วันที่ อาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภูมิพลพุทธิราชา : พระผู้เป็นกำลังแห่งแผ่นดิน พระราชาผู้ยังมหาชนชาวสยามให้ตื่นรู้ (Tag My King)


         พระมหาราชาผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ตรัสบอกเล่ากับชนชาวไทยเราว่า
มาเถิด เรามาถอยหลังเข้าคลอง ถอยเพื่อตั้งหลักในทำนอง "ครองธรรม"
เรียนรู้จักตนเองโดยความเป็นจริงว่า

         เราคือใคร เราอยู่ตรงไหน เป็นอยู่อย่างไร
เราจักไปไหน มีเป้าหมายอย่างไร
แล้วจักไปอย่างไร โดยวิธีใด


ถอยหลังเข้าคลอง ; ทางกลับคือการเดินทางต่อ

         คืนสู่ต้นกำเนิด > กลับไปหาความเป็นจริงๆ ความดี ความงาม | ถูกต้อง-ดี-งาม
                                ธรรมอันไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง
         คืนสู่รากเหง้า  > กลับไปเรียนรู้อดีต เชื่อมโยงภูมิปัญญาปู่ย่าตาทวด สร้างปัจจุบัน สานอนาคต             
                               เรียนรู้คุณค่านำมาสืบทอดด้วยความรู้จริง
         คืนสู่พื้นฐาน   > กลับไปสู่ ธ ร ร ม ด า-ส า มั ญ  ความเรียบง่าย ความพอเพียง
                               กินพอดี อยู่พอดี มีความสุข

                               แสวงหาทาง ร อ ด  แทนแสวงหาทาง ร ว ย
                               เรียนรู้สร้างปัญญา เดินด้วยความกล้าหาญ
                               มีระเบียบชีวิต โดยระบบคิด ที่มีระบบจัดการ


ระบบธรรมชีวี ;  กินพอดี อยู่พอดี มีความสุข

         ความพอประมาณ > มาตรฐานชีวิต
         ความมีเหตุ มีผล  > ทำให้ตนเองอยู่ได้ ทุกคนอยู่ได้ ลูกหลานต่อไปอยู่ได้- โลกอยู่ได้
         มีภูมิคุ้มกันที่ดี     > ทำให้เกิดระบบ-  ระบบคิด ระบบจัดการที่ให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพึ่งตนเอง
                                    ความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงปัจจัยหรือองค์ประกอบชีวิต
                                    ทำให้เกิด ฐานชีวิต (Pyramid of life) ที่ทำให้มีอยู่มีกินอย่างมีศักดิ์ศรี
                                    มีความสุข
                                        - สุขจากการพึ่งตนเอง
                                        - สุขจากการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
                                        - สุขจากการไม่เป็นหนี้
                                        - สุขจากการไม่มีโรคร้ายเบียดเบียน
                                        - สุขโดยธรรม อยู่เย็นเป็นสุข


กระบวนการแห่งธรรม ;  ชีวิตพอเพียง หล่อเลี้ยงโลกา

         ปัญญา ความเข้าใจ คือความรัก >
         ความเชื่อมั่น ศักยภาพ และความกล้าหาญ >
         รู้ตนเอง รู้จักโลก กำจัดมาร >


-----------------เศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตพอเพียง ไม่ใช่เพียง ว า ท ก ร ร ม การพัฒนา
                     แต่คือ การเรียนรู้จัดการชีวิตตนเองอย่างมียุทธศาสตร์และเป้าหมาย
                     กระบวนการทั้งหมด- ทำโดยตนเองด้วยปัญญาและความเพียร--------------


                                             ทีฆายุโก โหตุ มหาธรรมราชภูมิพโลฯ
                                           พุทธิราชาแห่งแผ่นดินสยามประเทศไทย
                                                  บิดาแห่งการพัฒนาชุมชนไทย
 
                                               ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
                                                ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ

*** ผมขอตอบ  Tag My King
ที่ได้รับจาก คุณ "จันทร์วารี"
http://www.oknation.net/blog/waranin/2010/02/20/entry-1/comment#read
โดยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา หลักการ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
โดยรูปแบบ เนื้อหา กระบวนการ ที่แท้แล้ว
ไม่ใช่เพียงแนวปรัชญา หรือแนวคิดเท่านั้น
แต่เป็นรูปแบบ เนื้อหา และกระบวนการแห่งวิถีชีวิตจริงๆ

เมื่อเรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง ผลจริงจักบังเกิดโดยความงาม ความดีและความเป็นจริงๆ
เมื่อเราลงมือเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ เราจักรู้ว่า เรา ร อ ด /พ อ เ พี ย ง/มั่นคงยั่งยืน
อย่างไร


*** กระบวนการ Tag ต่อไป ผมขอส่งมอบให้ทุกท่านได้ "เขียนชีวิต" ที่พอเพียงครับ
เพื่อตนเองและโลกแห่งการเป็นอยู่ซึ่งกันและกัน.... สาธุ


               ขอความสุขอย่างรอดพ้นจากทุกข์ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง มั่นคงยั่งยืน
                                            จงมีแด่ทุกท่านครับ

                                               "หนุ่มราชภัฏ"

โดย หนุ่มราชภัฏ

 

กลับไปที่ www.oknation.net