วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พันธกิจประเทศไทย


เราจะทำอะไรกันดี? 

เพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราใฝ่ฝันร่วมกัน

นี่คือพันธกิจ  ที่คนไทยทั้งชาติต้องมีพันธะสัญญาร่วมกัน

*********************************************

พันธกิจประเทศไทย

1.            ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร, การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพสูง  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศและประชาคมโลก

2.            ปรับปรุงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจเสรีให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  เพื่อให้มีการกระจายรายได้ที่เหมาะสมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและรักษาสิ่งแวดล้อม

3.            ส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมประชาธิปไตยและจิตสำนึกสาธารณะให้เข้มแข็ง  ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง, การกระจายอำนาจ, วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ตั้งแต่ระดับครอบครัว, ชุมชนและระดับชาติ  ทั้งในส่วนของภาครัฐ, ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

4.            รักษาและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมที่ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่กัน

โดย Damdee

 

กลับไปที่ www.oknation.net