วันที่ อังคาร มกราคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

EIA (part I) ?


 

          สำหรับหลายคน EIA คำๆนี้อาจไม่คุ้นหูนัก แต่คิดว่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินผ่านทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงปี - 2 ปีที่ผ่านมาเรามักได้ยินคู่กับกรณีการพัฒนา(ขึ้นหรือลงกันแน่ รายได้ต่อหัวสูงสุด แต่สุขภาพแย่)ที่ใช้ตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดการพัฒนา ได้แก่ กรณีการพัฒนาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่ต้องเรียกว่าเป็นมหากาพย์ ทั้งซับซ้อน ทับซ้อน และซ่อนเงื่อน
          แล้ว EIA คืออะไร ? แล้วเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
          EIA (Environment impact assessment) หรือ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  หมายถึง 
กระบวนการวิเคราะห์ ทำนาย ประเมินขนาดและความสำคัญของ นโยบาย โครงการ  และกิจกรรม 
ของมนุษย์ที่อาจมีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต รวมทั้งการเสนอแนะมาตรการ 
ลด ป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบ ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถสื่อสารเป็นที่เข้าใจกันอย่างชัดเจน(Munn,1979;Canter 1996) 
          ทำไมต้องมี EIA  ?
          ต้องยอมรับว่าการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนาต่างๆ ย่อมต้องแลกกับการใช้ทรัพยากร หรือ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ หรือมีผลต่อคุณภาพชีวิต ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้น EIA จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจว่าถ้ามีการเกิดขึ้นของกิจกรรม หรือ โครงการนั้นจะต้องเกิดผลกระทบในด้านต่างๆ และจะต้องมีมาตรการติดตาม แก้ไขอย่างไรบ้างภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า EIA  เป็นทั้งเครืองมือในการติดสินใจ และเป็นเครื่องมือในการจัดการโครงการให้ดำเนินการอย่างเหมาะสม แต่สำหรับประเทศไทยดูเหมือนว่าจะเป็นเครื่องมือสำหรับการรับใช้นายทุนที่ดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้กระมัง 
          ทั้งๆที่ประเทศไทยมีการใช้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นครั้งแรกในปี 2522  
โดยดำเนินการภายใต้ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2518   มาตรา 46 ของพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 จนถึงปัจจุบันมีการให้ความสำคัญกับกระบวนการประเมินผลกระทบอย่างมากโดยมีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ปี 2550 
ในมาตรา 67 วรรค 2 ความว่า 
         " การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชนในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินดังกล่าว" 
          แล้วเราจะทำอย่างไรที่จะใช้เครื่องมือ EIA  ในการพัฒนาในทิศทางที่ควรจะเป็นและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 

โดย Chonpadae

 

กลับไปที่ www.oknation.net