วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประกันภัยอย่างไร ให้ครอบคลุมภัยการจลาจล และภัยการก่อการร้ายภายหลังเหตุการณ์ที่มีการเผาห้างสรรพสินค้า สถานประกอบการและ
มีการสูญเสียชีวิตจากการเข้าร่วมชุมนุม หรือถูกลูกหลง  ผมได้รับ
จดหมายอิเล็กทรอนิกหลายฉบับ  สอบถามเข้ามาว่าควรเลือกซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัยอย่างไรให้ครอบคลุมภัยทั้ง 2 ดังกล่าวข้างต้น คือ
 
- ภัยจากการจลาจล(Insurgency)
- ภัยการก่อการร้าย(Terrorism)

เพื่อความง่ายต่อการเข้าใจ ผมขอแยกกรมธรรม์เป็น 2 ประเภท คือ
คุ้มครองชีวิต(กรมธรรม์ประกันชีวิต) และคุ้มครองทรัพย์สิน(ประกัน
วินาศภัย)

-กรมธรรม์ประกันชีวิต โดยปกติกรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไป
จะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตในทุกกรณีอยู่แล้ว  แต่ในส่วนของ
ค่ารักษาพยาบาลนั้นขึ้นอยู่กับสัญญาเพิ่มเติมที่ได้ซื้อไว้ กล่าวคือ
หากจะให้ครอบคลุมจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่ม

-กรมธรรม์ประกันวินาศภัย โดยปกติ 100% ของกรมธรรม์ไม่ครอบคลุม
ภัยจากการจลาจล และการก่อการร้าย  หากท่านต้องการให้กรมธรรม์
คุ้มครองภัยดังกล่าว จะต้องทำการซื้อเพิ่ม   โดยเฉพาะการประกันภัย
การก่อการร้ายซึ่งค่าเบี้ยประกันจะสูง เมื่อเทียบกับเงินเอาประกัน หรือ
ทุนประกันภัย

และโดยส่วนใหญ่เมื่อบริษัทรับประกันภัย(Insurer) รับประกันภัย
ดังกล่าวตามหลักการพิจารณารับประกันภัย(Underwirting) แล้วมัก
จะไม่รับประกันไว้เอง  โดยจะทำการประกันภัยต่อไปยังบริษัทประกันภัย
ในต่างประเทศ(Reinsurance)

ในเบื้องต้นหากท่านมีข้อสงสัยในเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่าน
ถืออยู่ให้โทรสอบถามที่ Call Center ของบริษัทประกันภัย  และหาก
ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือค่าสินไหมตามกรมธรรม์  ท่านสามารถ
ร้องเรียนได้ที่สายด่วน คปภ. 1186

โดย ณัฐ

 

กลับไปที่ www.oknation.net