วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ร่องรอยกาลเวลา : โขงสายนทีแห่งชีวิต เครือญาติ ชาติพันธุ์ วรรณา


“ร่องรอยกาลเวลา : โขงสายนทีแห่งชีวิต เครือญาติ ชาติพันธุ์ วรรณา”
ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
แม่น้ำโขง ซึ่งเชื่อมโยงภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนาน) นั้นมีพื้นที่ร่วมกันประมาณ 2 ล้าน 3 แสนตารางกิโลเมตร
ความหลากหลายเชิงนิเวศวิทยาของแม่น้ำโขงทำหน้าที่เป็นเส้นเลือด ใหญ่หล่อเลี้ยงประชากรกว่า 250 ล้านคนความหลากหลายเชิงนิเวศวิทยาของแม่น้ำสายนี้ได้ก่อเกิดเป็น ชุมชนอันร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆประวัติศาสตร์อันยาวนาน ก็ได้หล่อหลอมให้ดินแดนแห่งนี้ให้กลายเป็นอู่อารยธรรมข้ามพรมแดนรัฐชาติที่ สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คำประกาศกรุงเทพฯ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ได้กล่าวไว้ว่า“ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคแม่น้ำโขงเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ ประชาชนทั้งหมดในภูมิภาคเป็นเจ้าของร่วมกัน ดังนั้น ไม่มีรัฐใดรัฐหนึ่งจะมีสิทธิในการตัดสินใจเพียงลำพังในการใช้และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ อันจะส่งผลกระทบข้ามพรมแดนต่อระบบนิเวศ”
จังหวัดเลย เป็นส่วนหนึ่งของ แม่น้ำโขง เส้นเลือดใหญ่ของภูมิภาคอุษาคเนย์ ทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ำเชื่อมโยงวิถี วัฒนธรรมความเป็นเครือญาติชาติพันธุ์ ตำนาน วรรณกรรมสองฝั่งโขง ท้าวฮุ่ง ขุนเจือง
กิจกรรมครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเปิดเวทีสาธารณะให้เกิดการถกเถียง กล้าคิด และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรับรู้และตระหนักถึงคุณค่าแห่งความหลากหลาย ทางนิเวศวิทยาและชาติพันธุ์ของอู่อารยธรรมข้ามพรมแดนรัฐชาติแห่งนี้  เพื่อความเข้าใจที่ดีและรู้เท่าทันผลกระทบจากการพัฒนาที่กำลังเกิด ขึ้น   ด้วยว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคแห่งนี้
การสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในวง วิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยความริเริ่มของสถาบัน และองค์กรต่างๆเพื่อขยายพรมแดนความรู้และสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา ความรู้ทางเลือกแบบตลาดวิชาที่ต้องการให้“สั่งสมความรู้” มากกว่าการ “สั่งสอน”  แก่คนและสังคมไทยให้เป็นสังคมที่อุดมไป ด้วยปัญญา
เปิดการสัมมนาโดย สมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ:องค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภาปาฐกถนำ:สัมมนาวิชาการประวัติศาสตร์-วรรณกรรม: เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์:สังคม ทองมี:ทองแถม นาถจำนง:ยุทธ โตอดิเทพย์:ประสาร มฤคพิทักษ์ :ดร.ชวลิต วิทยานนท์ : รศ.ดร.บุญยงค์ เกตุเทศ : สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี:สัมฤทธิ์ สุภามา:ประพนธ์ พลอยพุ่ม:ผศ.รำเพยไชยสิ นธุ์:โชคชัย บัณฑิต’:นนท์ พลังวรรณ:ประยูร ลาแสง:อานันท์ นาคคง:เด่นชัย ไตรยะถา:ชัชวาลย์ โคตรสงคราม :ผศ.ดนุพล ไชยสินธุ์ :ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์:ดร.สุเทพ บุญเติม จรูญพร ปรปักษ์ประลัย:พินิจ นิลรัตน์ :สุมาลี โพธิ์พยัคฆ์:สามารถ จันทร์สูรย์:ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ:สัญญา พานิชยเวช:ป่อง ต้นกล้า:ชูเกียรติ ฉาไธสง :ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต :ไฝ สันติภาพ
ค่าลง ทะเบียน จำนวน 900บาท/ท่าน รับจำนวนไม่เกิน 500 คน
ติดต่อสอบถามในเขต พื้นที่จังหวัดเลยหรือใกล้เคียง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่ม นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2   ถนน ภูมิวิถี ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130โทร/โทรสาร042-841435 นอกเขตพื้นที่หรือผู้สนใจทั่วไปติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่ 59/21 หมู่ที่ 9
ซอยศิริโสภา ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือ081-19165-161 , 085-1666-473 อีเมล์maha19_8@hotmail.com
กิจกรรมครั้งนี้จัดโดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 : สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย :สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล : ศูนย์ศิลป์สิรินธรโรงเรียนศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย : สโมสรนักเขียนภาคอีสาน : วารสารวิทยาจารย์
กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งในวาระครบ 50 ปี สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 

โดย มหาสุรารินทร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net