วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เพื่อความเข้าใจและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ธรรมชาติ


โครงการอบรมนักนิยมธรรมชาติ (รุ่นใหญ่)  ครั้งที่ ๒๐

หลักการและเหตุผล
แม้ว่าในปัจจุบันนี้กิจกรรมด้าน การอนุรักษ์ธรรมชาติจะมีอย่างมา กมายหลายรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งต้องเป็นกิจกรรมที่กระทำอยู่อย่างต่อเนื่อง  เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไปในอนาคต&am p;am p;nb sp; มีกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  การถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจต่อสังคมพืชและสัตว์ เพื่อช่วยให้เห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของการพึ่งพากันและกันของชีวิ ตระดับต่างๆ ในระบบนิเวศ

จนถึงปัจจุบันนี้ ทางชมรมนักนิยมธรรมชาติได้เปิดการอบรมนักนิยมธรรมชาติ หรือการอบรมพี่เลี้ยงเยาวชนมาแล้วทั้งสิ้น ๑๘ ครั้ง โดยจัดขึ้นเพียงปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น  มีผู้ผ่านการอบรมรวมแล้วมากกว่า ๓๐๐ คน ซึ่งมาจากต่างสาขาอาชีพ ต่างวัย ต่างฐานะ ได้สละเวลา แรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์ มาช่วยเป็นทีมงานพี่เลี้ยงอาสาสมัคร เพื่อให้ความรู้ ความรักธรรมชาติแก่เยาวชน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งนี้ด้วยสำนึกเช่นเดียวกันว่า "การดูแลรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปนั้นเป็นภาระหน้าที่ของมนุษย์ทุกคน"

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเกิดจิตสำนึก และตระหนักในความสำคัญของธรรมชาติที่อยู่รอบตัว
๒. เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจใน เรื่องธรรมชาติ และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเหมาะสม
๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเกิดจิตอาสาและเป็นแนวร่วมใ นการทำกิจกรรมเพื่อธรรมชาติ
๔. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถใช้ชีวิตในวิถึธรรมชา ติได้
๕. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถสื่อความหมายธรรมชาติ ได้
๖. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประ ยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

กลุ่มเป้าหมาย
๑. บุคคลทั่วไป อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป
๒. พี่เลี้ยงชมรมนักนิยมธรรมชาติ
๓. วิทยากร

ระยะเวลาการอบรม
ใช้เวลาในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ รวม ๖ ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ๒๕๕๓ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากการบรรยายในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ และการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ธรรมชาติ

เงื่อนไขการผ่านการอบรม
๑. เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด
๒. เข้าร่วมการอบรมในสัปดาห์ที่ ๓, ๔ และ ๖
๓. เข้าร่วมโครงการอบรมนักนิยมธรรมชาติรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๒๑
[สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกครั้ง สามารถอบรมเพิ่มเติมในปีต่อๆไปได้]

งบประมาณ
รับจากผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง

กำหนดการโครงการอบรมนักนิยมธรรมชาติ รุ่น ๒๐


สัปดาห์ที่ ๑
ปฐมบทของการเรียนรู้ธรรมชาติ รู้จักเพื่อน รู้จักชมรมฯ รู้จักการเลือกซื้อเลือกใช้อุปกรณ์เดินป่า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในวันเสาร์ ๓ – อาทิตย์ ๔ ก.ค. ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สัปดาห์ที่ ๒
กำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของโลก  นิเวศวิทยาป่าไม้ สัตว์ป่า ในวันเสาร์ ๑๐ ก.ค. ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ

สัปดาห์ที่ ๓
ธรณีสัญจร รู้จักโลกแบบสัมผัสตรง รู้จักอารยธรรมมนุษย์ เรียนรู้การก่อกองไฟหุงข้าวและการกางเตนท์ ในวันเสาร์ ๑๗ – อาทิตย์ ๑๘ ก.ค. เส้นทางกรุงเทพ-จ.บุรีรัมย์ พักแรมที่เขตุห้ามล่าห้วยจรเข้มาก จ.บุรีรัมย์

สัปดาห์ที่ ๔
เรียนรู้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ รู้จักการสื่อความหมายธรรมชาติ ในวันเสาร์ ๒๔ – จันทร์ ๒๖ ก.ค. ณ ป่าอนุรักษ์ระยะทาง 400 กม. จากกรุงเทพฯ [ออกเดินทางคืนวันศุกร์ ๒๓]

สัปดาห์ที่ ๕
รู้จักจิตวิทยาของคนแต่ละวัย เรียนรู้การทำงานร่วมกัน รู้จักกิจกรรมนันทนาการ ในวันเสาร์ ๗ – อาทิตย์ ๘ ส.ค. ณ เขตุห้ามล่าบางพระ จ.ชลบุรี

สัปดาห์ที่ ๖
 รู้จักกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้กระบวนการค่ายธรรมชาติ ในวันพฤหัส ๑๒ – อาทิตย์ ๑๕ ส.ค. ณ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าเขาอ่างช้างน้ำ เขตุรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาชมพู่ จ.ชลบุรี

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร

คุณบิว (ผู้ประสานงานโครงการ) 086-885-8020
คุณติ๋ว (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 081-639-7700 (หลังเลิกงานเวลา 18.00 - 20.00)

โดย เสือจุ่น

 

กลับไปที่ www.oknation.net