วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การโต้วาทีระดับชาติTOK โรงเรียนมาตรฐานสากล
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาล
ให้ชาว โอเค และผู้อ่านทุกท่าน
สุขภาพแข็งแรง มีความสุข
คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ


การโต้วาทีระดับชาติ TOK โรงเรียนมาตรฐานสากล

เสียงโทรศัพท์ดัง... ลูกสาวคนกลาง รับโทรศัพท์

หยิบมายื่นให้พ่อ..ของพ่อจ๊ะ..ขอบใจมากลูก…

สืบเนื่องจากวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 นักเรียนม.ต้น.และม.ปลาย

ได้รับรางวัลเหรียญทองการโต้วาที 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1

 ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันโต้วาที งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 60

วันที่ 27-29 ธันวาคม 2553 พระนครศรีอยุธยา

ญัตติการแข่งขันโต้วาทีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553

ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 60

แข่งขันวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนประตูชัย 

ญัตติ “สายวิชาชีพนั้นสำคัญ สายสามัญดีกว่า”

 ญัตติ “มีสตังค์ดีกว่า หน้าตาดี”

ญัตติ “ดนตรี ดีกว่า กีฬา” 

 ญัตติ “เพลงไหนที่ว่าแน่ ยังแพ้เพลงลูกทุ่ง”

ญัตติ “ท่องเที่ยวทัศนา ดีกว่าท่องอินเตอร์เน็ท” 

ญัตติ “เกิดเป็นหญิงยุ่งยาก เกิดเป็นชายยากว่า”

ญัตติ “ของเทียม เยี่ยมกว่าของแท้” 

 ญัตติ “อ่านจากหนังสือ หรือจะสู้ e-book”

ญัตติ “ปัญญาดีกว่าทรัพย์”

 ญัตติ “การพูดที่ว่าแน่ ก็ยังแพ้การเขียน”

ญัตติ “เที่ยวเมืองไทย ดีกว่าไปต่างแดน” 

ญัตติ “เพื่อนกับแฟน แทนกันไม่ได้”

ญัตติ “เพื่อนกับแฟน แทนกันไม่ได้” 

motion at a meeting , late that important vocation , ordinary late better ,

motion at a meeting , there is the money better , a face is good ,

 motion at a meeting , music , better , sport

, motion at a meeting , which music that sure , still defeated the folk song ,

motion at a meeting , travel see , better stump pipe ,

 motion at a meeting , be born complicated woman , be born difficult man that ,

 , motion at a meeting , fake , visit more the genuine thing ,

 motion at a meeting , read from a book , or , fight , e-book ,

, motion at a meeting , the intellect better assets ,

motion at a meeting , speaking that sure , as a result , still defeated writing ,

 motion at a meeting , tour Thailand , better go to exotic ,

motion at a meeting , a friend and the lover , replace can't ,

 motion at a meeting , a friend and the lover , replace can't ,

แข่งขันวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนประตูชัย 

ญัตติ “อยู่ในห้องแอร์ แพ้ลมโชย” 

 ญัตติ “นมไหนที่ว่าแน่ นมแม่ยังแน่กว่า”

ญัตติ “สื่อความด้วยจดหมาย ดีกว่าใช้โทรศัพท์” 

ญัตติ “อยู่ชนบท รันทดกว่าเมืองกรุง”

ญัตติ “ปลูกต้นไม้ สุขใจกว่าเลี้ยงสัตว์”

ญัตติ “เมาเหล้า ไม่เท่าเมารัก”

ญัตติ “บอกเลิกยากนัก บอกรักยากกว่า”

ญัตติ “ภาษาใดที่ว่าแน่ ยังแพ้ภาษาไทย”

ญัตติ “คนไทยเข้าใจยาก” “เก่าดีกว่าใหม่”

ญัตติ “เรียนจากครู หรือจะสู้ประสบการณ์”

motion at a meeting , stay in air-conditioner room , be defeated blows softly

 , motion at a meeting , which milk that sure , mother milk still sure more ,

motion at a meeting , mass the with letter media , better use a telephone ,

 motion at a meeting , stay the countryside , sorrowful more the capital ,

 motion at a meeting , grow the tree , be delighted more domesticate animals ,

 motion at a meeting , drunk , do not equal be drunk love ,

motion at a meeting , cancel difficult extremely , tell love difficult more ,

motion at a meeting , which language that sure , still defeated Thai ,

 motion at a meeting , a Thai is hard to understand , old new better ,

 motion at a meeting , study from a teacher , or , will fight the experience ,


การโต้วาที

1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1.1  นักเรียนระดับชั้น ม.1 -3

 1.2  นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6

2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

 2.1  แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน

 2.2  จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

 1) ระดับชั้น ม. 1-3 จำนวน 1 ทีม 

 2 ) ระดับชั้น ม. 4 -6 จำนวน 1  ทีม

3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

 3.1 เนื้อหาสาระที่ใช้กำหนดญัตติการแข่งขัน ให้คณะกรรมการเป็นผู้เตรียม

3.2    ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม รายงานตัวพร้อมจับฉลากคู่แข่งขัน

3.3 คู่แข่งขันทุกทีมจับฉลากญัตติการแข่งขัน 

 3.4    เตรียมการแข่งขันก่อนขึ้นเวที ประมาณ 5  นาที 

และดำเนินการแข่งขันตามญัตติ

ที่จับฉลากได้

 3.5    แต่ละทีมใช้เวลาเกิน หักนาที

  3.6 เวลา กำหนดให้แต่ละทีมบริหารเวลา ภายในเวลา 12  นาที

 1)หัวหน้าทีมพูดในช่วงเวลา 3 นาที

 2) ผู้สนับสนุน 3 นาที

 3) หัวหน้าทีมพูดสรุป 3 นาที

 3.7  อุปกรณ์ที่จัดให้

   - ป้ายฝ่ายเสนอ/ฝ่ายค้าน กระดาษ A4

 3.8  อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง  -  ปากกา 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

 4.1  การแปรญัตติ 5  คะแนน

 4.2  วิธีการพูดโน้มน้าว 15  คะแนน

 4.3  เสนอเหตุผลข้อเท็จจริงอ้างอิงได้เหมาะสมถูกต้อง 20   คะแนน

 4.4  พูดตามประเด็น 20  คะแนน

 4.5 ลีลาน้ำเสียง ท่าทาง 15 คะแนน

 4.6 มารยาทในการพูด 5  คะแนน

 4.7 หักล้างข้อเสนอของฝ่ายตรงข้ามได้ชัดเจน  15  คะแนน

 4.8 ตรงตามเวลาที่กำหนด 5  คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน

 ร้อยละ 80 – 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

 ร้อยละ 70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

  ร้อยละ 60 – 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
  ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 – 5 คน 

 คุณสมบัติของคณะกรรมการ

  - เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  - เป็นครูที่ทำการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  - ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านภาษาไทย

  ข้อควรคำนึง 

 - กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน

  - กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทำการสอน

  - กรรมการควรมีที่มาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย

  - กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับทีมที่ชนะในลำดับที่ 1-3

 สถานที่ทำการแข่งขัน

  ควรใช้สถานที่ทำการแข่งขันที่มีเวที เช่น ห้องประชุม

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ

 7.1 ทีมที่ได้คะแนนลำดับที่ 1-3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็น

 ตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ

 7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คน

ให้พิจารณาลำดับตามลำดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน

 เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า

ถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป

กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 


....หลังจากโต้วาทีเสร็จเรียบร้อย “ คณาวุฒิ กล่าวว่า ครูครับ

..การที่ผมได้ไปฝึกอบรมการพูดพิธีกร

 ก็ดีนะครับทำให้มั่นใจขึ้น”

หลังจากนั้น ผลการแข่งขันก็รายงานผ่านออนไลน์http://datal.ay60.net/results/

ผมเองเข้าออนไลน์ไม่ได้ นั่งหน้าจอถึงสองทุ่มกว่า. .สักครู่

 คณาวุฒิ โทร.มาแจ้งข่าวดี ว่า….

ทีมน้องม.ต้น ประกอบด้วย น.ส.ศกลวรรณ ศรไชย น.ส.รจิตา พวงระย้า

นายจักรกฤษ นพพระเสาร์ ม3 .ได้รับรางวัลเหรียญเงิน


ส่วน ทีมโต้วาที ม.ปลาย ประกอบด้วย
 นายคณาวฺฒิ กล่ำทอง น.ส.นฤมล ม่วงไหมทอง น.ส.พิชญา พริ้มพราย ม.6

 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 3 ได้ 93 คะแนน

ได้เดินทางไปแข่งขันต่อระดับชาติ

และแล้ว... ความฝันที่เป็นจริง เพราะช่วงการฝึกซ้อมผมเสริมแรงใจเสมอว่า...

... เราต้องไประดับชาติให้ได้นะนักเรียน....

เนื่องจากเราไประดับภาค สองครั้งสองครา ครั้งที่ 58 สุพรรณบุรี

และครั้งที่ 59  ลพบุรี ก็ได้เหรียญทองที่ไม่ได้สิทธิ..

..จึงยังไประดับชาติไม่ได้....ฝากความหวังที่เราทุกคนนะ...

วันนี้นักเรียน..ทำสำเร็จในเบื้องต้นแล้วครับ

ต้องฝึกซ้อมกันต่อไปเพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นใจ...

ผมคิดว่าโรงเรียนมาตรฐานสากล หากเพิ่มทักษะการพูดสุนทรพจน์ ภาษาไทย

 หรือ การโต้วาทีหรือที่เรียกว่า Debate เพิ่มอีก หนึ่งหรือสองรายการ

ก็คงไม่เสียหายอะไร เป็นการดีซะอีกที่ช่วยส่งเสริมเรื่องการพูด การทูตไปในที

ยุคสมัยนี้ก็เน้นการสื่อสารกับนานาประเทศอยู่แล้ว

ผมคิดว่าเป็นการเปิดโลกทรรศน์ให้กับนักเรียนที่มีศักยภาพ

ได้นำความรู้ ภูมิปัญญาแสดงออกมาอย่างเต็มความสามารถ

เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้นำภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจำวัน

อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ

เกิดความสุขเล็กๆภายในใจของเยาวชนทุกดวง


ขอบคุณผู้ร่วมเป็นกำลังใจ

คุณครูอัจฉรา ทองดี  คุณครูสกุลการ  สังข์ทอง

น.ส.ณัฐชยา  ปิ่นทอง  น.ส. สุวภัทร  ขำทวี  น.ส. ประหรึ่งมณี วัฒนกุล  น.ส.กฤษฎี ศิริเรือง 

ขอบคุณคุณครูสยุมพร  เจียวเลี่ยน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่มีส่วนร่วมในส่งเสริมการเรียนรู้ของบุตรหลาน

ขอบคุณนายไพบูลย์   ดีประเสริฐ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี


ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น

สิงหาคุณ

 

 

 

 

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net