วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปริญญาโท อินเดียศึกษา ที่ม. มหิดลเปิดรับรอบสอง


หลักสูตรปริญญาโท

สาขาวัฒนธรรมและการพัฒนา

อินเดียศึกษา

(Indian Studies)

อินเดียประเทศที่มีพลเมืองมากเป็นอันดับสองของโลก

ปี 2015 อินเดียจะมีประชากรมากกว่าจีน

อินเดียเป็นประเทศที่มีเศรษฐีติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก

อินเดียมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 8-9%

เป็นอันดับสองรองจากจีน

อินเดีย มีประชากรระดับมหาเศรษฐีราว 50 ล้านคน

และชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อราว 300 คน

ชาวอินเดีย มีความเหนียวแน่นในเรื่องเครือข่าย เคร่งครัดใน

ศาสนา ชอบศึกษาวิจัย ชอบคิด ฉลาด มีความอดทนสูง ช่างพูด

รู้มาก มีเหตุผล และไม่ยอมเสียเปรียบ ฯลฯ

 

                             ที่สำคัญ

ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากประเทศอินเดียมาช้านาน จนเป็น

วิถีชีวิตไทยในปัจจุบัน

ท่านในฐานะพลเมืองไทยและอาเซียนจะมีส่วนในการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศอินเดียเพื่อสนองนโยบาย 

LOOK WESTของรัฐบาลไทยได้อย่างไร   โอกาสและ

ช่องทางในอินเดียเปิดกว้างสำหรับผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ

และความกล้าหาญที่จะเป็นผู้นำ ในการสร้างองค์ความรู้

สร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ท่านจะไม่เป็นผู้นำประเทศไทยไปสู่โอกาสทองนั้นหรือ

หลักสูตรอินเดียศึกษาสามารถช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านได้

การประกอบอาชีพ

 

       - นักธุรกิจในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว

          นักการตลาด

        - อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย  นักเขียน

- ประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ที่สร้างความสัมพันธระหว่าง

  ไทย-อินเดีย

- นักวัฒนธรรมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

        ผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา หรือปริญญาโททุกสาขา

ทุนการศึกษา

 

-ทุนรัฐบาลอินเดียสำหรับอบรมภาษาฮินดี 8 เดือนที่อินเดีย

-ทุนจากรัฐบาลอินเดียศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

 

 ที่ประเทศอินเดีย

        -ทุนอื่นๆ

ระยะเวลาการรับสมัคร

 

            รอบแรก ตุลาคม-พฤศจิกายน  ของทุกปี

ด่วน รอบที่ สมัครด้วยตนเอง 1-26 ก.พ. 54

                             สมัครทางไปรษณีย์  1-16 ก.พ. 54

                             สมัครทาง internet 1-20 ก.พ. 54

ติดต่อ   -

- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 http://www.grad.mahidol.ac.th  โทร 02-441-4125

 - สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 www.lc.mahidol.ac.th   โทร. 02-800-2308-14 ต่อ 3302, 3101

 

โดย โสภนา

 

กลับไปที่ www.oknation.net