วันที่ พุธ ตุลาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รู้จักให้มากขึ้น.. ชัช ชลวร ก่อนก้าวมาเป็น ประธานศาลรัฐธรรมนูญ!?


“ต้องขอโทษด้วยที่คนของตัวเองทำเรื่องเสื่อมเสียมาถึงองค์กร”

นั่นเป็นคำกล่าว "แหล่งข่าว" จากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผ่าน "สำนักข่าวเนชั่น" อ้างถึงคำพูดของ ชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในการประชุมหารือของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2553 ก่อนที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีการแถลงข่าวปลดนายพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ ออกจากเลขานุการ

แต่ยังไม่ได้ยินจาก "ท่านชัช" จะอธิบายคนในสังคมอย่างไร?

น่าสนใจ ประวัติการทำงานของอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกานี้ การศึกษา จบมัธยมปลาย โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การรับราชการ
ผู้ช่วยผู้พิพากษา เมื่อปี 2515
ผู้พิพากษาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปี 2517
ผู้พิพากษาศาลเพชรบุรี ศาลแขวงพระนครเหนือ 2529
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ปี 2529
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ปี 2531
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี ปี 2533
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ปี 2533
 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายบริหาร ปี 2535
อธิบดีกรมคุมประพฤติ 2540
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 2541
ผู้พิพากษาศาลฎีกา 2544
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม  2546
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 2549
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา 2550


ก่อน "ชัช" จะก้าวขึ้นเป็น "ตุลาการศาล รธน." และ "ประธานตุลาการศาล รธน."
ที่ศาลฎีกา เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2551 ที่มี วิรัช ลิ้มวิชัย ประธานศาลฎีกา เป็นประธานประชุมใหญ่ผู้พิพากษาศาลฎีกาเพื่อคัดเลือกผู้พิพากษาไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาจำนวน 3 คน เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 204 (1) โดยวิธีลงคะแนนลับ โดยมีผู้พิพากษาศาลฎีกาและผู้พิพากษาอาวุโสรวมทั้งสิ้น 108 คน จากทั้งหมดจำนวน 120 คน เข้าร่วมประชุม มีผู้พิพากษาลาประชุม 8 คน ขาดประชุม 4 คน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามระเบียบศาลฎีกา จัดให้มีการลงคะแนนรวม 2 รอบ ซึ่งรอบแรกผู้พิพากษาที่ไม่ได้ยื่นหนังสือสละสิทธิ์รับการคัดเลือกทุกคนมีสิทธิได้รับการลงคะแนน รวม 19 คน หนึ่งในนั้น มี ชัช ชลวร ด้วย 

ในการคัดเลือกรอบแรก จะลงคะแนนคัดเลือกให้เหลือจำนวน 6 คน ซึ่งผลปรากฏว่า นายนุรักษ์ มาประณีต ได้ 96 คะแนน นายชัช ชลวร ได้ 95 คะแนน นายบุญส่ง กุลบุปผา ได้ 49 คะแนน นายเสริมศักดิ์ ผลัดธุระ ได้ 29 คะแนน นายไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ ได้ 10 คะแนน และ นายพินิจ สายสะอาด ได้ 4 คะแนน ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก

ต่อมาที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ลงคะแนนเลือกในรอบสองจาก 6 คน ให้เหลือ 3 คน เพื่อเสนอรายชื่อไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผลการลงมติของที่ประชุมใหญ่ศาลปรากฏว่า นายชัช ชลวร ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ได้ 91 คะแนน นายนุรักษ์ มาประณีต ผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ 86 คะแนน นายบุญส่ง กุลบุปผา ผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ 65 คะแนน ได้รับเลือกให้ไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

 สำหรับ ตุลาการรัฐธรรมนูญ มีทั้งหมด 9 คน โดยขณะนี้ได้ตัวแทนจากการสรรหาแล้ว 4 คน จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 3 คน ส่วนอีก 2 คน จะมาจากกระบวนการสรรหาของคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการประชุมเพื่อคัดเลือก

เมื่อ "ชัช" ได้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ยังได้ความไว้วางใจจากที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ ตามมาตรา 204 วรรค 1 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ด้วยมติคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง หลังสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครบทั้ง 9 คน ตามมาตรา 204 วรรค 1 ของรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551

โดย Nity

 

กลับไปที่ www.oknation.net