วันที่ อาทิตย์ กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แม่น้ำสงคราม...สายน้ำแห่งชีวิต (1)


แม่น้ำสงครามเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหลลงแม่น้ำโขงทางเขตอีสานเหนือหรือที่เรียกว่า ?แอ่งสกลนคร? มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูพานในเขตจังหวัดสกลนคร ไหลผ่านอุดรธานี หนองคาย และบรรจบกับแม่น้ำโขงที่ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีความยาวประมาณ ๔๒๐ กิโลเมตร

ตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ำขึ้นมาตามลำน้ำประมาณ ๒๐๐ กิโลมตร ระดับก้นของแม่น้ำสงครามค่อนข้างแบนราบ ความลาดชันต่างกันเฉลี่ยประมาณ ๓-๔ เซนติเมตรต่อแม่น้ำ ๑ กิโลเมตร ทำให้ท้องน้ำในช่วง ๒๐๐ กิโลเมตรมีความสูงแตกต่างกันเพียง ๒ เมตรเท่านั้น


จากงานวิจัยไทบ้าน ที่ทำการสำรวจข้อมูล โดย เครือข่ายนักวิจัยไทบ้านลุ่มน้ำสงคราม ๔ หมู่บ้าน คือ บ้านปากยาม บ้านยางงอย บ้านอ้วน และบ้านท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบว่า บริเวณป่าบุ่งป่าทามดังกล่าว มีระบบนิเวศย่อย ถึง ๒๘ ระบบ เหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของพันธุ์ปลากว่า ๑๒๔ ชนิด มีพรรณพืชในป่าทามที่ใช้ประโยชน์ได้จำนวนถึง ๒๐๘ ชนิด


ซึ่งทำให้วิถีชีวิตคนลุ่มน้ำสงครามนั้นผูกพันกับแม่น้ำสงครามและป่าบุ่งป่าทามอย่างแยกกันไม่ออก เนื่องจากแม่น้ำสงครามและป่าบุ่งป่าทามเป็นแหล่งทรัพยากรที่เลี้ยงดูชุมชนรอบๆ มาอย่างยาวนาน และชาวบ้านได้พึ่งพาทรัพยากรด้านต่างๆจากความหลากหลายทางชีวภาพ หรือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในป่าบุ่งป่าทาม ลุ่มน้ำสงคราม จนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประเพณีซึ่งชาวบ้านที่นี่ได้ขนานามว่า "แม่น้ำสงคราม ป่าบุ่งป่าทาม" คือ "ตู้กับข้าวของชุมชน" คือ "ซุปเปอร์มาเก็ตของชุมชน"  และก่อเกิด "วัฒนธรรมปลาแดก"


บริเวณดังกล่าวถือเป็นลุ่มน้ำสงครามตอนล่างที่มีลักษณะพิเศษ คือ ในฤดูฝนน้ำจะค่อยๆ ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ และเมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะกลายสภาพเป็นผืนทะเลสาบน้ำจืดกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ถึง ๕๐๐,๐๐๐ กว่าไร่ กินเวลาประมาณ ๓-๔ เดือน น้ำหลากนี้เป็นอิทธิพลมาจากน้ำเหนือและน้ำจากลำน้ำโขงที่ไหลย้อนเข้ามาตามลำน้ำสงครามและลำน้ำย่อยมีลักษณะคล้ายกับทะเลสาบเขมร

ลักษณะดังกล่าวทำให้ลุ่มน้ำสงครามตอนล่างมีเอกลักษณ์เฉพาะทางธรรมชาติ คือ มีป่าชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่ตามที่ราบน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำและห้วยสาขาที่ทนต่อน้ำท่วมเป็นเวลา ๓-๔ เดือน โดยเฉพาะป่าไผ่ ไทบ้านเรียกพื้นที่นี้ว่า "ป่าบุ่งป่าทาม" หรือ "ป่าทาม"

โดย virayuthniyomchat

 

กลับไปที่ www.oknation.net