วันที่ ศุกร์ กันยายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

LIVING WILL สิทธิที่บุคคลพึงมี
        พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 "บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว มิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง”

     “ในบั้นปลายของชีวิตบุคคลพึงมีสิทธิการตายอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ โดยมีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม และไม่เป็นภาระทางเศรษฐกิจ ทั้งแก่บุคคลและสังคมโดยรวม”

        นี่คือโฉมใหม่หน้าใหม่ของสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ จากที่ผู้เขียนในฐานะที่เคยทำงานในวิชาชีพการพยาบาลอยู่ ๑๑ ปี ทราบดีว่าความทรมานของคนไข้ที่ต้องนอนรักษาอยู่กับเตียงผู้ป่วยเป็นเวลานานๆ จากการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือเจ็บป่วยหนักในระยะขั้นสุดท้ายของชีวิตแต่อยู่ได้ด้วยวิธีการรักษาทางการแพทย์ จำเป็นจะต้องได้รับความเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถเพราะการดูแลรักษาจะต้องช่วยทั้งในเรื่องการดูแลความสะอาดส่วนตัว การให้การรักษาอย่างถูกต้อง และญาติจะต้องมีความอดทนและมีกำลังทรัพย์อย่างเพียงพอ เพราะจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หากญาติผู้ป่วยมีกำลังทรัพย์ก็คงไม่ใช่ปัญหาอย่างใด แต่หากไม่มี เรื่องค่าใช้จ่ายจะเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ทีเดียว

        เหนือสิ่งอื่นใด ตัวผู้ป่วยเองผู้ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมานจากการรักษาตัวนานๆ อยู่บนเตียง ถ้าหากสามารถพูดได้ บอกเล่าความต้องการได้ยังพอที่จะสื่อให้ผู้ดูแลทราบถึงความต้องการ แต่ผู้ที่ไม่สามารถสื่อได้นับเป็นการทรมานเป็นอย่างมาก ผู้เขียนเองเคยเห็นผู้ป่วยประเภทนี้ในบางครั้งที่ต้องดูแลความสะอาดให้ หรือให้อารหารทางสายยางคนไข้จะมีน้ำตาไหลออกมานั่นคือสื่อเพียงอย่างเดียวที่เขาจะสามารถทำได้ หรือแม้แต่เวลาที่ช่วยดูดเสมหะออกจากท่อช่วยหายใจด้วยเครื่องดูดเสมหะ ผู้ป่วยจะเกร็งตัวเอง คล้ายได้รับความเจ็บปวดทรมาน หากผู้ป่วยจะต้องอยู่ต่อเพื่อความสุข ความพอใจของญาติแล้ว ดูจะไม่ค่อยยุติธรรมกับผู้ป่วยเท่าไรนัก

        พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ มาตรา ๑๒ ถือว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่บุคคลพึงมีอย่างแท้จริง ผู้เขียนสนับสนุนและเห็นชอบด้วยเหตุผลของคำว่า " หลักมนุษยธรรม " เพราะถือว่าผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยมากกว่าญาติของผู้ป่วย ก้อคือ ตัวของผู้ป่วยนั่นเอง

โดย สิปปสินี

 

กลับไปที่ www.oknation.net