วันที่ อาทิตย์ กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พุทธศาสนา ธรรมรงค์อยู่ เพราะบัญญัติ????


พุทธศาสนา   ธรรมรงค์อยู่   เพราะบัญญัติ????

                     

            พุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวนับถือและปฏติบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนับแต่ทวาราวดี  ศรีวิชัย  สุโขทัย  อยุธยา  รัตนโกสินทร์  และอาณาจักใกล้เคียงอื่นๆ    ควบคู่กับศาสนาอื่นๆบนผืนแผ่นดินเอเชียอาคเนย์เคียงคู่กับอาณาจักรอื่นๆที่เคยรุ่งเรื่องอย่างลงตัว   แม้กระนั้นศาสนาพุทธก็ยังดำรงและพุทธศาสนิกชนก็ยังให้การเคารพนับถือเรื่อยมายังไม่ขาดสายจวบผ่านมาหลายยุคหลายสมัยกระทั่งปัจจุบัน    และไม่มีบทบัญยัติใดในสมัยอดีตว่าประชาชนในอาณาจักรนั้นต้องนับถือพระพุทธศาสนาเพื่อให้ศาสนาดำรงอยู่ได้   มีก็เป็นเพียงหลักฐานที่เป็นการแสดงหรือบอกเล่าเป็นการจารึกหรือโบราณสถานโบราณวัตถุให้ทราบถึงการแสดงความเคารพน้อบน้อมยึดถือและปฏิบัติกันตามความศรัทธา   สมัครใจ   ของกลุ่มคนบนหลากหลายทางวัฒนธรรและเชื้อชาติ     สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาอย่างเหนี่ยวแน่นจนเกิดเป็นผลงานให้เราประจักษ์เป็นเอกลักษ์ทางวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาที่ประชาชนนับถือและศรัทธา    

           การบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมิได้บอกว่าศาสนาจะดำรงคงอยู่ในใจของประชาชนคนไทยไปตลอดชีวิต    แต่การดำรงอยู่ได้ของพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่จิตใจของคนไทยมากว่า   ศาสนาเป็นเรื่องที่เกิดจากความศรัทธา   ไม่ใช่เป็นบทบัญัติหรือบังคับกันให้นับถือได้    การบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประหนึ่งเสมือนการบังคับการนับถือวึ่งไม่บังเกิดประโชน์ใดๆ

           และเป็นสิ่งที่สังคมตระหนักให้การเรียนรู้อบรมสั่งสอนค่อยๆเป็นค่อยไปตามความศรัทธาจึงบังเกิดผลดีเป็นที่สุดในการดำรงคงอยู่   และสร้างความสันติสงบสุขแก่สังคมโดยรวม 

    สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลายลายทางวัฒนธรรม   เชื้อชาติ  ศาสนา  การให้เกียรติ  และความเท่าเทียม   ในการนับถือและศรัทธาถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งอันเป็นผลนำมาซึ่งความสงบสุขสามัคคีเป็นปึกแผ่นแก่บ้านเมือง    ไม่ควรมีช่องว่างที่แสดงถึงการยกย่องศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  ที่กลุ่มคนส่วนใหญ่นับถือกัน   ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าทุกศาสนาในประเทศไทยแม้ทุกศาสนาจะมีการนับถือของกลุ่มจำนวนคนไม่เท่าเทียมกัน   นี่เองเป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่ทุกศาสนาที่ประชาชนคนไทยนับถือกัน  และประชาชนที่มีความหลากลายทางการนับถือศาสนาในประเทศไทยเกิดความปิติยินดีในการดำรงอยู่ได้บนความหลากหลายทางศาสนา  วัฒนธรรมและชื้อชาติ   อย่างสันติและไม่ขัดแย้งทางศาสนา

โดย บรรณาลัย

 

กลับไปที่ www.oknation.net