วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทำบุญหนังสือท่านว่าได้กุศลแรง


ในสมัยโบราณ วัดเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาและจิตวิญญาณ เป็นที่อบรมสั่งสอนผู้คน เป็นแหล่งวิทยาการทั้งทางโลกย์และทางธรรม โดยมีหนังสือเป็นเครื่องมือบันทึกเรื่องราวเหล่านั้น ดังนั้นในสมัยโบราณจึงมีธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องการทำบุญหนังสือ หรือการสร้างหนังสือถวายวัดนั่นเอง

หนังสือโบราณจะจารตัวอักษรลงในใบลาน ด้วยเรื่องราวต่างๆ เช่นตำรับตำรา วรรณคดี คัมภีร์ในพุทธศาสนา เป็นต้น โดยศรัทธาเจ้าภาพคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ ร่วมกันทำบุญหนังสือ เพื่อใช้หนังสือเหล่านั้นเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนในวัดในวาระและโอกาสต่างๆ ตามฮีตคองประเพณี

ต่อมาการศึกษาได้ขยายวงกว้างออกจากวัด ไปยังสถานศึกษาที่ทางราชการจัดให้มีขึ้น และสถานศึกษาเอกชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาททั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งหนังสือก็ยังเป็นอุปกรณ์สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสื่ออื่นๆ แม้นว่าจะมีนวัตกรรมด้านสื่อเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม

โครงการสร้างหนังสือ “กาสรคำฉันท์”

ระฤกชาตวาร ๖๐ ปีแห่งสมคิด สิงสง พ.ศ.๒๕๕๓

พลีเป็นกุศลทานแก่กองทุนเพื่อจัดตั้งมูลนิธิคนกับควาย

หลักการ

          จัดพิมพ์กวีนิพนธ์ “กาสรคำฉันท์” ของสมคิด สิงสง โดยขอรับการสั่งจองจากผู้สนใจทั่วไป เพื่อมีไว้เป็นเจ้าของและแจกจ่ายเป็นทานไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา หรือเพื่อเป็นบรรณาการแก่เพื่อนมิตรญาติพี่น้อง

เหตุผล

          บทร้อยกรองประเภทฉันท์เป็นงานที่ทำยาก เพราะนอกจากบังคับสัมผัสระหว่างบาทและบทแล้ว ฉันท์แต่ละชนิดยังมีบังคับเสียงหนักเสียงเบา (ครุ-ลหุ) เพื่อให้แสดงอารมณ์ทางวรรณศิลป์ที่แตกต่างกันไป ดังคำแถลงท้ายเรื่อง “สามัคคีเภทคำฉันท์” ของนายชิต บุรทัต กวีสมัยรัชกาลที่ ๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ความว่า...

ฉบงง ๑๖ 

๏ พร่ำพรรณน์ฉันทพากย์โดยใจ        เพียรจบตามนัย

นิทานบุราณเปนมูล

๏ นามสฤษดิ์ นายชิต ชวางกูร         เชลงเฉลาเอาธูร

สลัดอาลัสย์อันมี

๏ ไว้ปากไว้วากย์วาที        ไว้วงศ์กระวี

ไว้เกียรติ์และไว้นามกร

๏ ไว้เฉลิมเสริมศรีพระนคร   คือพิทยาภรณ์

พิเศษประดับดูงาม

๏ ค่อยคิดติดต่อโดยความ    มิคลายพยายาม

กระวีผิเพ่งเล็งเห็น

๏ ฉันทภาคยากล้ำลำเค็ญ   ถ้อยคำจำเป็น

เพราะศัพท์บังคับหนักเบา

๏ พึงอภัยข้าผู้วัยเยาว์       วิทย์หย่อนอ่อนเชาวน์

มิใช่จะคิดแข่งขัน

๏ อาศรัยใจชอบเชิงประพันธ์ กิจอื่นว่างครัน

ก็เครื่องจะเปลืองเวลา

๏ จำเนียรแต่เพียรอุตสา     หะพจน์พรรณนา

สฤทธิ์ด้วยจิตร์จงพลัน

๏ ฝากไว้ในน่าแห่งบรรณ    เพื่อเชื้อเชิญสรรพ์

สุภาพมหาชนชม

๏ สถิตเสถียรเทียรฆ์กาละนิยม         ถ้อยเสริญเทอญสม

ประสาทะพรพาจา

๏ ขอจุ่งอิฏฐผลนานา        ลุดั่งปราถนา

ณ ผู้พิจารณ์อ่านฟัง ฯ

          ดังนั้นการสร้างงานกวีนิพนธ์ประเภทฉันท์ จึงถือได้ว่าเป็นการสืบสานฉันทลักษณ์โบราณของเรามิให้สาบสูญไปตามยุคสมัย และการสร้างหนังสือประเภทนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานดังกล่าว อันเป็นการจรรโลงศิลปวัฒนธรรมทางอักษรศาสตร์ของชาติให้ดำรงอยู่สืบไป

          “กาสรคำฉันท์” ได้ปรากฏตัวเพื่อแสดงบทบาทนี้ แต่ลำพังเฉพาะกำลังของกวีผู้นิพนธ์ คงไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จลุล่วง จึงจำเป็นต้องแสวงหาการสนับสนุนจากหุ้นส่วนเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธา และมองเห็นคุณค่าทางศิลปวรรณกรรมของงานแนวฉันทลักษณ์ และต้องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานให้คงอยู่ในสังคมอุษาคเนย์นี้สืบไป

วิธีดำเนินงาน

๑.      ประชาสัมพันธ์หลักการและเหตุผลนี้สู่สาธารณชน

๒.     สนองศรัทธาของหุ้นส่วนเจ้าภาพน้อยใหญ่ ที่ประสงค์จะร่วมบุญหนังสือในครั้งนี้ โดยการรับสั่งจองหนังสือตามจำนวนที่ผู้สั่งประสงค์ อัตราการสั่งจองมีมูลค่าเล่มละ ๒๔๕ บาท และเล่มละ ๓๔๕ บาทสำหรับฉบับปกแข็ง ผู้สั่งจองจะยังไม่ชำระเงินจนกว่ายอดสั่งจะเกิน ๑,๐๐๐ เล่ม และจะจัดพิมพ์เท่าจำนวนผู้สั่งจอง (๑,๐๐๐ แรก)

๓.     การสั่งจองทำได้โดย คลิกที่นี่

๔.      หนังสือกาสรคำฉันท์จะจัดพิมพ์ในชุด “ระฤก ๖๐ ปีชาตวารแห่งสมคิด สิงสง ๒๕๕๓”  รูปเล่มขนาด ๑๓..๔๐ ซ.ม. x ๑๙.๘๐ ซ.ม. จำนวนหน้าประมาณ ๑๒๐ หน้า พิมพ์สอดสี ๔ สี (ปกอ่อนและปกแข็ง)

๕.      รายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว นำเข้าสมทบกองทุนมูลนิธิคนกับควาย

ระยะเวลาดำเนินงาน

          การดำเนินงานจัดพิมพ์และจำหน่ายจ่ายแจกหนังสือชุดแรก จะดำเนินการในเดือนเมษายน ๒๕๕๓

ปีนี้ผมมีโอกาสพิเศษ เนื่องในชาตวาร ๖๐ ปี จึงได้ลงมือสร้างกวีนิพนธ์ขึ้นชุดหนึ่งชื่อ “กาสรคำฉันท์” เป็นการสืบสานฉันทลักษณ์โบราณแห่งอุษาคเนย์ เริ่มทำเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ปีเดียวกัน เป็นงานกวีนิพนธ์ ๖๘๗ บท ปรากฏตามรูปแบบที่จัดหน้าเตรียมพร้อมสำหรับงานตีพิมพ์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดมาดูจากลิ้งค์นี้ >>http://www.4shared.com/file/242544732/385130b/KasornA5.html

ผมอยากสร้างหนังสือเล่มนี้ พลีเป็นกุศลทานให้แก่กองทุนเพื่อจัดตั้งมูลนิธิคนกับควาย ซึ่งกำลังรณรงค์ “นำควายคืนสู่ไร่นา นำพาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน นำฟื้นสิ่งแวดล้อม และน้อมนำในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

คำว่า “สร้างหนังสือ” ในสมัยโบราณ คือการจัดซื้อ จัดหา หรือจัดสร้างหนังสือมาถวายวัด

คำว่า “สร้าง” หรือ “จัดสร้าง” ก็คือการจ้างช่างมาเขียน หรือ “จาร” ตัวหนังสือลงใบลาน  เพื่อให้ได้หนังสือผูกชุดหนึ่ง หรือหลายชุดตามกำลังศรัทธาของผู้สร้าง ซึ่งถ้าเทียบเคียงในยุคสมัยนี้ก็คือการว่าจ้างโรงพิมพ์ผลิตหนังสือนั่นเอง

ต่างกันตรงที่พิมพ์แล้วไม่ได้นำไปถวายวัด หากแต่จัดจำหน่ายเป็นสินค้าชนิดหนึ่ง

ในกรณีการจัดพิมพ์ “กาสรคำฉันท์” ผมอยากจะเทียบเคียงกับการสร้างหนังสือในสมัยโบราณ เพราะเหตุใดหรือครับ?

ประการแรก “กาสรคำฉันท์” เป็นงานฉันทลักษณ์โบราณที่อาจพ้นสมัยไปแล้วสำหรับคนรุ่นนี้ เว้นแต่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้อย่างจริงจัง ซึ่งก็คงมีไม่มากนักในสังคมบ้านเรา

ประการที่สอง การนิพนธ์ “กาสรคำฉันท์” ผมมีความรู้สึกเสมอว่ากำลังทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูฉันทลักษณ์โบราณที่ถูกทิ้งร้างมานาน แม้แต่ผมเองก็ยังต้องรื้อฟื้นความทรงจำ ด้วยการค้นหาหนังสือ “สามัคคีเภทคำฉันท์” มาทบทวน อ่านซ้ำ และหาตำราฉันทลักษณ์ซึ่งปรากฏอยู่นิดหน่อยในเอกสารการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๕-๖)

“สามัคคีเภทคำฉันท์” เป็นผลงานของนายชิต บุรทัต กวีสมัยรัชกาลที่ ๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๘ หรือเกือบ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา ด้วยการสนับสนุนจุนเจือของผู้ที่เห็นคุณูปการของกวีนิพนธ์แนวนี้ ดัง “ปรารมภพจน์” ของผู้ประพันธ์ ความว่า...

“ฉบงง ๑๖ 

๏ ข้าผู้นิพันธ์พาที           ถ้อยสามัคคี

เภทฉันท์อันออกบอกนาม

๏ ในท้ายทั้งที่มีความ        เจตนาพยายาม

นิยมประพันธ์อันใด

๏ แจ้งหมดปรากฎมีใน      ปัจฉิมชัดไข

ลิขิตรจิตร์จองแถลง

๏ ปรารมภพจน์นี้ชี้แจง      เพี่อจักสำแดง

ประวัติอุบัติ์แห่งบรรณ

๏ พิมพ์ขึ้นสำเร็จเสร็จพลัน   ทั้งรวดเร็วทัน

ประสงค์สะดวกโดยไว

๏ ด้วยทุนหนังสือพิมพ์ไทย   ทดรองจ่ายไป

เปนส่วนเอื้อเฟื้อเจือจาน

๏ ขุนสันทัดอักษรสาร        บรรณาธิการ

ธ เกื้อ ธ เอื้ออุดหนุน

๏ สัมฤทธิ์เพราะท่านการุญ  ช่วยเหลือเจือจุน

โดยรอบประกอบอุปการ

๏ ผู้อื่นอีกอาทิ์เอาภาร       ขุนนัยวิจารณ์

(เปล่ง ดิษยบุตร์) นามผจง

๏ คุณสุดกอบโกยโดยสง     เคราะห์ล้ำจำนง

พินิจพิจารณ์จริงใจ

๏ สอดส่องถ่องถ้วนควรนัย  เชิงอรรถอันใด

มิดีและมีขัดขวาง

๏ บอกให้แก้ใหม่ไป่วาง      ธุระแท้แลทาง

แก้ไขใบพิมพ์เพียรทำ

๏ เรียบร้อยไพเราะเพราะคำ  ที่ท่านแนะนำ

และตรวจและตราอาทร

๏ สองท่านอันออกนามกร   ข้าจะอนุศร

พระคุณตลอดฤๅลืม  

นายชิต

ผู้ประพันธ์

ที่ทำการหนังสือศรีกรุง

วันที่ ๑ มิถุนายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๘...”

นับแต่นั้นมาผมยังไม่เห็นงานประพันธ์ชนิดที่เรียกว่า “คำฉันท์” เป็นชิ้นเป็นอันเยี่ยง “สามัคคีเภทคำฉันท์” ซึ่งอุบัติขึ้นในสยามบรรณพิภพเมื่อ ๙๕ ปีที่แล้ว หรืออาจมีแต่ไม่ได้เผยแผ่แพร่หลาย หรือด้วยตัวผมเองด้อยโอกาสและภูมิปัญญาที่จะสืบรู้หวนเห็นก็อาจเป็นได้

สำหรับผม ถือว่าวันนี้ได้ทำหน้าที่เติมเต็มลงในช่องว่างแห่งช่วงระยะเวลาเกือบ ๑ ศตวรรษของเส้นทางกวีนิพนธ์เชิงฉันทลักษณ์โบราณชนิด “คำฉันท์” นี้ด้วย “กาสรคำฉันท์” ชิ้นนี้

กล่าวเช่นนี้มิได้คุยโวโอ้อวด เพียงแต่อยากบอกเล่าให้ปรากฏไว้ และไม่รับรองว่า “กาสรคำฉันท์” มีความเป็นเลิศถึงขั้น “งานครู” แต่อย่างใด เนื่องจากแท้แล้วก็เป็นงาน “ลองทำ” ของนักเรียนน้อยผู้หนึ่ง เหมือนอย่างนายชิต บุรทัต ที่เคยอ่อนน้อมถ่อนตนใน “สามัคคีเภทคำฉันท์” ว่า...

“...๏ พึงอภัยข้าผู้วัยเยาว์    วิทย์หย่อนอ่อนเชาวน์

มิใช่จะคิดแข่งขัน

๏ อาศรัยใจชอบเชิงประพันธ์ กิจอื่นว่างครัน

ก็เครื่องจะเปลืองเวลา

๏ จำเนียรแต่เพียรอุตสา     หะพจน์พรรณนา

สฤทธิ์ด้วยจิตร์จงพลัน

๏ ฝากไว้ในน่าแห่งบรรณ    เพื่อเชื้อเชิญสรรพ์

สุภาพมหาชนชม...”

ประการที่สาม งานสืบสานมรดกวัฒนธรรมเช่นนี้ ผมมิบังควรกระทำโดยลำพังแต่เพียงผู้เดียว ควรเชื้อเชิญผู้มีจิตศรัทธาในแนวทางเดียวกันเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในกิจกรรมนี้อย่างกว้างขวาง และที่แล้วมาผมก็ได้รับการอนุเคราะห์จากผู้สนับสนับสนุน และผู้เป็นแรงบันดาลใจทั้งโดยตรงและโดยอ้อมหลายท่าน ทั้งที่ได้เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามในกิตติกรรมประกาศท้ายบทนิพนธ์ และจะหาโอกาสประกาศดังกล่าวในคราวจัดพิมพ์เป็นเล่ม

จึงประสงค์จะบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธา และประสงค์จะร่วมทำบุญหนังสือครั้งนี้ ท่านผู้สนใจขอเชิญคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่ >>http://www.somkhitsin.net

หมายเหตุถึงกอง บก.โอเคเนชั่น

ไม่ทราบว่าเอนทรีนี้อยู่ในหลักเกณฑ์ของโอเคเนชั่นหรือไม่? หากเห็นว่าอยู่นอกเหนือไปจากกติกา คือใช้ช่องทางนี้ประชาสัมพันธ์ชิ้นงานของตัวเองเป็นเชิงพาณิชย์ ผมขออภัย และอนุญาตให้ลบทิ้ง แต่กรุณาทราบว่าผมไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้น แต่ต้องการสื่อสารให้เห็นความพยายามในการสืบสานต่ออายุให้แก่ฉันทลักษณ์โบราณประเภทคำฉันท์

ถ้าการกระทำนี้ยังอยู่ในกติกาของโอเคนเนชั่น ผมขออนุญาตนำท่านไปยลเยือน "กระท่อมลายสือ" (Kratom Lai Sue: A Writer's Stuio) ที่ http://www.somkhitsin.net

โดย สมคิด_สิงสง

 

กลับไปที่ www.oknation.net