วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไปแสวงบุญ ณ พุทธคยาอินเดีย


สำหรับกลุ่มผู้แสวงบุญของเราชาวพุทธ ได้ไปร่วมบุญมาเมื่อกลางเดือน
ที่แล้วมานี้เอง ณ พุทธคยา ที่นับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญ
ที่สุดของนักแสวงบุญคณะเราที่ต้องการมาสักการะสังเวชนียสถานสำคัญ
1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
วัดมหาโพธิ พุทธคยาแห่งนี้  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ขององค์การยูเนสโก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรมพุทธคยา ปัจจุบันตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา พุทธคยามี
สัญลักษณ์ที่สำคัญคือองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่ ล้อมรอบด้วยโบราณ
สถานสำคัญ เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับตรัสรู้
และ อนิมิสสเจดีย์ เป็นต้น

สมัยพุทธกาล พุทธคยา อยู่ในดินแดนที่เรียกกันว่าชมพูทวีป ตั้งอยู่
ในหมู่บ้านนิคมชื่อว่าอุรุเวลา ในแคว้นมคธ เป็นสถานที่ ๆ ร่มรื่นเป็น
รมณียสถาน สะดวกด้วยโคจรคาม เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรทางจิต
เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ประทับอยู่ ณ พุทธคยา
เพื่อเสวยวิมุตติสุข ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น อยู่ 7 สัปดาห์พระพุทธรูป "พระพุทธเมตตา" ในมหาโพธิเจดีย์ สร้างในสมัยปาละ
สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำ มีอายุกว่า 1,400 ปีสถานที่ตรัสรู้
องค์สัมมาสัมโพธิญาณแห่ง สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกที่ตรัสรู้นั้นเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า
เกิดในวันเดียวกับวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ จนถึงสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราช จึงถูกทำลายโดยพระชายาของพระเจ้าอโศกมหาราช เพราะความอิจฉาที่พระเจ้าอโศกรักและหวงแหนต้นพระศรีมหาโพธิ์จนไม่สนใจพระนาง
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สองนั้น ปลูกโดยพระเจ้าอโศกมหาราช
จากหน่อพระศรีมหาโพธิ์ต้นเดิม และ จนถูกทำลายในประมาณปี
พ.ศ. 1143-1163 ด้วยน้ำมือของพระราชาฮินดูแห่งเบงกอล
ซึ่งทรงแอบนำกองทัพเข้ามาทำลายต้นโพธิ์ต้นนี้
  ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สามนั้นปลูกโดยพระเจ้าปูรณวรมา
กษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เมารยะ และต้นที่สามนี้มีอายุยืนมาก
 ล้มลงในสมัยที่อินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สี่ ที่ยังคงยืนต้นมาจนปัจจุบัน
ปลูกโดยนายพลเซอร์ อเล็กซานเดอร์
กลุ่มผู้แสวงบุญของเราใช้เวลาปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิด้วยเวลายาวนาน
พุทธคยาในปัจจุบันเป็นพื้นที่อยู่ต่ำกว่าพื้นปกติ เหมือนหลุมขนาดใหญ่
เนื่องจากผ่านระยะเวลากว่าสองพันปี ดินและตะกอนจากแม่น้ำได้ทับถม
จนพื้นที่ในบริเวณนี้สูงขึ้นกว่าในสมัยพุทธกาลหลายเมตร ทำให้ในปัจจุบัน
ผู้ไปนมัสการสังเวชนียสถานแห่งนี้ต้องเดินลงบันไดกว่าหลายสิบขั้น
เพื่อถึงระดับพื้นดินเดิมที่เป็นฐานที่ตั้งพุทธสถานโบราณโดยรอบบริเวณจะมีพระสงฆ์นิกายต่างๆ จากหลายประเทศเดินทางมา
ปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมากและใช้เวลานานวัน
บริเวณโดยรอบพุทธคยา
ยังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธนานาชาติ รวมทั้งปูชนียสถานสำคัญทางพุทธศาสน

มีวัดจากประเทศต่างๆวัดไทยคือ วัดไทยพุทธคยา วัดจากประเทศจีน
ธิเบต ญี่ปุ่น ภูฎาณ พม่า และอีกหลายประเทศ เพื่อรับการแสวงบุญจาก
ชาวพุทธแต่ละประเทศ ที่เดินทางมาสถานที่แห่งนี้"ด้วยความปรารถนาดี จากคณะผู้แสวงบุญชาวพุทธของเรา.."


  เนื้อความบางตอน
  จาก..วิกิพีเดีย.
 

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net