วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สารนาถ 1 ใน 4 พุทธสังเวชนีย์สถาน ของผู้แสวงบุญ


 


เช้าวันที่สี่ของกลุ่มชาวพุทธผู้แสวงบุญในคณะของเรา
ออกเดินทางก่อนรุ่งอรุณเพื่อไปทำทำบุญ-ศึกษาสังเวชนีย์สถาน
สารนาถ ระยะทาง 9 กิโลเมตรเศษ ทางเหนือของเมืองพาราณสี
เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของศาสนาฮินดู ประเทศอินเดีย
ในปัจจุบัน หรือ แคว้นมคธ ชมพูทวีป ในสมัยพุทธกาล การเที่ยวชมสารนาถค่อยข้างง่าย ไม่มีเส้นทางสลับซับซ้อนใดๆ เพราะมีถนนที่ตัดผ่านสถานที่สำคัญเพียง 2 สายเท่านั้น โดยถนนที่มาจากพาราณสีจะมุ่งตรงไปยังบริเวณพิพิธภัณฑ์ประจำเมือง และพระสถูปใหญ่ทรงบาตรคว่ำ "ธัมเมกขสถูป"
ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรก
อีกทั้งยังคล้ายเป็นมี่หมายของเมืองสารนาถอีกด้วยสารนาถในสมัยพุทธกาล เรียกกันว่า ป่าอิสิปตนมฤคทาย แปลว่า
ป่าอันยกให้แก่หมู่กวาง และเป็นที่ชุมนุมฤๅษี เป็นสถานที่สงบ และ
เป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤษีและนักพรตต่าง ๆ
สารนาถในวันนี้เป็น 1 ใน 4 ของสังเวชนีย์สถาน ในพุทธศาสนา
คือ ลุมพินีวัน พุทธคยา สารนาถ และ กุสินารา..ภายในอาณาบริเวณสารนาถมี ธรรมเมกขสถูป เป็นพุทธสถานขนาดใหญ่
และ สำคัญที่สุด สันนิษฐานว่าบริเวณที่ตั้งของธรรมเมกขสถูป เป็นสถานที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระสัจจธรรมเป็นครั้งแรกที่นี่
 สารนาถหลังพุทธปรินิพพาน
ประมาณ 300 กว่าปีต่อมาหลังพุทธกาล ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช กลุ่มสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมธรรมเทศนาและพระธรรมเทศนาอื่น ๆ แก่เบญจวัคคีย์ และหมู่คันธกุฎีของพระพุทธเจ้า ในบริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ได้รับการบูรณะและก่อสร้างศาสนสถานเพิ่มเติมครั้งใหญ่เพื่อถวายเป็นอนุสรณีย์สถานแก่พระพุทธเจ้า และกลุ่มพุทธสถานเหล่านี้ได้เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยราชวงศ์คุปตะ
บันทึกของพระถังซำจั๋ง ซึ่งได้จาริกมาราว พ.ศ. 1300 ได้บันทึกไว้ว่า
"มีพระอยู่ประจำ 1,500 รูป มีพระสถูปสูงประมาณ 100 เมตร มีเสาศิลาจารึกรูปหัวสิงห์ และสิ่งอัศจรรย์และได้ถูกทิ้งร้างไปเมื่อกษัตริย์โมกุลเข้าปกครองอินเดีย จนท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ชาวศรีลังกา ได้มาบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง และได้รับการบูรณะจากรัฐบาลอินเดียต่อมา ทำให้สารนาถกลายเป็นจุดหมายในการแสวงบุญที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวพุทธทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน
 


ซากเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
ที่ถูกทุบทำลาย


ยสสถูป สถานที่พระยสเถระบรรลุพระอรหันต์ พระอริยสาวกองค์ที่ 6
พร้อมบิดาของท่านที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน เป็นอุบาสกคนแรกของโลกเจาคันธีสถูป สถานที่ ๆ พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์ อีกด้านหนึ่งของ
สารนาถสังเวชนีย์สถานแห่งนี้คณะผู้แสวงบุญชุดของเรา ณ สารนาถฯ

  (ข้อมูล บางส่วนจาก..)
 
th.wikipedia.org/

 

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net