วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิสาขบูชา ....(วสันตดิลก)


วสันตดิลกฉันท์

ถ้วนถึงดิถีอภิสมัย          หฤทัยระลึกหวน

เพ็ญผ่องวิสาขะศศินวล    นภจรจรุงใจ

ธูปเทียนสุคันธะมนะพร้อม    อุระน้อมมโนใส

บูชากุสุมสิริพิไล        ศิระราบระลึกคุณ

อ้าองค์ พระพุทธะชนะโศก  ลุวิโมกข์วิศิษฏ์สุญญ์

ไป่สิ้นมหาอธิกรุณ           มุเสด็จจะโปรดคาม

กราบแทบพระบาทพระปรเมศร์   อภิเชฏฐ์ ณ โลกสาม

ตรึกถ้อยพระธรรมพจนะงาม      ปิติธารก็ซ่านทรวง

คล้ายวันประสูติสิริจรัส        ธ อุบัตินิราศสรวง

เลิศลักษณ์พระบุญญนิธิปวง     มนะมุ่งพิชิตมาร

ได้ตรัสรู้อริยสัจ                 ปรมัตถ์วิเศษศานติ์

สบสุขอนันตะจิรกาล            นฤพานมิผันปรวน

ทรงดับพระขันธะสละหล้า       ณ วิสาขมาสหวน

โอ้องค์เสด็จสุคติควร            ลุวิสุทธิเรืองรอง

ฝากไว้พระธรรมวรประสิทธิ์    อมฤต ณ ยามหมอง

ดับร้อนเกษมผิว์มนะตรอง      ก็จะสุขประสบเย็น

โอสถพระพุทธะชนะทุกข์       ทุรยุคมโนเข็ญ

ปูชาพระพุทธะนภเพ็ญ          อุระซึ้ง ธ เลิศคุณ ฯ

ขอพรประเสริฐจตุรพิธ          นิรมิตกุศลหนุน

ขอไทยประสบสิริอรุณ          นภะใหม่วิไลเมือง ฯ

.

.

.

.

.

เมื่อข้าพเจ้าเข้าไปด้านใน เห็นพระบาทของพระองค์ ข้าพเจ้าก็คิดไปถึงเรื่องราวที่ได้อ่านมา

พระบาทคู่นี้นี่เอง ที่ตรัสถึง

เมื่อคราวแสดงธรรมโปรดมาคันทิยพราหมณ์สองผัวเมียผู้หยิ่งทะนงในความงามของลูกสาวอย่างที่สุด

ปฏิเสธที่จะยกนางให้แก่มหาเศรษฐีและพระราชาน้อยใหญ่ในสมัยนั้น

ด้วยไม่เห็นว่าชนเหล่านั้นจะคู่ควรกับความงามของลูกสาวตน

แต่เมื่อได้เห็นพระลักษณะอันเลิศของพระพุทธองค์ ผู้เสด็จไปโปรดด้วยทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งมรรคผลของพราหมณ์ทั้งสอง ..

พราหมณ์ดีใจเหลือล้นที่ได้เห็นบุรุษผู้ที่สมควรแก่ธิดาของตนเสียที  

ก็ออกปากยกลูกสาวของตนให้พระองค์อย่างง่ายดาย

พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะถอนความเห็นผิดในกายของพราหมณ์  จึงตรัสพระธรรมโปรด โดยนัยยะว่า พระองค์เสด็จออกอภิเนษกรมณ์

 มิปรารถนาแม้นางสวรรค์อย่างนางตัณหา อรดี ราคา

ประสาอะไรกับธิดาของท่านผู้เปรียบเหมือนก้อนคูถ

พระองค์มิปรารถนาจะถูกต้องนาง แม้ด้วยปลายพระบาทนี้ 

พราหมณ์สองผัวเมียส่งใจไปตามพระดำรัสนั้น พิจารณาเห็นความไม่มีแก่นสารในกายตัดขาดความยึดมั่นในกาย ถึงกับบรรลุอนาคามิผล ณ เบื้องพระพักตร์นั่นเอง

อา..พระบาทเปล่า เปื้อนดิน คู่นี้นี่เอง ที่บริสุทธิ์เหลือเกิน..

พระบาทเปล่าคู่นี้นี่เอง ที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นพระบาทของเจ้าชายสุขมาลชาติ

แต่ด้วยพระเมตตาและพระกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย ทรงแสวงหาโมกขธรรมจนพบ

จากนั้น ก็เสด็จดำเนินไปทั่วทุกสารทิศที่แสนกันดารและอัตคัดในสมัยนั้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

 เพื่อชี้ทางแห่งความสุขให้แก่ผู้อื่น เพื่ออนุเคราะห์ผู้อื่น เพื่อเกื้อกูลผู้อื่น

เพื่อเป็นเนื้อนาบุญแก่หมู่สัตว์ทั้งหลาย  

...พระบาทเปล่าคู่นี้นี่เอง ที่ทรงเสด็จดำเนินไปเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นมิได้หยุดตราบล่วงเลยเข้าสู่วัยชรา และวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ

เขียนถึงตรงนี้..อยากจะกลับไปเยือน ไปก้มลงกราบแทบพระยุคลบาทแม้ร้อยครั้งพันครั้ง

ดื่มด่ำในพระพุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณให้อาบชุ่มดวงจิตดวงวิญญาณอีกสักครั้งเหลือเกิน

(บันทึกไว้เมื่อข้าพเจ้าไปเยือนอินเดีย พย.๒๕๕๒)

 

 

โดย ภูมิรพี

 

กลับไปที่ www.oknation.net