วันที่ พุธ มีนาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สถานการณ์การเมืองไทยไปถึงไหนแล้วการเข้าใจสถานการณ์การเมืองไทยอย่างน้อยต้องรู้จริงเท่าทันในเรื่องหลักๆดังนี้
1.สาเหตุพื้นฐานปัญหา เป็นเรื่องของโครงสร้างระบบของสังคมการเมืองเศรษฐกิจ
2.สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นเรื่องของบุคคลคณะบุคคลเป็นหลัก
3.ดุลยกำลังและวิธีการของแต่ละฝ่าย และดุลยกำลังเปรียบเทียบใครเหนือใคร
4.ประเด็นเรื่องความชอบธรรม 
5.การก้าวล่วงคิดมิดีมิร้ายต่อสถาบันหลักที่ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
6.ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของประชาชน เฉยๆ หรือ ทนไม่ได้แล้ว
7.กระแสโลกหรือกระแสโลกาภิวัฒน์
8.แนวโน้มของสถานการณ์
9.เราจะทำอะไร

1.โครงสร้างของสังคมที่ไม่เป็นธรรม ที่เรื่องของอำนาจทางการเมืองเศรษฐกิจสังคม
   การเมืองการปกครองและวัฒนธรรม ถูกกำหนดโดยคนส่วนน้อยของสังคม กระทำ
   ต่อและทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เกิดความเหลื่อมล้ำและ
   ช่องว่าง สองมาตรฐาน เป็นเรื่องคนส่วนใหญ่ได้รับเป็นหลักมานมนาน
   การแบบนักเลือกตั้งไม่สามารถแก้ไขได้ แม้ว่าเรามีระบบประชาธิปไตยมาถึง 78 ปี
   กลุ่มที่มีอำนาจทางการเมืองคือ  นักการเมือง กลุ่มทุนผูกขาด ข้าราชการ ฯลฯ

2.ปัญหาของการเมืองปัจจุบัน เป็นเรื่องของบุคคลคณะบุคคลที่เคยยึดกุมอำนาจและ
    ใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองญาติพี่น้องพวกพ้อง
    คือทักษิณคุณหญิงลูกๆเครือบริษัทพรรคเพื่อไทยอดึตรมต.   
    กลุ่มทหารตำรวจข้าราชการภายใต้การอุปถัมภ์ของระบบทักษิณ และแกนนำแดง
    ซ้ายจัด ที่ยังคงมีอิทธิพลในบางระดับแต่หมดความชอบธรรมแล้วจากคำพิพาษาคณะศาลฎีกา26 กุมภา 2553 ข้อเสนอ”ยุบสภา”เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของทักษิณคนเดียว

3.ดุลยกำลังและวิธีการของสองฝ่าย
     ฝ่ายทักษิณ เสียเปรียบมากในเชิงดุลยกำลัง จึงใช้การรุกทางสื่อ(ซ้ำและถี่)อย่าง
     เป็นระบบและเป็นกระบวนการ ทั้งโดยเปิดเผยและปิดลับ ทั้งการนำเสนอข้อจริง
     (น้อย)และเท็จ(มาก) ประสานกันทั้งในสภาและนอกสภา โดยจับเอาประชาชนและ
     ความเดือดร้อนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ เป็นตัวกดดันรัฐบาล รวมทั้งการดึงพรรค
     ร่วมรัฐบาล เพื่อการยุบสภาเพราะโอกาสที่เหลือน้อยลงตามเวลาที่ผ่านไป
     เพื่อการเลือกตั้งกลับมาเป็นรัฐบาลเพื่อแก้รัฐธรรมนูญ ฟื้นคดีคืนเงิน
     มีอำนาจสูงสุดจากระบอบการปกครองใหม่
     รัฐบาลมีความเป็นเอกภาพระดับหนึ่ง  จากการเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐ ( งบประมาณ
     ข้าราชการ โดยเฉพาะกองทัพ ฯลฯ ) และการมีผลประโยชน์ร่วม ( พรรคร่วม  )
     และการได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรคและประชาชนที่ต่อต้านทักษิณโกงฯ
     วิธีการของฝ่ายรัฐบาลยังมีความจำกัด  ( ความคิดของพรรคประชาธิปัตย์และตัว
     นายก ที่เป็นนักประชาธิปไตยเป็นสุภาพบรุษทางการเมือง แต่ขาดประสพการณ์
     ความเป็นผู้นำเชิงรัฐบุรษ ) ทำให้ใช้วิธีการในภาวะปกติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถาน
     การณ์ที่อยู่ในภาวะวิกฤต  ใช้การรับมากกว่าการรุก ใช้กฏหมายมากกว่าการเมือง
     ควบคุมและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ( ที่ดูได้ผล ) มากกว่าการแก้ไขปัญหา
     ระยะยาว ( ที่มีความขัดแย้งในระดับลึก และจะแก้ไขได้ยากขึ้นเรื่อยๆ )
     ในช่วงนี้รัฐบาลยังคงเป็นฝ่ายเหนือกว่า ได้เปรียบและกุมสถานการณ์ได้
          
4.  รัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นฝ่ายชอบธรรม มาจากรัฐธรรมนูญ2550
     ทักษิณและแกนนำแดงเป็นฝ่ายไม่ชอบธรรม

5.  เป้าหมายของทักษิณและแกนนำแดงซ้ายจัด คือการล้มสถาบันหลักของชาติ
     เปลี่ยนระบบการปกครองเป็นรัฐไทยใหม่โดยสงครามทางชนชั้น
    ใช้วาทกรรม อำมาตย์(ไพร่) สองมาตรฐาน ชนชั้น รัฐไทยใหม่ ฯลฯ                     
    เป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศยอมไม่ได้

6. ประชาชนส่วนใหญ่ เริ่มรับไม่ได้ ต่อทักษิณและแกนนำแดงที่ข่มขู่คุกคาม
    โดยแสดงอำนาจบาดใหญ่และพฤติกรรมที่ก้าวร้าวไม่หยุด สร้างความเดือดร้อนและ
    ทำลายโอกาสการแก้ปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจของผู้คนทุกระดับทุกวงการ
    จะเริ่มรวมตัวกัน คัดค้านขัดขวาง  และมีการปกป้องสิทธิของตนเองชุมชนมากขึ้น
    ต่อรัฐบาล ต้องดำเนินการทางกฏหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อ
    1.การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลสามารถดำเนินไปได้
    2.ป้องการมิให้เกิดการละเมิดก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในการเดินทาง
      และการประกอบอาชีพรวมทั้งเรื่องของสวัสดิภาพและความปลอดภัย ฯลฯ

7. กระแสโลกและโลกาภิวัฒน์  มีผลอย่างน้อย 2 ประการ
    1.การไม่รับการรัฐประหารและความรุนแรง
    2.การไม่รับนช.ทักษิณ ที่หนีคุกหนีคดี ไม่เคารพและยอมรับ คำพิพากษาของ
    ศาลฎีกา ทำให้โลกปฏิเสธและไม่ยอมรับทักษิณและแกนนำแดง

8.แนวโน้มของสถานการณ์
   ปัจจุบัน  ทักษิณและแดง “ ไม่ชนะแล้ว “ แต่ การจะแพ้  หรือ ต้องยุติสูญไป
   ขึ้นอยู่กับ การดำเนินของรัฐบาล และประชาชน
   การเจรจา  จะมีขึ้น  แต่จะไม่มีข้อตกลง “ ยุบสภา “
   อนาคต   อันใกล้  จะมีการชุมนุมก่อกวนของทักษิณ กลุ่มแกนนำแดงซ้ายจัด 
   นอกสภา ประสานกับอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกในสภา และการยื่น
   อุทรณ์ต่อคณะที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา เพื่อขอคืนทรัพย์สินฯ
   จะมีการก่อวินาศกรรม การใช้อาวุธสงครามต่อสถานที่และบุคคล
   ประชาชนจะมีการเคลื่อนไหวต่อต้านทักษิณและการชุมนุมแดง 
   การกดดันให้รัฐบาล จัดการกับอันธพาลแดง
   ระยะกลาง จะมีการยุบสภาก่อนหมดวาระ(ธันวาคม2554)มีการเลือกตั้ง 
   ( ช่วงเวลาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับ  การต่อรองระหว่าง นายกรัฐมนตรี
   พรรคร่วม  กลุ่มผู้ชุมนุมแดง  และประชาชนรวมทั้งเรื่องการแก้รธน.
   การลงประชามติ  หรือ อาจจะมีสถานการณ์พิเศษที่คาดไม่ถึง ฯลฯ  )
   แนวโน้ม ทักษิณพรรคเพื่อไทย จะเป็นฝ่ายค้าน จะได้สส.น้อยกว่าเดิม
   ระยะไกล   ความขัดแย้งความร้าวลึกในสังคมไทยจะมีมากขึ้น และยาก
   ที่จะแก้ไขสังคมไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว

9. WHAT  IS  TO  BE  DONE ? เราจะทำอะไร
    ประชาชนจะต้องแสดงความเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของอำนาจอธิปไตย
    มิใช่เป็นเพียงผู้ดูหรืออยู่เฉยๆ
    จะทำได้จริง ต้องมีการรวมเป็นกลุ่มเป็นองค์กรเป็นเครือข่ายเป็นสถาบัน
    มีการติดตามข่าวสาร ใช้ปัญญาแสวงหาความจริงมีการประชุมและดำเนินการ
    อย่างต่อเนื่อง
    สร้างประชาธิปไตยในทุกระดับโดยเฉพาะ ระดับท้องถิ่นชุมชน 
    วิกฤติคือโอกาส
    ความไม่เป็นธรรมในสังคมที่เป็นทั้งปัญหาโครงสร้างระบบและบุคคลไม่สามารถ
    แก้ไขได้ในสภาวะปกติ ( ผู้มีอำนาจ และระบบ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง )
    สถานการณ์ปัจจุบัน อยู่ในภาวะใกล้สุกงอม ที่ทุกฝ่าย ถูกบังคับให้แก้ไข
    ภาครัฐที่ยึดกุมอำนาจรัฐ มีเงือนไขที่ดี ที่จะนำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
    แต่จะติดกับดักความคิดและความจำกัดของพรรคและตัวนักการเมือง
    ภาคประชาชนภาคนักวิชาการ ผู้นำสังคมที่มีความเป็นผู้นำและความกล้าหาญ
    ต้องมาร่วมกัน เป็นพลังทางสังคม การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติที้เป็นจริง
    ผู้นำทางสังคมและนักวิชาการ ต้องแปร สาเหตุของปัญหาที่สลับซับซ้อน ให้ง่าย
    ให้สังคมเข้าใจ จับต้องได้ และนำไปเคลื่อนไหวได้ ในทุกรูปแบบ
    นี่คือ การเริ่มต้นของการปฏิรูปสังคมไทย ( วัฒนธรรมความคิดสำนึก   การเมือง
    การปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม )

    พี่น้องประชาชน จงเข้าร่วมกับ การผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของสังคมไทย
    ในฐานะของความเป็นเจ้าของตัวจริงของประเทศไทย
    หลังจากการเป็นผู้ดู  แล้วปล่อยให้นักการเมืองและข้าราชการที่ไม่ดี ทำปู้ยี่ปู้ยำ
    ทำลายสังคมไทย จนป่วยหนัก แทบจะล้มละลายไป มานานแสนนานแล้ว
    พี่น้องประชาชนแห่งประเทศไทย  พร้อมไหม

                                                               ชัยวัฒน์  สุรวิชัย   31มีนาคม2553    

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net