วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เช็คปูมหลัง 8 อรหันต์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ และค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ในรายชื่อคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ และค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ตามที่ ศ.ดร.คณิต ณ นคร เป็นประธานเสนอเข้ามา 8 คน ดังนี้

1.ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
จบแพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ คณะ 2 แผนความเสี่ยงรอง สสส.
ผู้จัดการหน่วยจัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว
กรรมการกลาง สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
เลขานุการ คณะอนุกรรมการ สอบสวน ชุดที่ 9 แพทยสภา

ที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต สำนักงานผู้ลี้ภัย สหประชาชาติ ประจำประเทศไทย
หัวหน้าโครงการวิจัยการจัดตั้งเกณฑ์ พ.ร.บ. ฟื้นฟูยาเสพติดของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
เลขานุการ คณะอนุกรรมการศึกษาจริยธรรมและการฟ้องร้องทางการแพทย์ แพทยสภา
อนุกรรมการแพทยสภา ศึกษากฎหมายยุติการตั้งครรภ์
อนุกรรมการราชวิทยาลัยจิตแพทย์ ศึกษา พระราชบัญญัติประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยากรพิเศษ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคม

2.รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 
คุณวุฒิการศึกษา :
2515 รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2517 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการปกครอง)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2518 M.A. (Criminology and Criminal Justice Administration) Indiana State University, โดยทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีการศึกษา 2518  U.S.A
2526 Ph.D. (The School of Social Service Administration)  โดยทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2526  The University of Chicago, 

 ตำแหน่งในอดีต 
ปี ตำแหน่ง
- คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 
3.ผศ.นพ.สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล สังกัด สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

4.สมชาย หอมลออ ประธานมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)
ที่ปรึกษากฎหมายอินเตอร์เนท จำกัด อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น ๒๒ เลขที่ ๑๙๑ ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  ๑๐๕๐๐
ประวัติ -  นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษา -  ฝึกอบรมและดูงานด้านกฎหมายและสิทธิ มนุษยชนในฮ่องกง  ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ศรีลังกา  และอินเดีย  โดยการสนับสนุนของ Center for the Progress of the People (CPP)  Asian Partership  for Human  Develpoment (APHD) ฮ่องกง
-  ฝึกอบรมและฝึกงานด้านสิทธิมนุษยชน ๑ ปี ที่ Cambodian 
Documentation Commission, Columbia University,
นครนิวยอร์ค และที่ Human Rights Watch กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

5.ไพโรจน์ พลเพชร
นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เลขาธิการ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน
เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน (กปส.) 
เลขาธิการ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) 2544-2545
ผู้จัดการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ( สสส. )  พ.ศ. 2532 – 2540 

ประวัติการทำงานองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรอื่น
 ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค 2548 - ปัจจุบัน
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2548 – ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) 2551- ปัจจุบัน

6.มานิจ สุขสมจิตร
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นักหนังสือพิมพ์และคอลัมนิสต์ ไทยรัฐ
ประสบการณ์เป็นนักกฎหมาย ที่ปรึกษษกฎหมายสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

- เป็นกรรมการกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ มหาลัยธรรมศาสตร์
- เป็นอนุกรรมการกฎหมายสภาการศึกษา
- เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาลัยธรรมศาสตร์
- เป็นประธานคณะทำงานด้านกฎหมายในการรณรงค์เพื่อเสรีภาพหนังสือพิมพ์ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

- เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
- เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสภาการหนังสือพิมพืแห่งชาติ
- เป็นกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร

7.ดร.กิตติพงษ์   กิตยารักษ์
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  (Master of Laws หรือ
LL.M.) มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell University) สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.) 
- เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
- ปริญญาโทด้านกฎหมาย (Master of Laws หรือ LL.M.) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์)
- ปริญญาเอกด้านกฎหมาย (Doctor of the Science of Laws หรือ J.SD.) มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด  (Standford University) สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์)

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน- ปลัดกระทรวงยุติธรรม   
- กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา                  
- กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอิสระ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัด   ชายแดนภาคใต้ (กอยส.)                                
- กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)       
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรเพื่อความโปร่งใสประเทศไทย  (Transparency Thailand)
- กรรมการสภาที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา 
- กรรมการบริษัท กสท  โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหารมูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (ACPE)
- กรรมการสมาคมกฎหมายแห่งเอเชียและแปซิฟิก (LAWASIA)   
- อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   และเป็นผู้บรรยายหลักสูตรเนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสถาบันวิชาชีพ
ด้านกฏหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ    

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
- อธิบดีกรมคุมประพฤติ  
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม
- ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายอาญา  สำนักงานอัยการสูงสุด  
- อนุกรรมการธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 
- ผู้ช่วยเลขานุการอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
- เลขานุการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด

8.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย รองศาตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความเชียวชาญด้านอาชญาวิทยา
 
 

โดย Nity

 

กลับไปที่ www.oknation.net