วันที่ ศุกร์ มิถุนายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แบบฟอร์มการแต่งตั้งผู้แทนคดี


О หนังสือแต่งตั้งผู้แทนของผู้ฟ้องคดี                        

                                                                                          คดีหมายเลขดำที่ .............................../๒๕๕๓

                                                      ศาลปกครองกลาง                             

                                                                    วันที่.............เดือน ............................พุทธศักราช ๒๕๕๓

 

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม.......................คน       ผู้ฟ้องคดี

ระหว่าง  

 

                          ....................................ที่ ๑ กับพวกรวม............................ราย                   ผู้ถูกฟ้องคดี

 

ข้าพเจ้า     .........................................................................................................................ผู้ฟ้องคดี

แต่งตั้ง .......นายศรีสุวรรณ  จรรยา  ในฐานะนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน................

อยู่ที่เลขที่ …๕๑/๑๑๙  หมู่  ๙......ถนนลำลูกกาคลอง ๓....ตำบลลาดสวาย.....อำเภอลำลูกกา... จังหวัดปทุมธานี.. โทรศัพท์.....๐๘๑-๙๒๐-๕๐๖๖......โทรสาร..๐๒-๑๕๒-๘๕๖๘....................

 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง โดยข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่แทนของผู้ฟ้องคดีปกครองของข้าพเจ้าได้ทำการไปนั้น  ทุกประการ ในกิจการดังจะกล่าวต่อไปนี้

ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุด และให้ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีมีอำนาจยื่นคำฟ้อง ลงนามในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม ฟ้องแย้ง คำให้การแก้ฟ้องแย้ง คำโต้แย้งคำร้องคำแถลงให้ถ้อยคำหรือชี้แจงข้อเท็จจริงสืบพยานส่งพยานหลักฐานหรือรับเอกสารจากคู่ความหรือ จากศาลการร้องสอการโอนคดีตลอดจนให้มีอำนาจการใช้สิทธิอุทธรณ์หรือสละสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดการขอให้พิจารณาคดีใหม่และกิจการอื่นอันเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีดังกล่าวข้างต้นจนกว่า คดีจะถึงที่สุด รวมทั้งให้มีอำนาจมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงทั้งหมดหรือแต่บางกิจการเพื่อดำเนินกิจการดังกล่าวได้จนเสร็จการหรือถึงที่สุด

 

ลงชื่อ ……………………………...........................ผู้แต่งตั้งผู้แทนของผู้ฟ้องคดี          

           (...................................................................)

 

ลงชื่อ …………………………….........................ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดี                

           (....................................................................)

                                               

                                         ลงชื่อ ………………………………......................พยาน

                                                           (...................................................................)

                                               

                                         ลงชื่อ..................................……………….……...พยาน/ผู้พิมพ์

   (............................................................)

หมายเหตุ  โปรดส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนามาด้วย 1 แผ่น แนบมาพร้อมหนังสือแต่งตั้งผู้แทนคดีนี้มาด้วย โดยส่งมาตามที่อยู่ที่อยู่ในแบบฟอร์ม

โดย ทนายสิ่งแวดล้อม

 

กลับไปที่ www.oknation.net