วันที่ อังคาร สิงหาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บรรยากาศค่ายนักเขียนน้อย “คนสร้างสารคดี สารคดีสร้างคน ปี ๒”


คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ และเยาวชนนักเขียนน้อย ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

"การเขียนเป็นช่องทางในการสร้างองค์ความรู้ เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หากเยาวชนในพื้นที่มีทักษะด้านการเขียนมากพอ ก็จะทำให้องค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้แก่สังคมไทยโดยรวมมากขึ้น"

ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) สะท้อนทัศนะต่อการหาช่องทางเสริมสร้างทักษะการเขียนให้แก่เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ อันเป็นที่มาของการดำเนินโครงการอบรมการเขียนสารคดีให้แก่เยาวชนจากโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว จังหวัดพัทลุง  (สร้างเครื่องมือเปล่งเสียงให้เยาวชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้, พิเชฐ แสงทอง, นิตยสารหัวใจเดียวกัน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓)

โครงการค่ายเยาวชนภาษาไทย : คนสร้างสารคดี สารคดีสร้างคน เป็นโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหลักการและเหตุผลว่า สารคดีเป็นงานเขียนประเภทหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของผู้คนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นงานประพันธ์ที่มุ่งถ่ายทอดหรือสะท้อนประสบการณ์ ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความรู้สึกของบุคคล การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการสร้างสรรค์งานสารคดี จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างความสามารถในการแปรประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเยาวชนมาเป็นองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการใช้ภาษาและความคิด และยังเป็นการปูพื้นฐานที่ดีในการใช้ภาษาไทยให้แก่เยาวชนอีกด้วย

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย ๑ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการถ่ายทอดประสบการณ์ ความคิด ความรู้ ออกมาเป็นงานเขียนเชิงสารคดี ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาและความคิดของเยาวชน ๓ เพื่อเป็นงานบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต้ของภาควิชาภาษาไทย และ ๔ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน

ลุถึงปี ๒๕๕๓ นี้ การสานต่อโครงการเป็นปีที่ ๒ ยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้น ภายใต้ชื่อโครงการค่ายเยาวชนภาษาไทย : คนสร้างสารคดี สารคดีสร้างคน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ฝึกอบรมสวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมปลายในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกว่า ๓๐ คน

บรรยากาศในวันแรก หลังคณะนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เดินทางด้วยรถบัสของทางมหาวิทยาลัยฯ จากจังหวัดปัตตานีมุ่งตรงสู่จังหวัดสงขลา เป้าหมายแรกที่ได้ไปเยี่ยมเยียน คือ 'สถาบันทักษิณคดีศึกษา' จากนั้นจึงเดินทางเข้าสู่สถานที่ฝึกอบรมคือ สวนสัตว์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ขณะฝนพรำให้เย็นอากาศและอุ่นในใจด้วยมิตรภาพของเหล่าเยาวชนที่ก่อตัวอย่างงดงามหลังจากได้รู้จักมักคุ้นกันมากขึ้นแล้ว

การดำเนินค่ายเริ่มต้นด้วยพิธีเปิดอย่างเรียบง่ายโดย อ.ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ก่อนจะเข้าสู่ภาคกิจกรรมอย่างเป็นทางการ โดยภาคแรก จำลอง ฝั่งชลจิตร นักเขียนรางวัลช่อการะเกด นักเขียนรางวัลรพีพร ปี ๒๕๕๓ และ มนตรี ศรียงค์ กวีซีไรต์ มาบอกเล่าประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ สารคดีสร้างคน : สารคดีคืออะไร ทำไมต้องเขียน และภาคต่อมาคือการอภิปรายเรื่อง คนสร้างสารคดี : เขียนสารคดีอย่างไรให้น่าอ่าน โดย ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ นักเขียนสารคดีรางวัล คน ค้น ฅน และบรรณาธิการนิตยสารหัวใจเดียวกัน เกียรติศักดิ์ รักนะ ช่างภาพ และบรรณาธิการสำนักพิมพ์ใบไม้ นพดล ปรางค์ทอง นักเขียน นักวิจารณ์วรรณกรรม อาจารย์พิเศษ ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โสภณ อักษรเนียม บรรณาธิการ และผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ คนปากใต้

กิจกรรมในค่ายฯ วันที่ ๒ มีการแบ่งกลุ่มเยาวชนเพื่อลงเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อฝึกการสังเกตการณ์ ศึกษา สัมภาษณ์ ตามประเด็นศึกษาที่แต่ละคนได้เตรียมไว้ และได้รับคำแนะนำแล้วจากวิทยากรประจำกลุ่ม เพื่อนำมาเขียนงานสารคดีของตนเอง โดยสถานที่ลงเก็บข้อมูลมีทั้งที่หาดเก้าเส้ง ถนนนางงาม และชุมชนต่างๆ

หลังจากใช้เวลาในการเขียนกันข้ามวันข้ามคืน ภายใต้การให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดของคณะวิทยากรทุกท่าน ในที่สุดงานเขียนของเยาวชนนักเขียนน้อยทั้งหมดก็เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ ภายใต้ความอิ่มอกอิ่มใจของผู้จัดคณะวิทยากร และตัวนักเขียนน้อยเอง โดยงานเขียนแต่ละชิ้นมีข้อแตกต่างกันไปตามภูมิรู้ ประสบการณ์ ฯลฯ ของเหล่าเยาวชน กระทั่งมีการตัดสินรางวัลงานเขียนสารคดีดีเด่นและมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมทุกคน

“เด็กๆ เขียนหนังสือได้ดี บริสุทธิ์และซื่อตรง ผมร้องไห้เลยนะตอนเด็กอ่านงานเขียนของตัวเองให้ฟัง ต้องแอบเดินไปหลังเวที เพื่อล้างหน้าล้างตา ก่อนจะเดินมาชื่นชมผลงานเขียนของเด็กๆ ต่อ” 

ความในใจของ จำลอง ฝั่งชลจิตร พี่ใหญ่, ในฐานะ นักเขียนรางวัลรพีพร ปี ๒๕๕๓ สะท้อนความเป็น ครูแท้ และความ ชื่นชม ที่มีต่อเหล่าเยาวชน นักเขียนน้อยชายแดนใต้ ได้เป็นอย่างดี

เหล่านี้คือหนึ่งในประกายเล็กๆ ของความหวังที่จักส่งเสริมให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการคิด การสร้างความรู้ เพื่อแปรรูปสู่งานเขียนสารคดีที่หลากหลายโดยเยาวชนนักเขียนน้อย ซึ่งในขั้นตอนต่อไปทางผู้จัด (ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มอ.ปัตตานี) จะนำงานเขียนทั้งหมดไปจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มสมบูรณ์จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อจักได้เผยแพร่สู่สาธารณชนวงกว้างต่อไป

โปรดรอติดตามอ่านด้วยใจระทึก และร่วมยินดี...

'สถาบันทักษิณคดีศึกษา' สถานที่ศึกษาเรียนรู้จุดแรก สำหรับเยาวชนนักเขียนน้อยชายแดนใต้

ชมวีดีทัศน์แนะนำรายละเอียดและข้อมูลพื้นฐานของ 'สถาบันทักษิณคดีศึกษา'

เจ้าหน้าที่จากสถาบันทักษิณฯ บรรยายให้ความรู้อย่างมืออาชีพ เหล่าเยาวชนเก็บเกี่ยวความรู้ไปได้มากมาย

ข้อมูลพรั่งพรูให้เก็บเกี่ยวเป็นความรู้และประสบการณ์

จำลอง ฝั่งชลจิตร และ มนตรี ศรียงค์ ถ่ายทอดประสบการณ์ "สารคดีสร้างคน : สารคดีคืออะไร ทำไมต้องเขียน"

'พิเชฐ แสงทอง' รับบทผู้ดำเนินรายการ 

คณะวิทยากรชุด ๒ นพดล ปรางค์ทอง เกียรติศักดิ์ รักนะ โสภณ อักษรเนียม และ ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "คนสร้างสารคดี : เขียนสารคดีอย่างไรให้น่าอ่าน"

แบ่งกลุ่มเสร็จ, เตรียมตัวลงเก็บข้อมูลภาคสนาม

"จับมือกันไว้ให้มั่น ร่วมฝ่าฟันผองภัยด้วยพลังเยาวชน"

กองทัพเดินด้วยท้อง ด้วยเมนูหลากหลาย

เกียรติศักดิ์ รักนะ (จ๊ะ) นอกจากฝีมือถ่ายภาพสุดยอดแล้ว ยังใจดีสุดๆ ด้วยการช่วยแม่ค้าตักข้าวให้ลูกค้า

เยาวชนนักเขียนน้อยลงเก็บข้อมูลย่านถนนนางงาม ประเดิมด้วยการสัมภาษณ์พี่ๆ วินมอเตอร์ใซด์ใจดีบอกเล่าข้อมูลมากมาย

"คอแห้งๆ เป็นผง ขาโกง หลังโก่งทั้งวัน..." ปะหน้าคนขี่สามล้อ พลันคิดถึงเพลง 'สามล้อ' ของ 'ฅาราวาน'

เยาวชนนักเขียนฯ สัมภาษณ์ศิลปินอิสระ 'เจริญ รัตนวิจิตต์' จิตรกรฝีมือดีแห่งถนนนางงาม

ตัวอย่างผลงานภาพวาดสีน้ำมัน

ชักภาพด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม แม้นจะเหน็ดเหนื่อยเหงื่อโทรมกาย

ก้าวไปข้างหน้า...ด้วยใจมุ่งมั่น

เก็บข้อมูลร้านขนมไทยชื่อดังบนถนนนางงาม

'ไอศครีมโอ่ง' แปลกแต่อร่อย เพราะตอกไข่แดงสดๆ ใส่ในไอสครีมด้วย 

พักกาย ณ ประตูเมืองสงขลา

เก็บข้อมูลไปพลาง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันไปพลางด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน

พี่ (ลุง) ลอง - จำลอง ฝั่งชลจิตร สวมวิญญาณ 'ครู' ถ่ายทอดความรู้แก่เหล่าเยาวชนอย่างทุ่มเทสุดๆ

พิเชฐ แสงทอง ปลีกภารกิจช่วงปิดเทอมจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ประเทศเกาหลี มาช่วยดูแลค่ายฯ อย่างใกล้ชิด

เก็บข้อมูลเสร็จ ต่างเลือกมุมนั่งเขียนงานอย่างเคร่งเครียดตั้งใจ

รับฟังอย่างตั้งใจ

มนตรี ศรียงค์ มอบของรางวัลเป็นกำลังใจแก่เหล่าเยาวชนนักเขียนน้อย

เยาวชนนักเขียนน้อย อ่านงานที่ได้รับรางวัล 'สารคดีดีเด่น' ให้เพื่อนๆ ฟัง

เสร็จสิ้นภารกิจค่ายฯ เดินทางไปพักผ่อนสัมผัสบรรยากาศดีๆ ที่แหลมสมิหลา สงขลา

โรงเรือนของผู้ร่วมค่ายฯ แยกนอนชาย-หญิง

จำลอง ฝั่งชลจิตร

มนตรี ศรียงค์

นพดล ปรางค์ทอง

เกียรติศักดิ์ รักนะ

พิเชฐ แสงทอง

ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

โสภณ อักษรเนียม

หากใฝ่ฝันอยากเป็น 'นักเขียน' สูเจ้าจงลงมือ 'เขียน' โดยพลัน

"คนสร้างสารคดี สารคดีสร้างคน"

โดย ปราณชลี

 

กลับไปที่ www.oknation.net