วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงการรู้ทันโรคร่างกายแข็งแรงต้อนรับรอมฎอน


 


 

 

โครงการรู้ทันโรคร่างกายแข็งแรงต้อนรับรอมฎอน"หัวหน้า โครงการ นาง กนิษฐา มณฑากูล

สถานที่ทำงานเลขที่ 23/3 ถนนบำรุงราษฏร์ ต.วัดเกต อ. เมืองเชียงใหม่ โทรศัพท์มือถือ 081-7065653

 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 วัน วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553

งบประมาณขอจาก แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย

สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนจิตต์ภักดี80 ถ. หน้าวัดเกต อ. เมือง เชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมายคนในชุมชนมัสยิดอัตตักวาและบุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิง 


 

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องโรคไวรัสตับอักเสบเป็นโรคที่คนจำนวนมากมองเห็นว่าไม่ร้ายแรงและไม่มีการรงณรงค์ถึงความร้ายแรงของโรคที่จะนำไปสู่โรคต่างๆได้ ถ้าตัวเราไม่รู้วิธีการป้องกัน การรับประทานอาหารรวมกันของคนในชุมชนมุสลิมที่มีแบบอย่างซุนนะห์ของท่านนบี
ที่ย้ำว่าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศัทธาดังนั้นเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงจะมีการรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อความปลอดภัยของทุกคนว่าโรคไวรัสบีมีการติดต่ออย่างไรและจะมีการป้องกันตนเองโดยวิธีไหนและอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขมีการแนะนำการเลือกอาหารที่ดีมีคุณภาพเพื่อป้องกันการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคความดันสูง,
โรคเบาหวาน ,และโรคหัวใจให้รู้จักว่าการจะเกิดโรคเหล่านี้ต้องมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ที่ดีที่มีอยู่ในอดีตมาให้ลูกหลาน
คนในชุมชนจะได้เห็นคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการบริโภค
เพื่อให้เยาวชนที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจะได้มีวิถีในการดำเนินชีวิตที่ดีและถูกสุขภาวะต่อไป


 


 

แผนการดำเนินงานกลยุทธ์"


1. ขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เรื่องวิทยากรคือ พญ.พิชญา ฟูอนันต์


2. ขอรับการสนับสนุนจากชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตมุสลิมเชียงใหม่เชิญวิทยากร นพ.สนาน สิมารักษ์

3. ทางคณะผู้จัดทำโครงการและจัดเอกสารอบรม

4. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินกิจกรรมและรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม

5. สรุปผลจากการดำเนินงานเสนอแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย

 


 

 


 

 


วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อ ให้รู้จักสุขบัญญัติ 10 ประการ

เพื่อให้รู้จักการติดต่อของโรคขั้นพ้นฐานและรู้วิธีป้องกันโรค

-เพื่อส่งเสริมให้ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

- เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในร่างกายเพราะอาหารพื้นบ้านมีทั้งสมุนไพรและวิตามินครบถ้วนคุณค่าทางโภชนาการ

 


 


ตัวชี้วัดความสำเร็จ

คนในชุมชนสามารถเข้าใจเรื่องสุขบัญญติ 10ประการ

คนในชุมชนสามารถจำแนกถึงโรคอันตรายต่างๆและการแพร่กระจายของโรค

คนในชุมชนสามารถ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

คนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี

  


 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ / ความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ


คนในชุมชน เห็นถึงภัยร้ายแรงของโรคไวรัสบี

โรคความดันโลหิตสูง,โรคหัวใจ,และโรคเบาหวานฯลฯ

- คนในชุมชนรู้จักการป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคต่าง ๆ

- คนในชุมชนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

- คนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดีและได้นำสุขบัญญัติ 10 ประการมาใช้ในชีวิตประจำวัน "

 


 

ใครมีคำถามอะไรใหมค่ะ วันนี้หมดดล มาด้วย จะช่วยแก้ปัญหาเรืองโรดกระดูก สายตา ให้กับ พี่น้องนะคะ

 

คุณหมอแตง ฟูอนันต์ คุณหมอภูวดล แพทย์มุสลิมหนุ่มสาว ทุ่มเท ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

 

 

วิธีที่จะนำไปสู่ความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการเป็นอย่างไร

จัดทำเอกสารแจกเพื่อใช้ทบทวน และทำบอร์ด เกี่ยวกับสุขบัญญัติ 10 ประการติดไว้ที่แหล่งชุมชน


- จัดอบรมอย่างต่อเนื่องในอนาคต
มีการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานให้กับคนในชุมชน

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้า โครงการ นาง กนิษฐา มณฑากูล 


 


 


 


โครงการศุนย์ประสานงานภาคเหนือ

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย

รายงานโดย นายชุมพล ศรีสมบัติ

 

 

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net