วันที่ ศุกร์ มกราคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

>> คำขวัญวันเด็ก ปี 2554 ...สะท้อนถึงผู้ใหญ่..เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อะไรจากคำขวัญ


            วันเสาร์ที่ 2 ของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ก็จะตรงกับวันเสาร์ที่ 8

มกราคม  2554    วันเด็กผู้ใหญ่ก็จะให้ความสำคัญ กับเด็ก  ๆ เป็นพิเศษเพราะ

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า บ่มเพาะดีโตไปก็จะเป็นคนดี มีความรู้ ความสมารถ

 ส่วนใหญ่สถานที่ราชการก็จะมีกิจกรรมให้กับเด็ก  ๆ  ..รวมถึงภาคเอกชน

สำหรับปีนี้ คำขวัญวันเด็ก ปี 2554 ของนายกอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

 'รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ'    ท่านให้คำขวัญวันเด็กมาตั้งแต่ปี  2552

'ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี' ในปี 2552
       
       
'คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม' ในปี 2553

            ตอนผมเป็นเด็ก ๆ  จำได้ว่าเป็นสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์เป็น

นายกรัฐมนตรี ที่ผมจำได้แม่นเลยก็  "นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ  ถือ

คุณธรรม"   เพราะคำขวัญนี้ใช้ติดต่อกันถึง 3 ปี 

           คำขวัญแต่ละยุคสมัยก็สะท้อนถึงการบริหาร นโยบาย ของผู้นำประเทศ

นสถานการณ์ช่วงนั้น  ๆ  ที่อยากให้เด็ก  ๆ ได้รับรู้และยึดไปปฏิบัติ  

...ตอนผมเป็นเด็กอยากให้มีทุกวันเลยก็ว่าได้ เพราะจะได้ของแจก  มีกิจกรรม 

 มีแข่งกีฬาก็สนุกไปตามประสาเด็ก ๆ ล่ะครับ.. สิ่งที่สำคัญคือต้องให้ความสำคัญ

กับเด็ก  ๆ  อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ครูคนแรกของเด็ก ๆ คือพ่อแม่ 

 ถัดไปก็โรงเรียน  สภาพแวดล้อม  กลุ่มเพื่อน ๆ   สังคม  ประเทศ

(นโยบายทิศทางการบริหารภาครัฐ )   ซึ่งจะต้องสอดคล้องไปทิศทาง

เดียวกัน ...คำขวัญวันเด็กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง  ที่ผู้นำระดับประเทศจะสื่อสาร

ให้เด็ก ๆ  ได้รับรู้นำไปปฏิบัติ   ปีนี้มีคำว่า "จิตสาธารณะ"  เป็นคำที่เข้าใจยาก

สักหน่อย อ่านแล้วต้องตีความ ซึ่งเด็ก  ๆ  (กลุ่มที่อายุแรกเกิด - ไม่เกิน 15 ปี) 

โดยเฉพาะ กลุ่มเด็กเล็ก  ๆ  ก็จะเข้าใจยากหน่อย ผมถามลูกชายผมอายุ

  6  ขวบก็ไม่รู้เหมือนกัน  พรุ่งนี้จะพาเขาไปเที่ยววันเด็ก  ส่วนใหญ่ก็จะมีการ

ถามคำขวัญวันเด็กซึ่งก็จะถ่องจำกันได้  แต่ความหมายล่ะแปลว่าอะไร

ถ้าสื่อสารให้ผู้ใหญ่ก็จะเข้าใจตรงกับ CSR  : Corporate Social

Responsibility  .. คำว่าจิตสาธารณะแปลว่าอะไร ผมลองค้นหาข้อมูล คำแปลว่า

จิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ (PublicConsciousness)

..............1.ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของจิตสำนึกทางสังคม หรือจิตสำนึกสาธารณะว่า คือ การตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการคำนึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน
.............2.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ความหมายว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

...............สรุป จิตสาธารณะ หมายถึงจิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม•คิดสร้างสรรค์ คือ คิดในทางที่ดี ไม่ทำลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม•กรรมดี คือ การกระทำ และคำพูดที่มาจากความคิดที่ดี

           พรุ่งนี้เป็นวันเด็กเชื่อว่าผู้ปกครองคงจะพาบุตรหลานไปเที่ยวงานวันเด็ก

ตามสถานที่ต่าง ๆ  ที่จัดขึ้น อย่างมีความสุข ...

ซึ่งคำขวัญจะเป็นรูปธรรมมากกว่าการท่องจำ  ผู้ใหญ่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ แล้วเด็ก ๆ จะได้แบบอย่างโดยอัตโนมัตินั่นเอง..         

โดย มือทอง

 

กลับไปที่ www.oknation.net