่งเสริมกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจฯ ", "ร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. ...",
- มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรฯ ขั้นต้น ทั้งหมด 365,278 คน
- กทช. มีรายรับเฉพาะการจัดอบรมและสอบฯ ประมาณ 1.97 ล้านบาท
6 มกราคม 2551
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมและสอบฯขั้นต้น ครั้งที่ 1/2551 รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มีผู้สมัคร 586 คน ผ่านการอบรมฯ 568 คน
8 มกราคม 2551
- กทช. จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า (Power Line Communications – PLC) ณ โรงแรมสยามซิตี้
- ชมรมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพังงา จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นพังงา 1 (Radio Amateur Society of Phang Nga 1), HS8AP"
11 มกราคม 2551
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์, HS3AS"
13 มกราคม 2551
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำปาง จัดอบรมและสอบฯขั้นต้น ครั้งที่ 2/2551 รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา มีผู้สมัคร 615 คน ผ่านการอบรมฯ 599 คน
26 มกราคม 2551
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตรัง จัดอบรมและสอบฯขั้นต้น ครั้งที่ 3/2551 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ผ่านการอบรมฯ 950 คน
4 กุมภาพันธ์ 2551
กทช. ประกาศเรื่อง "ขอบข่ายการให้บริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์"
6 กุมภาพันธ์ 2551
กทช. ประกาศเรื่อง "รับสมัครอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 7/2551 (รุ่นที่ 1) พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา)"
9 กุมภาพันธ์ 2551
สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศฯขั้นต้น ครั้งที่ 7/2551 รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้สมัคร 919 คน ผ่านการอบรมฯ 884 คน
14 กุมภาพันธ์ 2551
เว็บ กทช. ประกาศผลสรุปและบทวิเคราะห์ในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ "ร่างแผนยุทธศาสตร์และร่างระเบียบฯ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2550" ประกาศ (38 KB GIF)
23 กุมภาพันธ์ 2551
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศฯขั้นต้น ครั้งที่ 5/2551 รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ผ่านการอบรมฯ 1,436 คน
28 กุมภาพันธ์ 2551
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง (Communication Radio Amateur Society of Rayong), HS2AR"
29 กุมภาพันธ์ 2551
ชมรมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่ จดทะเบียนเป็น "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่ (Radio Amateur Association Of Krabi), HS8AK"
5 มีนาคม 2551
กทช. ประกาศผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ "แนวทางการส่งเสริมกิจการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ"
22 มีนาคม 2551
- กทช. ประกาศผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ "มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า (Power Line Communications – PLC)"
- สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศฯขั้นต้น ครั้งที่ 6/2551 ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง มีผู้สมัคร 2,529 คน ผ่านการอบรมฯ 2,295 คน เป็นผู้พิการทางสายตา 14 คน
28 มีนาคม 2551
กทช. ประกาศเรื่อง "แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2553)" (ร.จ. 1 เม.ย.51)
8 เมษายน 2551
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตราด, HS2AT"
18 เมษายน 2551
กทช. ประกาศเรื่อง
- "รับสมัครอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 7/2551 (รุ่นที่ 1) พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา) (ฉบับที่ 2)"
- "รับสมัครอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 7/2551 (รุ่นที่ 2) พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา)"
22 เมษายน 2551
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง (Ranong Radio Amateur Association), HS8AR"
23 เมษายน 2551
- กทช. เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ "ร่างคู่มือการปฏิบัติหน้าที่การตรวจค้น จับกุม ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม" ณ สโมสรทหารบก
- จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยโสธร (Radio Amateur Club of Yasothon), HS3AY"
30 เมษายน 2551
บมจ. กสท โทรคมนาคม หยุดให้บริการโทรเลข หลังเปิดให้บริการมา 133 ปี
6 พฤษภาคม 2551
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นแฮมร่วมใจ" จังหวัดยโสธร
10 พฤษภาคม 2551
กทช. จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศฯขั้นต้น ครั้งที่ 7/2551 รุ่นที่ 1 ใิ้นพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมบีพี สมิหรา บีช รีสอร์ท มีผู้สมัคร 1,477 คน ผ่านการอบรมฯ 1,371 คน
11 พฤษภาคม 2551
กทช. จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศฯขั้นต้น ครั้งที่ 7/2551 รุ่นที่ 2 ใิ้นพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมบีพี สมิหรา บีช รีสอร์ท มีผู้สมัคร 997 คน ผ่านการอบรมฯ 923 คน
22 พฤษภาคม 2551
- กทช. ประกาศเรื่อง "รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 8/2551 (รุ่นที่ 1) - 15/2551 (รุ่นที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2551"
- คณะกรรมการอำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 2/2551 เรื่อง "แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการเตือนภัย"
24 พฤษภาคม 2551
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศฯขั้นต้น ครั้งที่ 8/2551 ณ มหาวิทยาลับราชภัฎภูเก็ต มีผู้ผ่านการอบรมฯ 1,116 คน
28 พฤษภาคม 2551
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย (Radio Amateur Association of Loei), HS4AL"
7 มิถุนายน 2551
กทช. จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศฯขั้นต้น สำหรับพนักงาน สกทช. ณ สโมสรกองทัพบก มีผู้รับการอบรม 126 คน
14 มิถุนายน 2551
สมาคมวิทยุสมัครเล่นกาฬสินธุ์ จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศฯขั้นต้น ครั้งที่ 9/2551 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ มีผู้ผ่านการอบรมฯ 331 คน
18 มิถุนายน 2551
ชมรมนักวิทยุอาสาสมัครจังหวัดยะลา จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยะลา (Yala Radio Amateur Society - Y.R.A.S.) , HS9AY"
24 มิถุนายน 2551
สกทช. มีคำสั่งเรื่อง "แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น" รายละเอียดคำสั่ง (56 KB PDF)
30 มิถุนายน 2551
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร (HamMukdahan Association), HS4AD"
5 กรกฎาคม 2551
สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครสวรรค์ุ์ จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศฯขั้นต้น ครั้งที่ 10/2551 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด มีผู้ผ่านการอบรมฯ 1,177 คน
21 กรกฎาคม 2551
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา, HS2AS"
22 กรกฎาคม 2551
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นบุรีรัมย์, HS3AB"
26 กรกฎาคม 2551
สมาคมนักวิทยุอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศฯขั้นต้น ครั้งที่ 11/2551 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก มีผู้ผ่านการอบรมฯ 1,689 คน
30 กรกฎาคม 2551
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่น HS8AP (อันดามันตะกั่วป่า)" พังงา
9 สิงหาคม 2551
สกทช. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น ครั้งที่ 1/2551 รายละเอียด (32 KB PDF)
13 สิงหาคม 2551
- มติที่ประชุม กทช. 29/2551 กำหนดสัญญาณเรียกขานประจำสถานีให้่กรมอุตุนิยมวิทยา ว่า "E20AM"
- จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจันทบุรี (Commnication Radio Amateur Society of Chanthaburi), HS2AB"
16 สิงหาคม 2551
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศฯขั้นต้น ครั้งที่ 12/2551 ณ สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี มีผู้ผ่านการอบรมฯ 627 คน
21 สิงหาคม 2552
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่น วีอาร์ ตรัง (Amateur Radio Association of VR.Trang)"
5 กันยายน 2551
กทช. ประกาศ "มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า (PLC)"
13 กันยายน 2551
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสงขลา จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศฯขั้นต้น ครั้งที่ 13/2551 ณ โรงแรม เจ.บี. มีผู้ผ่านการอบรมฯ 1,010 คน
2 ตุลาคม 2551
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี"
4 ตุลาคม 2551
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่ จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศฯขั้นต้น ครั้งที่ 14/2551 ณ โรงแรมมารีไทม์์ มีผู้สมัคร 1,700 คน ผ่านการอบรมฯ 1,534 คน
9 ตุลาคม 2551
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, HS7AJ"
15 ตุลาคม 2551
สกทช. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น ครั้งที่ 2/2551 รายละเอียดและสรุปผลการประชุมครั้งที่ 1/2551 (123 KB PDF)
16 ตุลาคม 2551
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแจ้งเหตุฯ จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นแจ้งเหตุอยุธยา์"
25 ตุลาคม 2551
สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศฯขั้นต้น ครั้งที่ 15/2551 ณ โรงแรมสตาร์ มีผู้ผ่านการอบรมฯ 1,938 คน
4 พฤศจิกายน 2551
กทช. ประกาศเรื่อง "รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับอบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 16-18/2551 รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2551"
10 พฤศจิกายน 2551
เริ่มใช้สัญญาณเรียกขาน E28BA ในเขตพื้นที่ 5
13 พฤศจิกายน 2551
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสตูล"
22 พฤศจิกายน 2551
สมาคมอาสาสมัครวิทยุสื่อสารหนองคาย จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศฯขั้นต้น ครั้งที่ 16/2551 ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม มีผู้ผ่านการอบรมฯ 437 คน
5 ธันวาคม 2551
สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร จัดงาน “กทช.รวมใจนักวิทยุสมัครเล่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน” ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

8 ธันวาคม 2551
ชมรมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนจดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร"
13 ธันวาคม 2551
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพะเยา จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศฯขั้นต้น ครั้งที่ 17/2551 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ มีผู้ผ่านการอบรมฯ 324 คน
23 ธันวาคม 2551
กทช. ประกาศเรื่อง "การอนุญาตให้สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี ทำหน้าที่สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในจังหวัดชลบุรี"
27 ธันวาคม 2551
สมาคมวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศฯขั้นต้น ครั้งที่ 18/2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีผู้สมัคร 500 คน ผ่านการอบรมฯ 452 คน
29 ธันวาคม 2551
กทช. ประกาศเรื่อง "กำหนดให้อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม" (ร.จ. 13 ก.พ. 52)
2551
- มีผู้ผ่านการอบรมและสอบฯ ขั้นต้นเพิ่มขึ้น 19,661 คน
- ได้มีการออกประกาศนียบัตรฯขั้นต้นทั้งหมด 366,840 คน ออกใบอนุญาตไปแล้วทั้งสิ้น 183,264 คน จัดอบรมหลักสูตรฯขั้นต้น 20 ครั้ง [รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2551 กทช.]
- กทช. มีรายรับเฉพาะการจัดอบรมและสอบฯ ประมาณ 6.3 ล้านบาท
7 มกราคม 2552
กทช. ประกาศเรื่อง "รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้ง 1-17/2552 (รุ่นที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2552"
9 มกราคม 2552
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นอุตรดิตถ์"
17 มกราคม 2552
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมฯขั้นต้น ครั้งที่ 1/2552 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีผู้ผ่านการอบรม 410 คน
23 มกราคม 2552
กทช. ออกประกาศนียบัตรฯขั้นต้นไปแล้ว 383,823 ฉบับ ขั้นกลาง 830 ฉบับ ออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น 204,295 ฉบับ
7 กุมภาพันธ์ 2552
สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี่ จัดอบรมฯขั้นต้น ครั้งที่ 2/2552 ณ โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา มีผู้ผ่านการอบรม 444 คน
7-8 กุมภาพันธ์ 2552
นิตยสาร 100วัตต์ จัดการแข่งขัน "The 2009 Thailand Field Day Contest"
17 กุมภาพันธ์ 2552
ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ กทช.เสนอการจัดทำความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วย พนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย-เบลเยี่ยม ในรูปหนังสือแลกเปลี่ยนทางการฑูต ก่อนมอบให้กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการฑูตกับเบลเยี่ยมต่อไป
28 กุมภาพันธ์ 2552
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมฯขั้นต้น ครั้งที่ 3/2552 ณ โรงเเรมเพชรเกษม มีผู้ผ่านการอบรม 471 คน
3 มีนาคม 2552
กทช. ประกาศเรื่อง "รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 10/2552 (รุ่นที่ 2) จังหวัดชุมพร"
16 มีนาคม 2552
กทช. ประกาศเรื่อง "รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 6/2552 (รุ่นที่ 2) จังหวัดฉะเชิงเทรา"
18 มีนาคม 2552
กทช. ประกาศเรื่อง "รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 11/2552 (รุ่นที่ 2) จังหวัดนครศรีธรรมราช"
21 มีนาคม 2552
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตราด จัดอบรมฯขั้นต้น ครั้งที่ 4/2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด มีผู้ผ่านการอบรม 365 คน
3 เมษายน 2552
จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมวิทยุอาสาสมัครจังหวัดอุบลราชธานี (VRAU)"
4 เมษายน 2552
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย จัดอบรมฯขั้นต้น ครั้งที่ 5/2552 ณ ร.ร.ภูเรือวิทยา มีผู้ผ่านการอบรม 269 คน
25 เมษายน 2552
สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา จัดอบรมฯขั้นต้น ครั้งที่ 6/2552 ณ สมาคมสงเคราะห์การกุศล มีผู้ผ่านการอบรม 479 คน
26 เมษายน 2552
สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา จัดอบรมฯขั้นต้น ครั้งที่ 6/2552 รุ่นที่ 2 ณ สมาคมสงเคราะห์การกุศล มีผู้ผ่านการอบรม 478 คน
16 พฤษภาคม 2552
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมฯขั้นต้น ครั้งที่ 7/2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ มีผู้ผ่านการอบรม 274 คน
19 พฤษภาคม 2552
กทช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ "ร่างแผนการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่" ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2
6 มิถุนายน 2552
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมฯขั้นต้น ครั้งที่ 8/2552 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล มีผู้ผ่านการอบรม 241 คน
26 มิถุนายน 2552
กทช. ประกาศเรื่อง
- "รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 13/2552 (รุ่นที่ 2) จังหวัดสมุทรปราการ"
- "รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 15/2552 (รุ่นที่ 2) จังหวัดภูเก็ต"
27-28 มิถุนายน 2552
สมาคมวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรี จัดอบรมฯขั้นต้น ครั้งที่ 9/2552 รุ่นที่ 1-2 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย มีผู้ผ่านการอบรม 730 คน
9 กรกฎาคม 2552
เว็บ กทช. ประกาศเรื่อง "รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 9/2552 (รุ่นที่ 2) จังหวัดสุพรรณบุรี"
18-19 กรกฎาคม 2552
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร จัดอบรมฯขั้นต้น ครั้งที่ 10/2552 รุ่นที่ 1-2 ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ มีผู้ผ่านการอบรม 961 คน
8 สิงหาคม 2552
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช จัดอบรมฯขั้นต้น ครั้งที่ 11/2552 รุ่นที่ 1-2 ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา มีผู้ผ่านการอบรม 868 คน
25 สิงหาคม 2552
กทช. ประกาศเรื่อง "รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 12/2552 (รุ่นที่ 2) จังหวัดพิษณุโลก"
29-30 สิงหาคม 2552
สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก จัดอบรมฯขั้นต้น ครั้งที่ 12/2552 รุ่นที่ 1-2 ณ หอประชุมฯ มีผู้ผ่านการอบรม 786 คน
19-20 กันยายน 2552
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมฯขั้นต้น ครั้งที่ 13/2552 รุ่นที่ 1-2 ณ อิมพีเรียลเวิลด์สำโรง มีผู้ผ่านการอบรม 908 คน
9 ตุลาคม 2552
เว็บ กทช. ประกาศผลการรับฟังความเห็นเรื่อง "ร่างแผนกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่"
6 ตุลาคม 2552
กทช. ประกาศเรื่อง " รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 1-19/2553 (รุ่นที่ 1) ประจำปี 2553"
10 ตุลาคม 2552
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา จัดอบรมฯขั้นต้น ครั้งที่ 14/2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี มีผู้ผ่านการอบรม 455 คน
22 ตุลาคม 2552
กทช. ประกาศเรื่อง " รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 16/2552 (รุ่นที่ 2) จังหวัดขอนแก่น"
30 ตุลาคม 2552
กทช. ประกาศเรื่อง "รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 17/2552 (รุ่นที่ 2) จังหวัดสุราษฎร์ธานี"
31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2552
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมฯขั้นต้น ครั้งที่ 15/2552 รุ่นที่ 1-2
6 พฤศจิกายน 2552
กทช. มีคำสั่งที่ ที่ 34/2552 เรื่อง "การมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทน คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498"
21-22 พฤศจิกายน 2552
สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น จัดอบรมฯขั้นต้น ครั้งที่ 16/2552 รุ่นที่ 1-2
23 พฤศจิกายน 2552
สมาชิกวุฒิสภามีมติเลือก 1.) นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร แทน กทช. ที่ลาออก 2.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ 3.) นายบัญฑูร สุภัควณิช 4.) รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม แทน กทช. ที่จับสลากออก บันทึกการประชุมวุฒิสภา (51 KB PDF)
25 พฤศจิกายน 2552
กทช. ประกาศเรื่อง
- "รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 1/2553 (รุ่นที่ 2) จังหวัดราชบุรี"
- "รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 6/2553 (รุ่นที่ 2) กรุงเทพมหานคร"
--------------------------------------------------------------------------------
Notes:
- ข้อมูลที่ได้จากนิตยสาร 100 วัตต์ มีโอกาสผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์อยู่มาก

Updated: 09-Dec-2009 THA


แหล่งข้อมูลบางส่วน

[1] ประวัติและวิวัฒนาการกรมไปรษณีย์โทรเลข ครบรอบ 80 ปี 2426-2506, ธนาคารออมสิน, สิงหาคม 2506
[2] 100 ปี กรมไปรษณีย์โทรเลข, บจก. ประยูรวงศ์ กทม, 2526
[3] 100 ปี โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม 2432-2532, กสท., โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮาส์ กทม, 2532
[4] ย้อนอดีตการสื่อสารไทย, กสท., 2533
[5] กระทรวงคมนาคม ผลงานประจำปี 2536
[6] กระทรวงคมนาคม ผลงานประจำปี 2537
[7] เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการสื่อสาร, อมรินทร์พริ้นติ้ง, กันยายน 2539
[8] เบิกฟ้า, กรมไปรษณีย์โทรเลข, บจก. ดาวฤกษ์ กทม, 4 ส.ค. 2541
[9] เธอให้ ให้เธอ 30 ปี ณ กรมไปรษณีย์โทรเลข 2514-2544, เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, กันยายน 2544
[10] ข้ามขอบฟ้า 119 ปี กรมไปรษณีย์โทรเลข, บจก. ดาวฤกษ์ กทม, 2545
[11] นิตยสาร 100 วัตต์, บจก. เจอี เทเลคอมมีเดีย, ได้รับอนุญาตให้คัดลอกเพื่อเผยแพร่จากหนังสือ 100วัตต์แล้ว
[12] นิตยสาร CQ, หจก. ซีคิว อินเตอร์เนชั่นแนล
[13] นิตยสาร Ham News, บจก. แฮม นิวส์ อินเตอร์เนชั่นแนล, จดทะเบียนเลิก 17 กันยายน 2545
[14] นิตยสาร 73 Ham Radio and Communication, หจก. 73 แฮม เรดิโอฯ, จำแนกห้าง
[15] นิตยสาร QRZ, บจก. วิทชุสาร, ขีดชื่อออกจากทะเบียน 9 ธันวาคม 2545
[16] www.ptd.go.th
[17] www.ntc.or.th
[18] www.ratchakitcha.soc.go.th
 

ที่มา- สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ...

โดย SIAM1932

 

กลับไปที่ www.oknation.net