วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฉันฝันว่า...ถ้าฉันเป็น???


          วันหนึ่ง...หลังจากที่ฉันได้อ่านหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก จนจบทุกหน้าแล้ว ฉันได้ผลอยหลับไปเวลาไหนก็ไม่รู้ ฉันจำไ้ด้ว่า...ฉันเกิดฝันขึ้นมา...ในฝันนั้น มันบอกฉันว่า ถ้าฉันได้เป็น............

          1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม...ฉันจะยกเลิกตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยโอนตำแหน่งนี้ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการกองทัพไทยโดยตำแหน่ง ฉันจะสร้างกองทัพไทย ให้เป็นกองทัพของประชาชน เป็นทหารอาชีพโดยแท้จริง ฉันจะไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาบัญชาการได้ ตามใจชอบ.....2.ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...ฉันจะเพิ่มเงินเดือนข้าราชการครู ให้อยู่ในอัตราที่สูงมาก ๆ ฉันจะกำหนดเงื่อนไขการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูด้วยข้อสอบที่สุดหิน ฉันจะกำหนดให้ผู้ที่จะเป็นข้าราชการครู จะต้องผ่านการสอบใบรับอนุญาตการเป็นครู ด้วยข้อสอบที่แสนยาก ในความเป็นครู ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง ปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ทั่วประเทศ เพื่อให้ข้าราชการครู มาจากคนหัวกะทิจริง ๆ และเป็นอาชีพที่มีรายได้สูง ทัดเทียมกับแพทย์ และ ผู้พิพากษา เพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียน ฉันจะเน้นหลักสูตรการเรียนการสอนไปยังตัวนักเรียนเป็นหลัก กำหนดให้ทุกโรงเรียนมีการสวดมนต์ไหว้พระ 1 ชั่วโมงในวันพระ ยกเว้นโรงเรียนปอเนาะ.....3.ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย...ฉันจะออกกฏหมายบังคับให้ ผู้ถือครองที่ดิน จำนวนมหาศาล และที่ดินทุกแปลงในประเทศไทย จะต้องมีการทำประโยชน์ ไม่ยอมให้รกร้างว่างเปล่า ที่ดินว่างปล่าว จะเก็บภาษีที่ดินว่าง ในอัตรามหาโหด และที่ดินว่างปล่าวที่มีโฉนด หากเจ้าของไม่ยอมพัฒนา จะถูกยึดให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ของชุมชนท้องถิ่น....4.ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ...ฉันจะแถลงข่าวเหตุการณ์บ้านเมือง เป็นภาษาอังกฤษ ทุกสัปดาห์ สั่งการให้ สถานกงศุลไทย สถานฑูตไทยทั่วโลก ประชาสัมพันธ์การทำงานของรัฐบาลและการท่องเที่ยว ในเชิงรุก...5.ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฉันจะออกกฏหมายพัฒนาสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อห้ามคนไทยทิ้งขยะทั่วไปอย่างทุกวันนี้ กฏหมายเอาผิดการทิ้งขยะไม่เลือกที่ของคนไทย จะรุนแรงที่สุด คือปรับเป็นเงินในอัตราที่สูงมาก หรือจำคุกสัก 3 เดือนโดยห้ามรอลงอาญา ห้ามประกันตัว และฉันจะสนับสนุนให้ผู้ประกันตน มีสิทธิกู้เงินของกองทุนประกันสังคมเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว ฉันจะออกกฏหมายให้คนจนทั่วประเทศ ได้รับโอกาสการเข้าถึงเงินทุนโดยการจัดตั้งธนาคารคนจน เป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อช่วยเหลือคนยากจน และฉันจะออกมาตรการจับกุมคนขอทาน คนเร่ร่อน คนจรจัด ทั่วประเทศ เพื่อนำไปบำบัดฟื้นฟูจิตใจและให้ความช่วยเหลือ ออกกฏหมายเอาผิดอย่างรุนแรงที่สุด สำหรับบุตรที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ หรือ พ่อแม่ที่ทอดทิ้งลูก...6.ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง...ฉันจะรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างเต็มที่ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว รักษาวินัยทางการคลัง การเงินของประเทศ ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และออกกฏหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน ไซฟ่อนเงิน ให้มีโทษอย่างสูงสุดกว่าที่เป็นอยู่...7.ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...ฉันจะสนับสนุนเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ในด้านเทคโนโลยีอย่างจริงจัง สนับสนุนให้หยุดการใช้สารเคมี สนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ เก็บภาษีปุ๋ยเคมีอย่างแพงมาก ๆ เพื่อป้องกันเกษตรกรซื้อไปใช้ ฉันจะสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรของไทยให้มีค่ามีราคา...8.ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม...ฉันจะตัดถนนสายหลักพัฒนาและดูแลทางหลวงแผ่นดินให้มีสภาพสมบูรณ์ ฉันจะไม่ตัดถนนใหญ่เข้าสู่แหล่งธรรมชาติหรืออุทยานแห่งชาติ ฉันจะหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ใหญ่ ฉันจะเน้นการบำรุงรักษาทางหลวง และพยายามปฏิวัติการรถไฟไทย เปลี่ยนรูปแบบรถไฟไทยใหม่หมด ถึงแม้ว่าจะต้องหยุดบริการสัก 12 เดือน เพื่อพัฒนารถไฟไทยให้ทันสมัย ในระบบรางคู่ และหัวรถจักรใหม่หมดทุกขบวน ให้มีความเจริญทันสมัยอย่างประเทศที่พัฒนาแล้ว ฉันจะสร้างทางรถไฟจากหัวลำโพงไปจนถึงนครคุนหมิงของจีนผ่านจังหวัดเชียราย...9.ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...ฉันจะยิงดาวเทียมดวงใหม่ แทนดาวเทียมไทยคม ฉันจะออกกฏหมายห้ามเผยแพร่เว็ปไซด์ลามก ด้วยการมีบทลงโทษที่รุนแรงอย่างหนักที่สุด ฉันจะป้องกันเว็ปไซด์ที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนของไทยและเว็ปไซด์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ดั่งที่จีนทำอยู่ทุกวันนี้...10.ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน...ฉันจะสนับสนุนให้ประชาชนไทยใช้พลังงานทางเลือกให้มากที่สุด...ฉันจะออกกฏหมายว่าด้วยการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานทดแทน สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทน...11.ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์...ฉันจะออกกฏหมายป้องกันการทุจริตในการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ให้มีโทษอย่างรุนแรงที่สุด ถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต ประหารชีวิต ฉันจะสนับสนุนสินค้าไทย ให้คนไทยใช้ของไทย สนับสนุนการส่งออกของพ่อค้าไทย ส่งเสริมสินค้าไทยไปทั่วโลก ฉันจะทำงานด้านการค้าการพาณิชย์ โดยไม่สนส่วนแบ่งรายได้หรือค่าต๋งทั้งบนโต๊ะใต้โต๊ะ เพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจของชาติ...12.ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม...ฉันจะสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดให้มีคุณภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ปราศจากแรงกดดันและเป็นอิสระมีอำนาจตามสมควร...13.ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...ฉันจะพัฒนาฝีมือแรงงานไทย ในทุกด้าน เพื่อให้มีคุณภาพสามารถส่งออกไปเป็นแรงงานฝีมือยังต่างประเทศไทย และฉันจะสกัดแรงงานต่างด้าวไม่ให้มีปริมาณมากเกินกว่าในปัจจุบันด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ห้ามมิให้มีการเกิดของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเพราะงบประมาณในการพัฒนาบุคคลของประเทศจะได้ไม่ต้องแบ่งไปรับภาระกับลูกแรงงานต่างด้าวปีละนับหมื่นล้านบาท...14.ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา...ฉันจะสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้คนไทยเที่ยวในประเทศไทยพัฒนาแห่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ในทุกจังหวัด ให้มีความสะอาด น่าเที่ยวและเป็นที่รู้จัก ฉันจะไม่ผลาญงบประมาณด้วยการออกไปโรดโชว์ต่างประเทศให้สิ้นเปลืองเงินคลัง ฉันจะตั้่งมหาวิทยาลัยเพื่อการกีฬาเป็นการเฉพาะเพื่อค้นหาช้างเผือกในด้านกีฬาเฉพาะด้านทุกประเภทกีฬา...15.ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม...ฉันจะออกกฏหมายอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าในประเทศไทย สนับสนุนนโยบายชาตินิยม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายใดก็ตาม ฉันจะออกกฏหมายอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ส่งเสริมพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติ ออกกฏหมายลงโทษบุคคลที่ประพฤติผิดทางศาสนา อย่างรุนแรง...16.ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...ฉันจะออกกฏหมายลงโทษผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าด้วยการประหารชีวิตสถานเดียว ฉันจะออกกฎหมายลงโทษผู้ทิ้งขยะหรือทำลายอุทยานแห่งชาติอย่างรุนแรงทั้งจำคุกและปรับในอัตราที่สูง ฉันจะส่งเสริมให้คนไทยทุกคนปลูกต้นไม้และสร้างวาระเร่งด่้วนในการปลูกป่าทั่วประเทศ ให้ได้ อย่างน้อย 1 พันล้านต้น...17.ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม...ฉันจะสนับสนุนเงินทุนให้กับอุตสาหกรรมในชุมชนให้มีโอกาสได้เป็นผู้ผลิตภูมิปัญญาของชุมชนทั่วประเทศ สนับสนุนภูมิปัญญาทางความคิดเชิงอุตสาหกรรม ส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรม โดยลดภาษีนำเข้าเครื่องจักรหรือค่าธรรมเนียมอุตสาหกรรมโรงงาน...18.ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข...ฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้กับหมอชนบทในโรงพยาบาลชุมชนอำเภอต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อให้แพทย์ชนบทมีคุณภาพและจูงใจให้แพทย์เต็มใจไปประจำยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ...19.ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...ฉันจะสนับสนุนให้เกิดนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพของประเทศในทุกทุกด้าน...สนับสนุนให้เกิดการวิจัยสิ่งใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์ทั้งบริสุทธิ์และประยุกต์ทั้งด้านเคมี-ชีววิทยา-และฟิสิกส์...จนกระทั่งไทยมีฐานยิงจรวดด้วยตัวเอง...20.ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ฉันจะส่งเสริมการสื่อสารมวลชนในทุก ๆด้าน ให้มีความเป็นอิสระเสรี นำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องเป็นธรรมและเป็นจริง ส่งเสริมให้สื่อภาครัฐเป็นสื่อมืออาชีพ โดยฉันจะไม่เ้ข้าไปแทรกแซงด้านการบริหารแต่จะกำหนดนโยบาย รวมทั้งจำกัดหรือกำจัดสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่สร้างสรรค์เช่นหนังสือโป๊-วาบหวาม และ หนังสือพิมพ์ด้านบันเทิงที่ขายแต่ข่าวดาราทะเลาะกันและมีแต่ภาพดาราโชว์เต้ามากมายหลายหัวหนังสือ....และ...สุดท้ายแห่งความฝันในวันนั้น......ฉันฝันว่า...ฉันเป็นนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์...ที่ปกครองประเทศสารขันท์...ที่กำลังประสบปัญหาความขัดแย้งในหมู่ประชากรของประเทศอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 800 ปีของประเทศแห่งนี้...ทั้ง ๆ ที่ประชากรของประเทศนี้...ต่างมีศูนย์รวมจิตใจองค์เดียวกัน...ฉันไม่สามารถเดินทางไปยังภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศของฉันได้...อา...ฉันเป็นนายกรัฐมนตรีที่ล้มเหลวเพียงประเทศเดียวในโลกใบนี้อย่างนั้นหรือ...และแล้วฉันจึงคิดได้...ฉันเรียกผู้นำเหล่าทัพทั้งหมดมานั่งรวมกัน...และฉันก็เรียกทีวีทุกช่องให้มาทำข่าว...ในฝันนั้น...ฉันนั่งเด่นเป็นสง่าท่ามกลางผู้นำเหล่าทัพทุกกองทัพรวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจ...ฉันได้ประกาศว่า...ฉันจะใช้กฏอัยการศึกในการบริหารประเทศนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...ฉันยกเลิกรัฐธรรมนูญ...ฉันยกเลิกตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทุกคน...ฉันปลดคณะรัฐมนตรีของฉันออกทั้งหมด...ฉันสั่งยุบพรรคการเมืองทุกพรรค...ฉันประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายใต้การนำของฉัน...คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของฉันทั้งคณะ...เมื่อประกาศรายชื่อออกมาแล้ว...ปรากฏว่าเป็นที่ตื่นเต้นฮือฮาของนักข่าวทุกคนเพราะรัฐมนตรีแต่ละท่านล้วนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่มีประวัติไม่ด่างพร้อยเลยทุกท่านมีชื่อว่าเ็ป็นผู้ที่มีคุณูปการของแผ่นดินสารขันท์นี้ทุกท่านขาวสะอาดเปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถตรงกับกระทรวงที่ท่านว่าการอยู่และไม่ต้องสงสัยเลยว่าแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ทุกคนในประเทศนี้ให้การยอมรับ ฉันคงรัฐมนตรีของฉันที่เป็นนักการเมืองเพียงตำแหน่งเดียวคือรัฐมนตรีคลังผู้สูงโย่งของฉัน นอกนั้นแต่ละท่านล้วนเป็นคนดีศรีสังคมทั้งนั้น...ฉันประกาศต่อชาวโลกว่า...ฉันขอเวลาบริหารงานอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบเผด็จการเพื่อชาติเพียงห้าปีเท่านั้น โดยยึดถือแนวทางการสร้างประเทศของอดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยูของสิงคโปร์...ทุกอย่างที่ฉันทำนี้เพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักของฉัน...ฉันจะทำการละลายความคิดของประชาชนของฉันทั่วประเทศให้เกิดความรักใคร่สามัคคีกัน เข้าใจความจริงที่ถูกบิดเบือน และล้างสมองจากอดีตคนสารขันท์ผู้ทำลายชาติ ฉันจะต้องทำให้ประชาชนของฉันทุกคนกลับมาเข้าใจกันให้ได้ภายในห้าปี ไม่มีการแบ่งแยกสี แยกหมู่ แยกภาค แต่เป็นคนสารขันท์เหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเชื้อสายใด ๆ ก็ตาม...ฉันประกาศอย่างอหังการ์ว่า...นี้เป็นกิจการภายในของประเทศฉัน...ประเทศใด ๆ ก็ตามในโลกใบนี้ไม่อาจเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศของฉันได้...ส่วนเรื่องการค้าการลงทุนนั้น...ฉันยังคงให้ดำเนินไปตามปกติในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย...ฉันเพียงขอเวลาห้าปีเพื่อฟื้นฟูประเทศของฉันพัฒนาประเทศของฉัน พัฒนานักการเมืองในประเทศของฉัน และเมื่อถึงเวลา ฉันจึงจะอนุญาตให้มีการตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้ตามเดิืม...ฉันจะใช้เวลาห้าปีนี้ออกกฏหมายใหม่ ๆ ที่จะสร้างสังคมประเทศชาติของฉันให้มีความเจริญและพัฒนา...ทั้งประชาชนธรรมดาและนักการเมือง...ฉันสาบานว่า...ฉัีนทำเพื่อประเทศชาติและราชบัลลังก์อย่างแท้จริง...แล้วฉันก็ทำตามที่ฉันประกาศ...ฉันกวาดล้างขบวนการใต้ดินของอดีตนายกสารขันท์ที่ไปเป็นประชากรของประเทศอื่นไปแล้ว...ประชาชนของฉันเกิดความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้ว...ฉันได้ตัดตอนนักการเมืองหัวเก่าแล้ว...ฉันได้สร้างระบบป้องกันการคอรัปชั่นแล้ว...ฉันมีอายุได้ห้าสิบปีพอดีกับการที่ฉันได้ก้าวลงจากอำนาจอย่างสวยงาม...ฉันได้รับการยกย่องจากนานาอารยประเทศ...ฉันได้รับการยกย่องจากประชาชนในประเทศของฉันว่าเป็นรัฐบุรุษในขณะที่ฉันมีอายุเพียงห้าสิบปี...ฉันได้กลับบ้าน...ได้อยู่กับลูกและภรรยาอย่างมีความสุขที่สุด...ฉันได้รับเกียรติจากรัฐบาลทั่วโลก...ฉันได้รับเชิญให้เดินสายไปบรรยายทั่วโลกแทบมิได้หยุด...ประเทศของฉันเจริญแล้ว...เจริญตามแนวทางการบริหารของท่านลีกวนยู...ซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์เชื้อสายเดียวกันกับบรรพบุรุษของฉัน...ฉันได้สร้างประเทศสารขันท์ของฉันให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับสิงคโปร์และเจริญกว่าประเทศใด ๆ ในเอเชียอาคเนย์...ฉันได้นำรัฐนาวาของฉันถึงฝั่งฝันแล้ว....แล้วฉันก็ตกใจตื่น...อาาา...นี้มันเป็นเพียงความฝันหรือนี่...มันเป็นฝันที่คนแก่อย่างฉัน...ฝันได้อย่างมีความสุขเป็นอย่างมาก...โธ่...ความฝัน...มันน่าจะเป็นความจริง...ฉันไม่น่าจะตื่นขึ้นมาเลย...อยากให้ตัวฉันอยู่ในความฝันตลอดไป...แต่ในเมื่อฉันตื่นขึ้นมาพบกับโลกแห่งความเป็นจริง...ฉันจึงได้แต่ปลงอนิจจัง...มันเป็นความฝันลม ๆ แล้ง ๆ ของคนแก่คนหนึ่งอย่างฉัน...เท่านั้นเอง......


           


 

โดย ลุงหนานปั๋น

 

กลับไปที่ www.oknation.net