วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

งานเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่


 


งานเฉลิมพระเกียรติฯ 5ธันวา มหาราช ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
จังหวัดเชียงใหม่  ธันวาคม ศกนี้ มูลนิธิโครงการหลวงฯ
ร่วมกับส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงาน
“เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์"
 (Flora Fest’ @ Royal Park Rajapruek) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2553 – 6 กุมภาพันธ์ 2554 รวม 68 วัน
ซึ่งในครั้งนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้การจัดและตกแต่งสวนให้สวยงาม
ด้วยดอกไม้เมืองหนาวและพรรณไม้นานาชนิดจากมูลนิธิโครงการหลวง
ที่เน้นความสวยงามแปลกตา เช่น ดอกทิวลิป ลิลลี่ คาเนชั่น บีโกเนีย พิทูเนีย บลูฮาวาย ดาเลีย เจอราเนียม ไฮเดรนเยีย ฯลฯ


โดยคัดเลือกพันธุ์พิเศษและเพาะบนพื้นที่บนดอยสูงของโครงการหลวง
ที่มีอากาศหนาวเย็นเพื่อให้ได้ดอกที่สวยสมบูรณ์ งดงามน่าประทับใจ
เพื่อดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้
เข้ามาเที่ยวชมงานเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยนอกจากนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) ได้มีการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ เช่น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พืชสวนและความหลากหลายทางชีวภาพ
การตกแต่งสวนและภูมิทัศน์ และพืชสวนสมุนไพร รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้
ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสวนรวมทั้งในด้านพรรณไม้และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

นอกจากนั้น ในระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2553 สถาบันวิจัย
และพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับหอการค้าไทย ยังได้ จัดงาน
Agricultural Asia 2010 (AGRIA 2010) ภายใต้แนวความคิด
“เกษตรไทย ก้าวไกล เท่าทัน” เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านเกษตรกรรมของภูมิภาคเอเชียตามยุทธศาสตร์ “ครัวของโลก”
และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมาตรฐานในระดับสากล พร้อมทั้งเป็น
การส่งเสริมการขาย เพิ่มช่องทางการตลาดและการส่งออกสินค้า
เกษตรกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ 


 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการทางการเกษตร
จากหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ
อาทิ เครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
แบบครบวงจร นิทรรศการของโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและเกษตรแปรรูป นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการจัดประชุมทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ AGRIA International Conference 2010“มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพครั้งที่ 1 เทิดพระเกียรติฯ 5 ธันวา มหาราช”
เพื่อเป็นแหล่งและกระบวนการตลาดที่สามารถเชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพในระดับพื้นที่สู่ผู้บริโภคทั้งในและนอกพื้นที่ รวมทั้งเป็นช่องทาง
การส่งเสริมแนะนำเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรผู้ผลิต เพื่อพัฒนา
และเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆของรูปแบผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรสู่สากล
และจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 600 บูธ
จากผู้ประกอบการค้า สมาชิกเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มสินค้า OTOP และสินค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกพระองค์

 

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net