วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อำเภอนามน (Amphoe Na Mon)


จังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin)

อำเภอนามน (Amphoe Na Mon)

 

ยอดแกงแหล่งสมบัติ ราชภัฎโอ่อ่า อ่างมโนราห์กลางดง

ลอยกระทงหนองคอนเตรียม ดินดีเยี่ยมหนองดินจี่ ผ้ามัดหมี่หนองบัวใน

ห้วยหนองใหญ่ แหล่งประมง

 

 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอนามน :

เดิมบ้านนามนตั้งอยู่ในเขตของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ครั้นเมื่อปี  พ.ศ.2515  ได้ขอแยกเป็นกิ่งอำเภอนามน มี 3 ตำบล  คือ ตำบนนามน  ตำบลยอดแกง  ตำบลสงเปลือย  ต่อมากระทรวงมหาดไทยจึงได้ขอประกาศตั้งกิ่งอำเภอนามน เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2516  ทางราชการได้จัดส่งเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ มาปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2516 และเนื่องจากยังไม่มีอาคารที่ว่าการกิ่งอำเภอ ได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์เป็นที่ทำการ  จนกระทั่งปี  พ.ศ. 2519 ได้มีการจัดสร้างอาคารที่ว่าการกิ่งอำเภอที่ถาวร  ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2530

ที่ตั้งและอาณาเขต :

อำเภอนามน  ตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ อำเภอสมเด็จ

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ อำเภอห้วยผึ้ง และ อำเภอกุฉินารายณ์

ทิศใต้                 ติดต่อกับ อำเภอกุฉินารายณ์ และ อำเภอดอนจาน

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ อำเภอดอนจาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และ อำเภอสมเด็จ

พื้นที่ : 245.329 ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 36,255 คน (พ.ศ.2557)

ความหนาแน่น : 147.79 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอนามน แบ่งพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 5 ตำบล 67 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอนามน หมู่ที่ 3 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

โทรศัพท์ : 043-867037   โทรสาร : 043-867037    

ลักษณะอากาศ :

ภูมิอากาศโดยทั่วไปมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน

อื่นๆ :

สภาพเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม

2.อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงโค เลี้ยงหมู เลี้ยงไหม ไก่พื้นเมือง

3.จำนวนธนาคาร มี 1 แห่ง ได้แก่ ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ โทร. 043-867036

การเกษตรกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา หน่อไม้ฝรั่ง

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยแกง หนองแจ้ง หนองดินจี่

 

สถานที่ที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอนามน

รอข้อมูล

 

เว็ปที่เกี่ยวข้อง

 

แผนที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

ไกด์พงษ์ แก้ไข 1/11/2559

http://www.oknation.net/blog/guidepong

 

ต้องการปรึกษา, มีคำถามหรือปัญหา, ตั้งกระทู้ต่างๆ, รับสมัครงาน

ต้องการมัคคุเทศก์ หรือหัวหน้าทัวร์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์

โดย ไกด์พงษ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net