วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF-ประเทศไทย....เชิญร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 53


วันสิ่งแวดล้อมโลก 4 มิถุนายน 2553

 World Environment Day 2010

“หลากหลายชนิดพันธุ์ ร่วมโลกเดียวกัน สร้างสรรค์อนาคต 

Many Species One Planet One Future”

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ณ ป่าชุมชนภูวัด (วัดป่าปุญญนิมิตร) บ.คำน้อย ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

1. หลักการและเหตุผล

จากการตื่นตัวในวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก อันประกอบด้วยวิกฤตการณ์ด้านต่าง ๆ เช่น การขาดแคลนอาหารวิกฤตการณ์ ด้านพลังงาน อัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงมากรวมทั้งปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ซึ่งเป็นผลกระทบกับคนทั่วโลก องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดประชุมที่เรียกว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" (UN Conference on the Human Environment) ที่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2515 โดยใช้เวลาเตรียมการประชุมถึง 3 ปี เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอต่างๆ รวมทั้งแผนการดำเนินการและปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 1,200 คน จาก 113 ประเทศ และผู้สังเกตการณ์กว่า 1,500 คน จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ พร้อมทั้งตัวแทนเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้ง โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (UNEP : United Nation Environment Programme) ขึ้น ซึ่งรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้น และจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2515 อันเป็นวันเริ่มการประชุมครั้งยิ่งใหญ่นี้ องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) พร้อมจัดให้มีหัวข้อการรณรงค์ทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2553 ใช้หัวข้อว่า “หลากหลายชนิดพันธุ์ ร่วมโลกเดียวกัน สร้างสรรค์อนาคต Many Species One Planet One Future”                              

            ดังนั้น เพื่อร่วมตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้อันเป็นทรัพยากรหลักที่ผูกพันกับวิถีชุมชนที่อาศัยในเขตในลุ่มน้ำชีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับโครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF-ประเทศไทย มูลนิธิ โคคา-โคล่า ประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน        ตำบลโพนเพ็ก ตำบลหนองแปน ตำบลท่าศาลา กลุ่มมัญจาเขียวขจีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดงาน   วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2553 (World Environment Day 2010) ขึ้น เป็นครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2553       ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ เพื่อความยั่งยืนของการจัดการทรัพยากรในเขตลุ่มน้ำชีต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

1)       เพื่อให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ    

           สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำชี

2)       เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืน

3)       เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมศูนย์ศึกษาธรรมชาติภูวัด

3. กลุ่มเป้าหมาย

1)       ประชาชนในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี รวมถึงอำเภอในพื้นที่ใกล้เคียง

2)       นักเรียน เยาวชนจากโรงเรียนในเขตอำเภอมัญจาคีรี

3)       เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับท้องถิ่นทุกภาคส่วน

4)       สื่อมวลชนจากส่วนกลางและสื่อมวลชนจากจังหวัดขอนแก่น

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 1,500 คน

4. กิจกรรมในงาน

1)       ขบวนแห่บั้งไฟและวัฒนธรรมชุมชน

2)       พิธีบุญยอดน้ำ

3)       พิธีเปิดศูนย์ศึกษาธรรมชาติภูวัด

4)       กิจกรรมปลูกป่า

5)       กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติ

6)       การแข่งขันทำอาหารพื้นบ้าน

7)       การละเล่นพื้นบ้าน

8)       การประกวดภาพวาดของเยาวชน หัวข้อ “ป่าชุมชน…แหล่งอาหารบ้านเฮา”

9)       การแสดงบนเวที การแสดงของเยาวชน ดนตรีพื้นบ้าน

10)   นิทรรศด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมการจากหน่วยงานต่างๆ

           

           

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1)       ผู้มีส่วนได้เสียระดับท้องถิ่น และระดับอำเภอมีความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า   

         ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำชีต่อการดำรงชีวิตของชุมชน 

            ท้องถิ่นมากขึ้น

2)       เกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์ และเกิดความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
การอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำชี รวมทั้งเกิดเครือข่ายการจัดการลุ่มน้ำชีต่อไป

6. วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม 

วันที่ 4 มิถุนายน 2553

ณ ป่าชุมชนภูวัด (วัดป่าปุญญนิมิตร) บ้านคำน้อย ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

7. หน่วยงานร่วมจัด

 1. วัดป่าปุญญนิมิตร

 2. อำเภอมัญจาคีรี

 3. โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF-ประเทศไทย

 4. มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย

 5. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (มหาชน)

 6. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  (ศูนย์มีชัยบ้านไผ่)

 7. องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน

 8. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

 9. สำนักจัดการทรัพยากรน้ำ

 10. อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

 11. หน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ (นปม.)

 12. สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยกุ่ม

 13. สวนป่ามัญจาคีรี

 14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

 15. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

 16. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก

 17. กลุ่มมัญจาเขียวขจี ลุ่มน้ำชีพัฒนาชีวิต

 18. โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง

 19. สมาคมอนุรักษ์ลุ่มน้ำสงคราม

 20. มูลนิธิคนกับควาย

 21. เครือข่ายลุ่มน้ำห้วยสามหมอ

 22. เครือข่ายเกษตรกรตีนภูพัฒนา

 23. โรงเรียนคำแคนวิทยาคม

 24. โรงเรียนบ้านคำน้อย

 25. กลุ่มเยาวชนรักษ์บึงกุดเค้า

 

กำหนดการ

08.00-09.00 น. ลงทะเบียนที่บริเวณพิธี ณ ป่าชุมชนภูวัด

09.00-09.20 น. ขบวนแห่วัฒนธรรมต้อนรับประธาน ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

09.20-10.00 น. พิธีเปิด

      กล่าวต้อนรับ

           โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน

     กล่าวความสำคัญในการสนับสนุนการจัดงานและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

          โดย ผู้บริหารมูลนิธิ โคคา-โคล่า ประเทศไทย

      กล่าวรายงาน
          โดย ผู้จัดการโครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี
WWF-ประเทศไทย
 

      กล่าวเปิดงาน
          โดย นายอำเภอมัญจาคีรี

10.00-10.20 น.ประธานและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมและเปิด “ศูนย์ศึกษาธรรมชาติภูวัด”  

               ระธานและแขกผู้มีเกียรติปลูกต้นไม้เป็นอนุสรณ์ 

10.20-11.00 น. การประกอบพิธี “ประเพณีบุญยอดน้ำ” 

11.00-12.00 น. กิจกรรมปลูกป่าเพื่อลดปัญหาโลกร้อน

12.00-13.00 น. อาหารเที่ยงพร้อมการแข่งขันประกอบอาหารพื้นบ้าน การแสดงพื้นบ้านจากโรงเรียนต่าง ๆ

13.00-15.00  น. การละเล่นพื้นบ้าน การตอบปัญหาชิงรางวัล

15.00-15.15 น. มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน และพิธีปิด โดยนายอำเภอมัญจาคีรี

หมายเหต

1)       การประกวดวาดภาพของเยาวชนหัวข้อ “ป่าชุมชน  แหล่งอาหารบ้านเฮา” เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

2)       มีการจัดนำคณะสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าภูวัด

3)       การแสดงนิทรรศการผลงานทางด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เริ่มตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อประสานงาน 

คุณวิระยุทธ นิยมชาติ

โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF-ประเทศไทย

081-964 520 2

043-381 158-9

vniyomchat@wwfgreatermekong.org

virayuthniyomchat@yahoo.com

------------------

ความรู้เรื่องวันสิ่งแวดล้อมโลก

 

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) 

ความเป็นมา  

          จากการตื่นตัวในวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก อันประกอบด้วยวิกฤตการณ์ด้านต่าง ๆ เช่น การขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน อัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงมาก รวมทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ซึ่งเป็นผลกระทบกับคนทั่วโลก องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดประชุมที่เรียกว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" (UN Conferenceonthe Human Environment) ที่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2515 โดยใช้เวลาเตรียมการประชุมครั้งนี้ถึง 3 ปี เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอต่าง ๆ รวมทั้งแผนการดำเนินการและปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์

          ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 1,200 คน จาก 113 ประเทศ นอกจากนั้นยังมีผู้สังเกตการณ์กว่า 1,500 คน จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ พร้อมทั้งตัวแทนเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก ซึ่ง ผลการประชุมนับว่าประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม เพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมขจัดภัยอันตรายด้านสิ่งแวดล้อม โดยองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้ง โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (UNEP : United Nation Environment Programme) ขึ้น ซึ่งรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้นและจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน

          ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2515 อันเป็นวันเริ่มการประชุมครั้งยิ่งใหญ่นี้ องค์การสหประชาชาติจึงได้รับประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) 

คำขวัญของวันสิ่งแวดล้อมโลก

พ.ศ. 2528 (1985) เยาวชน ประชากร และสิ่งแวดล้อม 
                               Youth, Population and Environment
 

พ.ศ. 2529 (1986) ต้นไม้เพื่อสันติภาพ  
                               A Tree for Peace
 

พ.ศ. 2530 (1987) Public Participation, Environment Protection and Sustainable Development 

พ.ศ. 2531(1988)  การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
                                When people put the environment first, development will last
 

พ.ศ. 2532 (1989)  ภาวะโลกร้อน
                                Global Warming ; Global Warming
 

พ.ศ. 2533 (1990)  เด็ก และสิ่งแวดล้อม
                                Children and the Environment (Our Children, Their Earth)
 

พ.ศ. 2534 (1991) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
                               Climate Change : Need for Global Partnership 

พ.ศ. 2535 (1992)  Only One Earth : Care and Share
 
พ.ศ. 2536 (1993)
Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle 

พ.ศ. 2537 (1994)  โลกใบเดียว ครอบครัวเดียวกัน
                                 One Earth, One Family
 

พ.ศ. 2538 (1995)  ประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก
                                We The Peoples, United for the Global Environment
 

พ.ศ. 2539 (1996)  รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา
                                Our Earth, Our Habitat, Our Home
 

พ.ศ. 2540 (1997) เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก
                               For Life one Earth 

พ.ศ. 2541(1998) เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน
                              For Life on Earth "Save our Seas" 

พ.ศ. 2542 (1999)  รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม
                                "Our Earth, Our Future...Just Save It"
 

พ.ศ. 2543 (2000) ปี 2000 สหัสวรรษแห่งชีวิตสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา
                               2000 The Environment Millennium : Time to Act 

พ.ศ. 2544 (2001) เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต
                               CONNECT with the World Wide Web of Life 

พ.ศ. 2545 (2002) ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต
                               Give Earth a Chance 

พ.ศ. 2546 (2003) รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤตจะมาเยือน
                               Water - Two Billion People are Dying for it! 

พ.ศ. 2547 (2004) "Wanted! Sea and Oceans - Dead or Live?"
                               "ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย" 
 

พ.ศ. 2548 (2005) เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก
                               GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET!  

พ.ศ. 2549 (2006) เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ
                               DON'T DESERT DRYLANDS!  

พ.ศ. 2550 (2007) หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง
                               MELTING ICE - A HOT TOPIC ?

พ.ศ. 2551 (2008) ลดวิกฤตโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
                               Kick the Habit - Towards a low carbon economy

พ.ศ. 2552
 (2009) คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน
                               Your Planet Needs You - Unite to Combat Climate Change 

ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย ChiProject

 

กลับไปที่ www.oknation.net