วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อำเภอบึงสามัคคี (Amphoe Bueng Samakkhi)


จังหวัดกำแพงเพชร (Kamphaengphet)

อำเภอบึงสามัคคี (Amphoe Bueng Samakkhi)

 

ดินดำน้ำดี สามัคคีทั่วเขต การเกษตรก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ

 

 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอบึงสามัคคี :

กิ่งอำเภอบึงสามัคคี เดิมเมื่อประมาณ พ.ศ.2460 เป็นท้องที่ตำบลระหานขึ้นการปกครองกับอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย 5 หมู่บ้านคือบ้านโพธิ์เอน บ้านระหาน บ้านหนองบัว บ้านคอปล้อง และบ้านสามขา ราษฎรประกอบอาชีพทำนาและหาของป่า เช่นทำน้ำมันยา

       ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2470 มีราษฎรจากอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 30 ครอบครัวได้อพยพมาอาศัยอยู่บ้านชายเคือง และปี พ.ศ.2457 มีราษฎรจากจังหวัดนครปฐม อพยพมาอยู่ที่บ้านทุ่งสนุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง ปี พ.ศ.2475 ได้มีการแยกการปกครองจากอำเภอคลองขลุงยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอแสนตอ (อำเภอขาณุวรลักษบุรีในปัจจุบัน) ทำให้ตำบลระหานเปลี่ยนมาขึ้นการปกครองกับอำเภอขาณุวรลักษบุรี ประมาณปี พ.ศ.2485 มีราษฎรจากอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์อพยพ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านโนนพลวงอีกกลุ่มหนึ่ง ราษฎรเหล่านี้ได้บุกเบิกถางพงเข้าจับจองที่ดินประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ ต้องต่อสู้กับสัตว์ร้าย โรคภัยไข้เจ็บ และโจรผู้ร้าย ด้วยความทรหดอดทน แม้จะต้องประสบกับภยันตรายต่าง ๆ แต่ราษฎรดังกล่าวต่างก็ร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ ด้วยเหตุที่พื้นที่มีบริเวณกว้างขวางอาศัยการเข้าจับจองบุกร้างถางพง ทำให้ราษฎรจาก ภาคอีสาน เช่น จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และ ภาคกลาง เช่น สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม และจังหวัดข้างเคียง เช่น พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี เข้ามาจับจองที่ดินและจัดตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้าน ทำให้ตำบลระหานมีหมู่บ้านถึง 21 หมู่บ้าน จึงได้แยกการปกครองออกเป็นอีกตำบลหนึ่ง คือ ตำบลวังชะโอน

             เมื่อ พ.ศ.2515 ต่อมาได้มีการแยกตำบลวังชะโอน ซึ่งขณะนั้นมี 19 หมู่บ้าน เป็นตำบลบึงสามัคคี เมื่อ พ.ศ.2528 ด้วยความสามัคคีของราษฎร ผสมผสาน ความสามารถและภูมิปัญญาของผู้นำและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจึงได้ รวมตำบลระหาน วังชะโอน และบึงสามัคคี ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอบึงสามัคคี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2537 โดยใช้ชื่อว่า "กิ่งอำเภอบึงสามัคคี" เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยแยกการปกครองจากอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร แล้วต่อมาแยกตำบลระหานออกเป็นตำบลเทพนิมิตและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบึงสามัคคี ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 โดยมีผลบังคับในัวนที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

ที่ตั้งและอาณาเขต :

อำเภอบึงสามัคคี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ อำเภอทรายทองวัฒนา และ อำเภอไทรงาม

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอบึงนาราง (จังหวัดพิจิตร)

ทิศใต้             ติดต่อกับ อำเภอบรรพตพิสัย (จังหวัดนครสวรรค์) และ อำเภอขาณุวรลักษบุรี

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ อำเภอคลองขลุง และ อำเภอทรายทองวัฒนา

พื้นที่ :  287.831 ตารางกิโลเมตร

ประชากร :  26,353 คน (พ.ศ.2557)

ความหนาแน่น :  91.55 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอบึงสามัคคี แบ่งพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภออำเภอบึงสามัคคี เลขที่ 231 หมู่ 5 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210  

โทรศัพท์ : 055-740470, 055-772506   โทรสาร : 055-740894

ลักษณะอากาศ :

ภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดูกาล

อื่นๆ :

สภาพเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว อ้อย ค้าขาย ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน

2.อาชีพเสริม ได้แก่ ทำน้ำส้มคั้น ผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์

3.จำนวนธนาคารมี 1 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร 055-73 3114

การเกษตรกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว,ส้ม,อ้อย,ข้าวโพด

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ คลองวังเจ้า, คลองกระบวยทอง

 

สถานที่ที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอบึงสามัคคี

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม (Thung Sanun Ratthanaram Temple)

 

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งสนุ่น ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร เริ่มสร้างวัดเมื่อ พ.ศ.2492

          โดยชาวบ้านจากจังหวัดนครปฐม ราชบุรี ซึ่งมีเชื้อสายลาวครั่งและลาวเวียง ได้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานมาทำมาหากินที่บริเวณอำเภอขาณุวรลักษบุรี จากนั้นไม่นาน ชาวอีสาน จากจังหวัดร้อยเอ็ด ก็อพยพมาสมทบกันอยู่เพิ่มเติมอีก ในขณะนั้นบริเวณนี้ยังเป็นป่าดงดิบ จนเมื่อมีประชาชนทยอยมาอยู่ด้วยกันเพิ่มมากขึ้นจึงได้นิมนต์ หลวงปู่เบี้ยว ถาวริโก จากบ้านโป่ง จ.ราชบุรี มาสร้างวัดอยู่ บริเวณโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี (ในขณะนี้) จากนั้นหลวงปู่ จึงย้ายที่ตั้งวัดมาอยู่ในที่ตั้งในปัจจุบัน ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2513 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม" สาเหตุที่ชื่อทุ่งสนุ่น เพราะในอดีตบริเวณนี้มีต้นสนุ่น (ใคร้นุ่น) เต็มท้องทุ่งนา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2523

 

วัดเกศประชาสันต์ (วัดบ้านดงเย็น) Ket Prachasan Temple (Ban Dong Yen Temple)

ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี กำแพงเพชร เป็นวัดที่สำคัญในอำเภอบึงสามัคคี

 

สวนส้มเขียวหวานและสวนองุ่นบ้านดงเย็น

(Citrus plantations and vineyards Ban Dong Yen)

ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายส้มเขียวหวานที่มีชื่อเสียงของอำเภอ

 

เว็ปที่เกี่ยวข้อง

โดย ไกด์พงษ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net