วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์สำหรับ “บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล”


 เงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์สำหรับ “บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล”
 
     ผู้ขอรับสิทธิ์ต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้
 
      1.  บุคคลธรรมดา คือผู้มีเงินได้จาก
            •  การให้เช่าทรัพย์สิน (ประมวลรัษฏากร มาตรา 40(5))
 •  วิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณิตศิลปกรรม
     (ประมวลรัษฏากร มาตร 40(6)) ตาม ภ.ง.ด. 90 เฉพาะผู้มีเงินได้ ที่มีการ หักค่าใช้จ่ายจริงตามความ
     จำเป็นและสมควร หากมีค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์เดิม สำหรับผู้ประกอบการ
     ซึ่งมีเงินได้พึงประเมินตามมาตร 40(6) ให้หักค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเพิ่มได้
 
 •  การรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ (ประมวลรัษฎากร
     มาตรา 40(7)) ตาม ภ.ง.ด. 90 เฉพาะผู้มีเงินได้ ที่มีการ หักค่าใช้จ่ายจริงตามความ
     จำเป็นและสมควร หากมีค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
     ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณ์เดิม สำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งมีเงินได
 •  การธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน มาตรา 40(1)
     ถึง (7) เฉพาะผู้มีเงินได้ที่มี การหักค่าใช้จ่ายตามจริงตามความจำเป็นและสมควร
      2.  นิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ผู้มีสิทธิ์สามารถนำค่าใช้จ่ายไปขอรับสิทธิประโยชน์เป็นรายจ่าย
               ทางภาษีเงินได้จากกรมสรรพากรได้ต้อง
จัดซื้อและเป็นของใหม่ซึ่งไม่เคยผ่านการใช้งานและต้องดำเนินการติดตั้งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553
เป็นวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานที่ตรงตามรายการอุปกรณ์ที่ พพ. ให้การรับรอง
ไม่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ได้รับหรืออยู่ระหว่างการขอรับสิทธิประโยชน์จากส่วนราชการเพื่อการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงาน
ไม่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่นำไปใช้ในกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI (ทั้งหมดหรือบางส่วน)
 ไม่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่เกิดจากรายจ่ายซึ่งได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 ไม่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการโครงการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจหลักของกิจการของบริษัทที่จะดทะเบียนในตลาด
                   หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป)
  ไม่เป็นทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรใหม่ ซึ่งใ้ช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการขายเครื่องจักรเก่าที่ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน
 
 
       ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร
 
    ผู้ขอรับสิทธิ์ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานที่ตรงตามรายการอุปกรณ์ที่ พพ. ให้การรับรอง และเก็บใบเสร็จที่มีการระบุชื่อ รุ่น ยี่ห้อ ชัดเจนไว้เป็นหลักฐาน
                   พร้อมจัดทำรายงานแสดงรายละเอียดการซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร
    เมื่อถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ให้ระบุละเอียดการขอใช้สิทธิประโยชน์เป็นรายจ่ายทางภาษีใน ภงด. 90 (สำหรับบุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฏากร มาตรา 40(5)(6)
                   (7) และ (8) ตามรายละเอียดข้างต้น หรือ แบบ ภงด. 50 (สำหรับนิติบุคคล)
 
 เงื่อนไขการขอรับการรับรองจากพพ. ว่าเป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
 
       ผู้ขอรับการอนุมัติต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร
       พพ. จะกำหนดชนิดของอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและเกณฑ์คุณลักษณะของอุปกรณ์ ซึ่งผู้ผลิต หรือ ผู้จำหน่ายสามารถรับทราบชนิดและเกณฑ์คุณลักษณะของอุปกรณ์ ทางสื่อต่าง ๆ
          เ่ช่น เว็บไซต์โครงการฯ (www.energy-tax.com) หรือสิ่งพิมพ์เป็นต้น
       ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายที่มีวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่ขอรับการอนุมัติต้องผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานของ พพ. และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
          ได้โดยการส่งใบสมัครที่มีการระบุชื่อ รุ่น ยี่ห้อ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ มาที่ พพ. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว
       วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ขอรับการอนุมัติต้องผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานของ พพ.
       เป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ผ่านการตรวจวัดและพิสูจน์ประสิทธิภาพด้านพลังงานตามมาตรฐานสากล (IPMVP) จากหน่วยงานทดสอบ คุณภาพมาตรฐานที่ได้รับความยอมรับโดยทั่วไป เช่น
           •  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
           •  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           •  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
           •  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
           •  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
           •  สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
           •  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
           •  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
           •  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.)
           •  สถาบันทดสอบอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือห้องทดสอบของโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก./ISO 17025
               เฉพาะในกรณีที่หน่วยงานตามข้อ 1-7 ไม่สามารถทดสอบได้

โดย ไกอาร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net