วันที่ อังคาร มกราคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชิญส่งภาพร่วมแสดงนิทรรศการ และประกวดภาพถ่าย "ภาพเล่าเรื่องเมืองตานี"


โครงการ 'ภาพเล่าเรื่องเมืองตานี’

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สำนักหัวใจเดียวกัน เว็บบล็อก โอ.เค.เนชั่น (www.oknation.net)

หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่โบราณกาลมา ‘ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว’ หรือที่มีชื่อเป็นทางการว่า ‘ศาลเจ้าเล่งจูเกียง’ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ที่ถนนอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นปูชนียสถานสำคัญยิ่งของจังหวัดปัตตานี เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อเรียกว่า ‘ศาลเจ้าซูก๋ง’ ตามหลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้าปรากฏว่า ตั้งขึ้นเมื่อวันชัยมงคล ปีบวนเละที่ ๒ ศักราชราชวงศ์เหม็ง ตรงกับปีพุทธศักราช ๒๑๑๗ ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชา แห่งกรุงศรีอยุธยา

แม้จะตั้งมาเก่าแก่นับได้หลายศตวรรษ แต่ด้วยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้านี้จึงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนเสมอมามิได้ขาดตราบกระทั่งทุกวันนี้ โดยสืบเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่มีการตั้งศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่บ้านกรือเซะ ปรากฏว่ามีผู้คนหลั่งไหลไปกราบไหว้กันมากมาย ใครมีเรื่องเดือดร้อนก็ไปบนบานให้เจ้าแม่ช่วย บ้างกราบไหว้ขอให้ทำมาค้าขายเจริญ แล้วบังเกิดผลตามความปรารถนาแทบทุกคน ทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเลื่องลือไปยังเมืองต่างๆ กระทั่งต่อมา พระจีนคณานุรักษ์ (ตันจูล่าย ต้นสกุล 'คณานุรักษ์') เห็นว่าศาลเจ้าแม่เดิมซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านกรือเซะ ไม่สะดวกในการประกอบพิธี จึงทำการบูรณะศาลเจ้าซูก๋ง บนถนนอาเนาะรู ในตัวเมืองปัตตานี และได้อัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มาประดิษฐาน ภายหลังมีชื่อว่า 'ศาลเจ้าเล่งจูเกีง' (ศาลเทพเจ้าแห่งความเมตตา' หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า 'ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว' มากระทั่งทุกวันนี้ โดยมีงานแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวจังหวัดปัตตานีทุกปี หลังตรุษจีน ๑๔ วัน

ลุถึงปี ๒๕๕๔ นับเป็นปีสำคัญ ด้วยทางมูลนิธิเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จะจัดงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวขึ้นภายใต้แนวคิด ‘กตัญญูคู่ฟ้า ๔๔๔ ปีแห่งศรัทธา มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว’ ในวันที่ ๑๔-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อสืบสานประเพณีแห่งศรัทธาที่มีมายาวนาน โอกาสนี้จึงเห็นควรว่าน่าจะมีการนำเสนอประวัติศาสตร์และความศรัทธาผ่านโครงการ ‘ภาพเล่าเรื่องเมืองตานี’ โดยมีการประมวลภาพถ่ายที่เกี่ยวกับเมืองปัตตานีตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน รวมถึงภาพถ่ายเรื่องราวของ ‘เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว’ นอกจากนั้นยังมีการจัดประกวดภาพถ่ายเพื่อดึงให้ประชาชนเข้ามาเที่ยวงานและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

         ๑.เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนสนใจ และร่วมสืบสานประเพณีแห่งศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ และมีมาอย่างยาวนานกว่า ๔๔๔ ปี

         ๒.เพื่อใช้ศิลปะภาพถ่าย ถ่ายทอดเรื่องราวเมืองปัตตานี และเรื่องราวของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สะท้อนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตำนานของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวในทุกมิติ

         ๓.เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป หันมาสนใจศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะความเป็นมาของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในประวัติศาสตร์ และเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อถิ่นเกิดและสังคมโดยรวม

 

วิธีดำเนินการ

         ๑.ตั้งคณะทำงานร่วม โดยตัวแทนจากมูลนิธิเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สำนักหัวใจเดียวกัน เว็บบล็อกเครือเนชั่น และตัวแทนจากสถาบันการศึกษา (มอ.ปัตตานี หรือ ฯลฯ) เป็นแกนหลัก เพื่อเตรียมการ

         ๒.สำนักหัวใจเดียวกัน ประสานเพื่อจัดเตรียมภาพถ่ายที่จะนำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการ ‘ภาพเล่าเรื่องเมืองตานี’ ประกอบทั้งภาพในอดีตและภาพปัจจุบัน โดยรวบรวมภาพจาก บุคคล หน่วยงาน องค์กร ที่หลากหลายทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงประสานงานวิทยากรเพื่อมาถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิคการถ่ายภาพ ฯลฯ ในหัวข้อ ‘ภาพถ่าย : บันทึกประวัติศาสตร์มากคุณค่า'

         ๓.ประชุมร่วมเพื่อกำหนดกรอบเรื่องการจัดประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ 'สีสันงานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี ๒๕๕๔' จำแนกรางวัลเป็น ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย โดยจัดหาคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ แต่ละหมวดแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ประเภท คือ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๒ ปี และบุคคลทั่วไป


ระยะเวลาดำเนินการ

 การเตรียมงาน

 เดือนมกราคม-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

 จัดแสดงงาน

 วันที่ ๑๔-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ทั้งนี้จะมีการดำเนินการเป็น ๓ ระยะ คือ

ระยะที่ ๑ การจัดแสดงภาพเล่าเรื่องเมืองตานี ออนไลน์ ที่ www.o.k.nation.net/blog/our-heart และ Facebook (ตลอดเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) โดยสามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมแสดงที่ E-mail : heartphoto@hotmail.com หรือโทร.๐๘-๙๘๑๒-๘๔๗๒

ระยะที่ ๒ จัดแสดงงานภาพถ่าย ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

(๑๔-๒๑ มกราคม ๒๕๕๔) โดยมีภาพถ่ายจากบุคคลและองค์กรที่หลากหลาย ที่ร่วมนำภาพมาจัดแสดง รวมทั้งสิ้นกว่า ๑๐๐ ภาพ แต่ละภาพอัดขยายขนาดตั้งแต่ ๑๖x๒๐ นิ้ว จนถึงขนาดโปสเตอร์ หรือใหญ่กว่าโปสเตอร์ ครอบคลุมถึงภาพวิถีชีวิต การท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเมืองตานีและเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ระยะที่ ๓ รวบรวมภาพถ่ายที่แสดง และได้รางวัลเผยแพร่ในนิตยสารหัวใจเดียวกัน (ฉบับที่ ๑๐ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔)

สถานที่จัดงาน

 อาคารสำนักงาน ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ. ปัตตานี

รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย ‘สีสันงานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ๒๕๕๔’

 การประกวดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

         ๑.ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๒ ปี นับถึงวันที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

         ๒.ระดับบุคคลทั่วไป

หลักเกณฑ์

๑.เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในบรรยากาศของงานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี ๒๕๕๔ ในลักษณะใดก็ได้ แต่ให้สื่อความหมายเชิงสร้างสรรค์

๒.เป็นภาพดิจิตอล สี หรือ ขาวดำ โดยผู้ประกวดจะต้องส่งทั้งไฟล์ภาพพร้อมภาพอัดขยายแล้ว (ห้ามปรับแต่งภาพ) ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า ๘X๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ ภาพ (ส่งได้คนละไม่เกิน ๓ ภาพ)

๓.ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องระบุรายละเอียด ได้แก่ ชื่อภาพ สถานที่ ชื่อ-สกุลผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมคำบรรยายหรือแนวคิดของภาพ และส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ อาคารสำนักงานศาลเจ้าเล่งจูเกียง เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (ตัดสินภาพและมอบรางวัลวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

รางวัล

๑.รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๒.รองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท

๓.รองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัลๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท

๔.รางวัลชมเชย จำนวน ๑๐ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ๑.สามารถกระตุ้นให้ผู้คนสนใจ และร่วมสืบสานประเพณีแห่งศรัทธาที่ยิ่งใหญ่และมีมาอย่างยาวนานกว่า ๔๔๔ ปี

         ๒.สามารถใช้ศิลปะภาพถ่าย ถ่ายทอดเรื่องราวเมืองปัตตานี และเรื่องราวของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สะท้อนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตำนานของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวในทุกมิติ

         ๓.กระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป หันมาสนใจศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะความเป็นมาของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในประวัติศาสตร์ และเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อถิ่นเกิดและสังโดยรวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โดย หัวใจเดียวกัน

 

กลับไปที่ www.oknation.net