วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมัครสมาชิก


 สมัครเข้าร่วมธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. กรณีผู้สมัครอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/ มารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย โดยผู้ปกครองต้องนำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาด้วย

3. กรณีสามีและภรรยา ถือเป็นบุคคลคนเดียวกัน ต้องสมัครในรหัสเดียวกันเท่านั้น

4. อัตราค่าสมัคร 300 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และผู้สมัครร่วม (ถ้ามี : กรณีเป็นสามีภรรยากัน)         พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง
  2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้สมัครหลักเท่านั้น (กรณีเป็นสามีภรรยา                          ต้องกำหนดว่าใครเป็นผู้สมัครหลัก)
  3. กรณีผู้สมัครมีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำหรับชาวต่างชาติ ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เปิดในประเทศไทย พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการสมัคร

     -   ได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพโดยถาวร จากอุบัติเหตุ วงเงิน    100,000 บาท / คน หากสมัครร่วม 2 คน จะได้รับการคุ้มครองวงเงิน 50,000 บาท / คน ตามแบบประกันอุบัติเหตุที่บริษัทได้กำหนดไว้

     -  ได้รับรายได้ และผลตอบแทน ตาม แผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง ทุกเดือน

     -  ได้รับคู่มือเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจเอมสตาร์ 1 ชุด

     -  ได้รับบัตรประจำตัวนักธุรกิจเอมสตาร์ 1 ใบ กรณีสมัครคู่ จะได้รับบัตรคนละ 1 ใบ

     -  ได้รับนิตยสารวันเวิลด์ ( One World Magazine ) เป็นประจำตลอดสมาชิกภาพ

     -  ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ


วิธีสมัครเป็นสมาชิก และเข้าร่วมธุรกิจกับเรา

วิธีการสมัคร ท่านสามารถติดต่อได้ที่

คุณปัตจรรยา สุขเจริญคณา (ลูกปัด)

โทร. 081-985-9811

       080-450-4954

E-mail: lookpad.big@gmail.com

              lookpad_big@hotmail.com

โดย BLP-PLB

 

กลับไปที่ www.oknation.net