วันที่ ศุกร์ มิถุนายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง


แผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง (STARMATCHING)

แผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง เป็นแผนธุรกิจที่ง่ายต่อการปฏิบัติงาน ให้ผลตอบแทนกับนักธุรกิจเอมสตาร์อย่างสูงสุด จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริหารองค์กรธุรกิจของบริษัทฯ โดยนักธุรกิจเอมสตาร์จะได้รับรายได้ต่างๆ ดังนี้  

1. กำไรจากการขายปลีก 20-30% (Retail Benefit 20-30%) 

2. โบนัสสาขา 20% (Branch Bonus 20%) 

3. โบนัสส่วนบุคคล 20% (Personal Bonus 20%) 

4. โบนัสทีมอ่อน 20% (Weak Team Bonus 20%) 

5. โบนัสทีมแข็ง 10-13% (Strong Team Bonus) 

6. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ทีมลูก 100% (Star Matching Bonus 100%) 

7. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ทีมหลาน 50% (Star Matching Bonus 50%)


1.      กำไรจากการขายปลีก 20-30% 

      ตัวอย่าง นักธุรกิจเอมสตาร์ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทเอมสตาร์เน็ทเวิร์ค

                      ในราคาสมาชิก 750 บาท แล้วจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

                      ตามราคาปกติ 900 บาท 

                      » ได้กำไรจากการค้าปลีก จำนวน 150 บาท (900 – 750) 

                       หรือคิดเป็น % เท่ากับ 20%

2. โบนัสสาขา 20% 

20%ของยอดธุรกิจส่วนตัวของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่เราเป็นผู้สปอนเซอร์ แต่ไม่เกิน 1,000 คะแนน 
ตัวอย่าง นักธุรกิจเอมสตาร์ได้สปอนเซอร์ให้ผู้อื่นสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์


            และมียอดธุรกิจส่วนตัว 1,000 คะแนน นักธุรกิจเอมสตาร์ที่เป็นผู้สปอนเซอร์

                   จะได้รับโบนัสสาขา 20%
                          20% x 1,000 = 200 บาท                   
            นักธุรกิจเอมสตาร์สปอนเซอร์นาย ก. 

            นาย ก. มียอดธุรกิจส่วนตัว = 1,000 คะแนน
            นักธุรกิจเอมสตาร์ที่เป็นผู้สปอนเซอร์นาย ก. 
                   » ได้รับโบนัสสาขา = 20% X 1,000 = 200

3. โบนัสส่วนบุคคล 20%  

20% ของยอดธุรกิจส่วนตัวที่เกินกว่า 1,000 คะแนน

ตัวอย่าง นักธุรกิจเอมสตาร์ที่มียอดธุรกิจส่วนตัว 1,500 คะแนน

                  » จะได้รับโบนัสส่วนบุคคล = 20% x 500 = 100 บาท

4. โบนัสทีมอ่อน 20%  

20% ของคะแนนทีมอ่อน แต่ไม่เกินยอดคำนวณโบนัสที่กำหนด
ตัวอย่าง
 นักธุรกิจเอมสตาร์ที่มียอดธุรกิจของทีมอ่อน 10,000 คะแนน
             จะได้ รับโบนัสทีมอ่อน     = 20 % x 10,000 = 2,000 บาท
             ยอดธุรกิจทีมอ่อน (ข)     = 10,000 คะแนน 

                  » โบนัสทีมอ่อน   =  20% X 10,000 คะแนน  =  2,000 บาท

5. โบนัสทีมแข็ง 10-13% 

10-13% ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และคุณสมบัติของนักธุรกิจเอมสตาร์นั้นๆ โดยคิดจากคะแนน

ที่เท่ากับทีมอ่อน และไม่เกิดยอดคำนวณโบนัสสูงสุดของคะแนนที่กำหนด
ตัวอย่าง นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับซูเปอร์ไวเซอร์ (
Supervisor) ที่มียอดธุรกิจของทีมแข็ง

             เท่ากับ 10,000 คะแนน และยอดธุรกิจทีมอ่อน 5,000 คะแนน 

                  จะได้รับโบนัสทีมแข็ง = 10% x 5,000 = 500 บาท
                  ยอดธุรกิจทีมแข็ง (ก)     = 10,000 คะแนน
                  ยอดธุรกิจทีมอ่อน (ข)     = 5,000 คะแนน
             เพราะฉะนั้น ยอดคำนวณโบนัสทีมแข็ง เท่ากับ 5,000 คะแนน 

             (คะแนนทีมแข็งที่เหลืออีก 5,000 คะแนน เก็บไว้คำนวณในรอบถัดไป)
                  » โบนัสทีมแข็ง  =  10% X 5,000 คะแนน   =   500 บาท       

6. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ทีมลูก 100% (Star Matching Bonus 100%) 

100% ของโบนัสทีมแข็งของทีมลูก (ผู้ที่ตนสปอนเซอร์)

ตัวอย่าง  น.ส.สุขใจ ได้สปอนเซอร์ นายสมหวัง 

              เมื่อนายสมหวัง ได้รับโบนัสทีมแข็ง 2,000 บาท           

              น.ส.สุขใจ ก็จะได้รับโบนัสทีมลูกจำนวน 2,000 บาทเช่นกัน
                  น.ส.สุขใจ สปอนเซอร์นายสมหวัง
                  นายสมหวังมียอดธุรกิจดังนี้ 

                  ยอดธุรกิจทีมแข็ง = 20,000 คะแนน                

                  ยอดธุรกิจทีมอ่อน = 20,000 คะแนน                      

              เพราะฉะนั้นยอดคำนวณโบนัสทีมแข็งของนายสมหวัง

              เท่ากับ 20,000 คะแนน                                   

             โบนัสทีมแข็ง  = 10% X 20,000 คะแนน   = 2,000 บาท                      

                    » โบนัสทีมลูก   =  100% X 2,000 บาท    = 2,000  บาท

7. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ทีมหลาน 50% (Star Matching Bonus 50%) 

50% ของโบนัสทีมแข็งของทีมหลาน (ลูกของผู้ที่ตนสปอนเซอร์)

ตัวอย่าง * นายสามารถ ให้การสปอนเซอร์ น.ส.สุขใจ  

                น.ส.สุขใจ ให้การสปอนเซอร์ นายสมหวัง
            *  น.ส.สุขใจ เป็นทีมลูก ของ นายสามารถ  

                 นายสมหวัง เป็นทีมลูก ของ น.ส.สุขใจ 

            * นั่นก็คือ นายสมหวัง เป็นทีมหลาน ของนายสามารถ นั่นเอง 

เมื่อนายสมหวัง ได้รับโบนัสทีมแข็ง(สมมุติโบนัสทีมแข็งของนายสมหวัง เท่ากับ 2,000 บาท)

            » น.ส.สุขใจ จะได้รับโบนัสทีมลูก จำนวน 100% ของโบนัสทีมแข็ง ของนายสมหวัง หรือเท่ากับ 2,000 บาท

            » นายสามารถ จะได้รับโบนัสทีมหลานจำนวน 50% ของโบนัสทีมแข็งของนายสมหวัง 

หรือเท่ากับ 1,000 บาท นั่นเอง

             นายสามารถ สปอนเซอร์ น.ส.สุขใจ
             น.ส.สุขใจ สปอนเซอร์ นายสมหวัง
            นายสมหวังมียอดธุรกิจดังนี้
                 ยอดธุรกิจทีมแข็ง     =    20,000 คะแนน
                 ยอดธุรกิจทีมอ่อน     =    20,000 คะแนน

            เพราะฉะนั้น ยอดคำนวณโบนัสทีมแข็งของนายสมหวัง เท่ากับ 20,000 คะแนน
            โบนัสทีมแข็ง ของนายสมหวัง  =   10% X 20,000 คะแนน    = 2,000 บาท
              
    » โบนัสทีมลูก      = 100% X 2,000 บาท   = 2,000  บาท

                  » โบนัสทีมหลาน  =   50% X  2,000 บาท  = 1,000  บาท 

............................................................................................................................หมายเหตุ : 

         -  พิจารณาคิดยอดคะแนนทีมแข็ง โดยดูจากยอดคะแนนทีมอ่อนเป็นเกณฑ์

ส่วนยอดที่เกินกว่านั้น แต่ไม่เกินยอดคำนวณโบนัสที่กำหนดจะเก็บไปคำนวณให้ในรอบถัดไป

         -  ระดับ % ของโบนัสทีมแข็ง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของนักธุรกิจเอมสตาร์ ดังแสดงในตาราง

แสดงผลตอบแทนทางธุรกิจ ของนักธุรกิจเอมสตาร์ในตำแหน่งต่างๆ          

         -  นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ไม่ได้ดำรงคุณสมบัติ หรือไม่ได้รักษายอดตามตำแหน่ง จะไม่ได้รับ

การคิดคำนวณผลตอบแทนตามแผนธุรกิจ

            -    ยอดคำนวณโบนัส (Bonus Scoring) หมายถึง ยอดคะแนนธุรกิจสูงสุด ที่นำมาคำนวณ

   โบนัททีมแข็ง และโบนัสทีมอ่อนของนักธุรกิจเอมสตาร์ โดยพิจารณาตัดยอดคำนวณโบนัสต่อเดือนปฏิทิน


 

 

 

 

 

โดย BLP-PLB

 

กลับไปที่ www.oknation.net