วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย


ปฏิรูปประเทศไทย ต้องเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ประเทศไทย

เราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า

เราต้องการก้าวไปสู่จุดไหนที่ควรจะเป็น?

เมื่อได้ภาพฝันอันแจ่มชัดแล้ว จึงมากำหนดร่วมกันว่า

อะไรคือพันธกิจที่คนไทยทั้งชาติต้องช่วยกันทำ?

เพื่อให้ไปถึงภาพฝันที่เรามุ่งมาดปรารถนาร่วมกัน

แล้วลงมือทำทันที...

รักเธอประเทศไทย

เมืองไทยยังน่าอยู่  คนไทยยังน่ารักเสมอ

ดร.อภิชาติ  ดำดี

****************************

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

ประเทศที่ทรัพยากรมนุษย์มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหารคุณภาพ,

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ให้กับตนเองและประชาคมโลก  โดยประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภายใต้ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมที่มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ท่ามกลางสังคมคุณธรรมที่ประชาชนมีความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ให้แก่กัน

ตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทย

                            

โดย Damdee

 

กลับไปที่ www.oknation.net