วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เจตนาหรือตีความตามตัวอักษร


             ความอืออาในสนามคอการเมืองกันยกใหญ่ จากกรณีที่ สมคิด แคนยุกต์ ปลัด อบต.ในควน ในฐานะผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำ อบต.ในควน (ผอ.เขต) ได้วินิจฉัยว่า นายวิระ ทิพย์กล่อม ผู้สมัคร นายกฯหมายเลข 1 ขาดคุณสมบัติ แต่ทางด้าน กกต.ประจำจังหวัด โดย 5 เสือ กลับวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ว่า ไม่ขาดคุณสมบัติ พร้อมเร่งแจ้งให้ทางเขต ประกาศหาเสียงได้ทันที

หันกลับมาดูคำสั่งของนายเชิดพันธ์ ณ สงขลา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (สมัยนั้น) มีคำสั่งให้นายก อบต.ในควน (วิระ ทิพย์กล่อม) พ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 โดยให้ความเห็นว่า เป็นการปฏิบัติมิชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ อบต. . 2538 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 . 2547 ข้อ 8 และข้อ 20 และเข้าข่าย ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ. 2542 มาตรา 10 และมาตรา 13 จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและ อบต. . 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 . 2546 จึงมีคำสั่งให้ นายวิระ ทิพย์ กล่อม พ้นจากตำแหน่ง นายก อบต.ฯ นับตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป

และหันกลับมาดูคุณสมบัติผู้สมัคร ในมาตรา 45 (7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำ การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

5 เสือ กกต..ตรัง กลับอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย โดยพิจารณาคำว่า และ ซึ่งหมาย ความว่าทั้งสองอย่าง ไม่ใช่ หรือ ซึ่งหมายความถึงอย่างใดอย่างหนึ่ง

โดยอ้างว่าคำสั่งของผู้ว่าฯไม่ได้ชี้ว่าทุจริต เพียงแต่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงไม่ผิด เพราะเข้าข่ายไม่ครบกรณีความผิดในการรับสมัคร

เมื่อมาถึงตรงนี้ จึงมองได้ว่า กกต..ตรัง โดย 5 เสือ ได้วินิจฉัยโดยตีความตามตัวอักษร ไม่ได้ตีความตามเจตนาของผู้กระทำ เพราะความเป็นจริงนั้น แค่คุณเชื่อได้ว่าทุจริต สำหรับนักการ เมือง ก็ถือว่าทุจริตแล้ว

              ส่วนถ้าจะอ้าง พ...ล้างมลทิน นั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงใหญ่ เพราะไม่ได้หมายความว่า ความประพฤติหรือการกระทำที่เป็นเหตุให้บุคคลนั้นถูกลงโทษทางวินัยถูกลบล้างไปด้วย เพราะความประพฤติหรือการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วไม่อาจล้างมลทินให้หมดไปได้///////////// 

โดย บุษยมาศ

 

กลับไปที่ www.oknation.net