วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อำเภอท่าคันโท (Amphoe Tha Khantho)


จังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin)

อำเภอท่าคันโท (Amphoe Tha Khantho)

 

วนอุทยานภูพร แดนป่าดงมูล ถิ่นบุญบั้งไฟ แหล่งผ้าลายคำมาศ

เมืองประวัติศาสตร์ทวาราวดี พื้นที่กำเนิดไดโนเสาร์

 

 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอท่าคันโท :

        จุลศักราช 1229 ปีเถาะ นพศก (พ.ศ.2410) พระยาไชยสุนทร (กิ่ง) กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ขอตั้งบ้านโคกกำพันลำ ต.ภูคนโท (ดงเข้ากรรม หรือบ้านโนนมะค่าหมู่ที่ 3 ต.กุงเก่าในปัจจุบัน) เป็นเมืองของท้าวแสนบุตรอุปฮาดเกษเป็นเจ้าเมืองทรงกรุณาโปรดเกล้าฯตั้งเมืองโคกกำพันลำเป็นเมืองสหัสขันธ์ ให้ท้าวแสนเป็นพระประชาชนบาลเจ้าเมืองให้ท้าวพรหม เป็นอุปฮาด ให้ท้าวคำไกยน้องพระประชาชนบาล (แสน) เป็นราชวงษ์  ให้ท้าวแสงเป็นราชบุตร ขึ้นกับเมืองกาฬสินธุ์

        อำเภอท่าคันโท เป็นชุมชนที่มีประวัติยาวนาน เป็นชุมชนย่อยที่อยู่กันเป็นกลุ่มๆ ตามลำน้ำปาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณบ้านโนนมะค่า ซึ่งต่อมาขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นเมืองชื่อว่า " อัตขันธ์ " เมืองอัตขันธ์ขึ้นการปกครองกับมณฑลร้อยเอ็ด ซึ่งหลวงสหัสนิกาย (แท่ง วิชัยพล) ปกครองเมือง ต่อมาที่ตั้งของเมืองได้ย้ายไปที่บ้านท่าเมือง (ตำบลท่าคันโทในปัจจุบัน) หลังจากนั้นได้ยุบรวมกับเมืองแซงบาดาล ย้ายที่ตั้งไปที่บ้านโพนและเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น " สหัสขันธ์" ซึ่งต่อมาได้ย้ายเมืองไปตั้งที่ตำบลโพนศิลา (เขตอำเภอสหัสขันธ์ในปัจจุบัน) เมื่อประมาณ พ.ศ.2459

        บ้านท่าคันโท เมื่อได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามลักษณะปกครองท้องที่และมีฐานะเป็นตำบลด้วยเรียกว่าตำบลท่าคันโท ขึ้นกับอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยหมู่บ้านในขณะนั้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าคันโท บ้านนาตาล บ้านยางอู้ม บ้านท่าเมือง บ้านโนนมะค่า บ้านกุดขอนแก่น บ้านสร้างแก้ว บ้านกุงเก่า บ้านกุดจิก

        ตำบลท่าคันโทได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ (กรณีพิเศษ) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505ประกอบด้วย ตำบล 2 ตำบล คือ ตำบลท่าคันโท และตำบลโคกเครือ ได้รับการประกาศยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2508 ในช่วงของการเกิดความขัดแย้งในชาติ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ใช้พื้นที่ของอำเภอท่าคันโท เป็นเขตปฏิบัติการในการฝึกทหาร หาเสบียง และการปฏิบัติการด้านการทหาร โดยใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติดงมูลบริเวณภูโนเป็นเขตปฏิบัติการ

ที่ตั้งและอาณาเขต :

อำเภอท่าคันโท ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ อำเภอศรีธาตุ (จังหวัดอุดรธานี)

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ อำเภอวังสามหมอ (จังหวัดอุดรธานี)

ทิศใต้                ติดต่อกับ อำเภอหนองกุงศรี อำเภอห้วยเม็ก และอำเภอกระนวน (ขอนแก่น)

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ อำเภอกระนวน (จังหวัดขอนแก่น) และอำเภอกุมภวาปี (อุดรธานี)

พื้นที่ : 393.6 ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 37,734 คน (พ.ศ.2557)

ความหนาแน่น : 95.86 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอท่าคันโท แบ่งพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 6 ตำบล 60 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าคันโท ถนนเจริญประสงค์ ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190 

โทรศัพท์ : 043-877089    โทรสาร : 043-877089

ลักษณะอากาศ :

ภูมิอากาศโดยทั่วไป     มี  3 ฤดู คือฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

อื่นๆ :

สภาพเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม  เลี้ยงสัตว์  ประมง

2.อาชีพเสริม ได้แก่ ทอผ้า)

3.จำนวนธนาคาร มี 1 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  โทร. 043-877052

การเกษตรกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย  มันสำปะหลัง ข้าว

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ ลำน้ำปาว

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ บริษัทไทยวา จำกัด   ที่ตั้งตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท

 

สถานที่ที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอท่าคันโท

สำนักสงฆ์ถ้ำหม้อสันติธรรม (Pot cave Santitham House of priest)

อยู่ที่ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท เป็นสำนักปฏิบัติธรรมของภิกษุสงฆ์ ตั้งอยู่บนเชิงเขาภูโน ระยะทางจากอำเภอประมาณ 20 กิโลเมตร เดินทางถนนสายท่าคันโท – กระนวน แยกขึ้นไปที่ตั้งระหว่าง กม. ที่ 10 – 11 (หรือสามแยกศรีธาตุ)

 

สำนักสงฆ์พุทธคีรี (Kiri Buddhist House of priest)

อยู่ที่ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท เป็นสำนักสงฆ์แฎิบัติธรรม ตั้งอยู่บนเชิงเขาภูโน ห่างจากอำเภอประมาณ 23 กิโลเมตร แยกจากถนนลาดยางสายท่าคันโท-กระนวน ระหว่าง กม. ที่ 15-16 เป็นถนนลูกรังเข้าไปหมู่บ้านแสนสุข ตำบลกุดจิก

 

แม่น้ำลำปาว (Lam Pao River)

อยู่ที่ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท แม่น้ำลำปาวอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่ 4 บ้านยางอู้ม เป็นแหล่งปลาน้ำจืด และแหล่งประมงของหมู่บ้าน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นสถานที่ศึกษาวิถีชีวิตการประมงพื้นบ้าน

 

แม่น้ำลำน้ำปาว (บริเวณจุดสะพานเชื่อม) (Lam Pao River (At the bridge))

อยู่ที่ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท สะพานเชื่อมอำเภอท่าคันโท – อำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี เป็นสะพานข้ามแม่น้ำลำปาว บริเวณสองข้างสะพานมีแพยอใหญ่ที่ชาวบ้านจับปลาเป็นจำนวนมาก มีท่าน้ำจำหน่ายปลาสด ๆ ทัศนียภาพสวยงาม ลมพัดเย็นสบาย เหมาะสำหรับพักผ่อนตอนเย็น ๆ และตกปลาในลำน้ำปาว

 

วนอุทยานภูพระ (Phu Phra Forest Park)

 

สภาพป่าเต็งรังที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์บริเวณถ้ำพระ - ทุ่งหญ้าเพ็กอันสวยงามที่เป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่าบริเวณถ้ำเสียมสับ

 

หาดคันโท (Khantho Beach)

อยู่ที่ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท เป็นสวนสาธารณะ มีชายหาดริมปาวที่สวยงาม – เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

 

เว็ปที่เกี่ยวข้อง

 

แผนที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

ไกด์พงษ์ แก้ไข 1/11/2559

http://www.oknation.net/blog/guidepong

 

ต้องการปรึกษา, มีคำถามหรือปัญหา, ตั้งกระทู้ต่างๆ, รับสมัครงาน

ต้องการมัคคุเทศก์ หรือหัวหน้าทัวร์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์

โดย ไกด์พงษ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net