วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

งานภายนอก--งานภายใน (ร่มโพธิ์๒)


งานภายนอก--งานภายใน

บาตรนี้...พุทธบิดาให้เรามา

ฉันแล้วก็ต้องล้างใ้ห้สะอาด

สตินั้น...พุทธบิดาสอนเรามา

ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  ให้ใช้สติขัดเกลาจิตให้สะอาด

ขณะทำงานภายนอก เราทำงานภายในด้วย

กาม  พยาบาท  วิหิงสา  หรือวิตกใดเกิดขึ้นแล้ว  ใช้สติเป็นเครื่องระงับ

ผัสสะใด...กระทบอยู่  ก็ให้มีสติระวังในตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ นั้น

ไม่ปรุงแต่งเป็นสุขเวทนา หรือทุกขเวทนา

เวทนา...หากเิกิดขึ้นแล้ว  ก็อย่ายึดหรือปรุงต่อ

เมื่อจิตดูดสุขเวทนา  ก็รู้ว่าจิตดูด  (โลภะ)

เมือจิตผลักทุกขเวทนา  ก็รู้ว่าจิตผลัก (โทสะ)

เมื่อจิตเฉยๆ  ก็รู้ความเฉยนั้น

เมื่อจิตหวั่นไหว  ก็รู้ความหวั่นไหวของจิต

ความเป็นไปของอิริยาบถ  เราก็รู้อยู่

ทำเช่นนี้...ถึงเรียกว่า  "ผู้พากเพียรบนทางแห่งสติปัฏฐาน"
มหาสติปัฏฐานสูตร 

(พระไตรปิฎก ฉบับสมาคมศิษเก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

        [๒๗๓] ข้าพเจ้า(หมายถึงพระอานนท์เถระ)ได้สดับมาอย่างนี้

        สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในกุรุชนบท มีนิคมของชาวกุรุ ชื่อว่า กัมมาสทัมมะ ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธภาษิตนี้ว่า

        ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์

        เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะ

        เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส

        เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง

        เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน  หนทางนี้คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ,

        ๔ ประการ เป็นไฉน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้

    พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ๑,(อภิชฌา-ความยินดี, ความโลภ ;  โทมนัส-ความเสียใจ, ความทุกข์)

    พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ๑

    พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ๑

    พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ๑ ฯ

(เพราะมีสติ สัมปชัญญะ ด้วยความเพียร จึงไม่ซัดส่ายส่งออกไปปรุงแต่ง จิตย่อมระงับอภิชฌาและโทมนัสเสียด้วยปฎิจจสมุปบันธรรม  จึงมิได้หมายถึงต้องกระทำใดๆอะไรๆในการกำจัดอภิชฌาและโทมนัส)

จบอุทเทสวารกถา

โดย กบจ้อย

 

กลับไปที่ www.oknation.net