วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นาฏยศัพท์ ว่าด้วย ความหมาย


              

ความหมายของนาฏยศัพท์

 

                     คำว่า "นาฏยศัพท์" มีผู้กล่าวถึงความหมายไว้ดังนี้

 

               ประทิน  พวงสำลี (2514,163) กล่าวว่า นาฏยศัพท์  หมายถึง เกี่ยวกับการฟ้อนรำ

 

                 เกี่ยวกับการแสดงละคร

 

              อาภรณ์  มนตรีศาสตร์ และจาตุรงค์  มนตรีศาสตร์ (2514,180) กล่าวว่า

 

               นาฏยศัพท์ หมายถึงคำที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทย  สามารถสื่อความหมายกันได้

 

              ทุกฝ่ายในการแสดงต่าง ๆ  

 

           ศูนย์พัฒนาหนังสือ  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ(2533,48)  กล่าวว่า 

 

             นาฏยศัพท์ หมายถึง ศัพท์ที่ใช้เฉพาะในวงการนาฏศิลป์ไทย  เป็นชื่อของลักษณะ

 

            การรำไทยสามารถสื่อความหมายได้

 

         รานี  ชัยสงคราม (2544,69) กล่าวว่า นาฏยศัพท์  หมายถึง ศัพท์ที่บัญญัติขึ้นไว้ใน

 

           การฟ้อนรำ แสดงลักษณะและการเคลื่อนไหวร่างกายที่สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง 

 

         เรณู  โกศินานนท์ (2544,1) กล่าวว่า นาฏยศัพท์หมายถึง ศัพท์เฉพาะในทางนาฏศิลป์

 

          เป็นชื่อของลักษณะท่ารำของไทย 

                  

 

        นาฏยศัพท์หมายถึง ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับท่ารำในวงการนาฏศิลป์ไทยสามารถสื่อความหมายได้

 

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net