วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระพุทธชัยมงคล คาถาบทที่ 7 ใช้อิทธิฤทธิ์ พิชิตนันโทปนันทนาคราช


พระพุทธชัยมงคล คาถาบทที่ 7 ใช้อิทธิฤทธิ์  

                  พิชิตนันโทปนันทนาคราช

 นนฺโทปนนฺทภุชคํ วิพุธํ มหิทฺธึ
ปุตฺเตน เถรภุชเคน ทมาปยนฺโต
อิทฺธูปเทสวิธินา ชิตวา มุนินฺโท
ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมมุนี ทรงโปรดให้พระโมคคัลลานะ

เถระพุทธชิโนรส ไปปราบนันโทปนันทนาคราช ผู้มีความรู้ผิด 

มีฤทธิ์มากด้วยวิธีให้แสดงฤทธิ์ทรมาน ให้สิ้นฤทธิ์ ด้วยเดช

แห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงเกิดมีแก่ท่าน

       นันโทปนันทนาคราช

 ในนันโทปนันทสูตร   ยังได้แสดงภพอันเป็นทิพย์ของ

นันโทปนันทนาคราชไว้ว่า

              คราวหนึ่ง   ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดี  ได้ฟังพระ

ธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงทูลนิมนต์พระพุทธ

องค์พร้อมทั้งภิกษุ ๕๐๐  รูปฉันภัตตาหาร  ใกล้รุ่งวันนั้นพระผู้มี

พระภาคเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลก พญานาคนันโทปนันทะปรากฏ

ในพระญาณ    พระพุทธองค์ได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งสรณคมน์

ของพญานาคราชผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ    พระพุทธองค์เรียกพระ

อานนท์มาตรัสบอกว่า    พระองค์จะเสด็จจาริกไปยังเทวโลก

ให้ภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูปตามเสด็จด้วย 

             ในวันนั้นเอง เหล่านาคบริษัททั้งหลายได้ตระเตรียม

สถานที่สำหรับดื่มสุราเพื่อนันโทปนันทนาคราช  กางกั้นด้วยเศวตฉัตรทิพย์   นพรัตนบัลลังก์ทิพย์   ห้อมล้อมด้วยนักฟ้อน 

  พวกและเหล่านาคบริษัทมากมาย   พญานันโทปนันทนาค

ราชนั่งมองดูอาหารที่เขาจัดวางไว้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำ

ให้นาคราชเห็นว่าพระองค์เสด็จข้ามวิมานของนาคราชบ่าย

พระพักตร์ไปยังดาวดึงส์เทวโลก   โดยมีหมู่ภิกษุ  ๕๐๐  ตาม

เสด็จ

             นันโทปนันทนาคราชเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อม

ด้วยภิกษุ  ๕๐๐  ก็พาลโกรธว่าพวกสมณะหัวโล้นเหล่านี้ ข้าม

หัวตนไปมาโปรยขี้ตีนลงบนหัวของตนไม่เกรงอกเกรงใจ จึงขึ้น

ไปยังเชิงเขาสิเนรุ เอาขนดวงรอบเขาสิเนรุ    รอบแผ่พังพาน

ปิดภพดาวดึงส์ไว้

ท่านพระรัฏฐปาลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า   เมื่อก่อน  

ยืนอยู่ก็สามารถมองเห็นภพดาวดึงส์ ตลอดจนธงบนยอดเวชยันตปราสาท    เหตุไรบัดนี้จึงไม่เห็น

             พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกว่านาคราชชื่อว่านันโท

ปนันทะโกรธพวกเธอจึงเอาขนดหางวงรอบเขาสิเนรุ    รอบ        แผ่พังพานปิดบังภพดาวดึงส์ ไว้  แม้ท่านรัฏฐปาละ ท่านพระ

ภัททิยะ   ท่านพระราหุล และภิกษุแม้ทั้งหมดขอทรมานนาคราช 

พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตในที่สุดพระมหาโมคคัลลานะเถระ  กราบทูลขอทรมานนาคราชนั้น   พระผู้มีพระภาคเจ้าจึง

ทรงอนุญาต

พระเถระนิรมิตกายเป็นรูปพญานาคราชใหญ่     เอาขนดหาง

วงรอบนันโทปนันทนาคราช  ๑๔  รอบ   วางพังพานของตน

ลงบนยอดพังพานของนันโทปนันทนาคราชแล้วกดเข้ากับ

เขาสิเนรุ  นาคราชบังหวนควันขึ้น    

              พระเถระกล่าวว่า มิใช่จะมีแต่ควันในร่างกายของท่าน

เท่านั้น    แม้เราเองก็มีควันเช่นกัน จึงบังหวนควันขึ้นบ้าง ควัน

ของนาคราชไม่สามารถทำอันตรายแก่พระเถระได้ แต่ควันของ

พระเถระกลับทำอันตรายแก่พญานาคราช  นาคราชจึงพ่นไฟ

ออกไปด้วยความกราดเกรี้ยว  พระเถระกล่าวว่า  ไม่ใช่จะมีแต่

ไฟในร่างกายของท่านเท่านั้น แม้เราก็มีไฟเช่นกัน   จึงพ่นไฟ

ออกไปบ้าง

             ไฟของนาคราชไม่สามารถทำอันตรายแก่พระเถระได้       แต่ไฟของพระเถระกลับทำอันตรายแก่นาคราช   นาคราชคิด

ว่า   พระองค์นี้กดหัวเราเข้ากับเขา   จึงบังหวนควันและพ่นไฟ

พร้อมกับถามว่า ท่านเป็นใคร พระเถระตอบว่าเราโมคคัลลานะ  นาคราชจึงตระโกนออกไปด้วยความโกรธว่า   เป็นพระทำไม

ไม่อยู่ส่วนพระ

            พระเถระจึงเปลี่ยนร่างเข้าไปทางช่องหูขวาออกทาง

ช่องหูซ้าย      แล้วเข้าทางช่องหูซ้ายออกทางช่องหูขวา  

เข้าทางช่องจมูกขวา    ออกทางช่องจมูกซ้าย    เข้าทางช่อง

จมูกซ้ายแล้วออกทางช่องจมูกขวาของนาคราช พอนาคราช

อ้าปากเท่านั้นพระเถระก็พุ่งเข้าไปทางปากแล้วเดินจงกรมอยู่

ภายในท้อง 

              พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระเถระว่า โมคคัลลานะ

เธอจงตั้งสติให้ดี   อย่าได้ประมาท นาคราชมีฤทธิ์มาก พระเถระ

กราบทูลว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ข้าพระองค์เจริญอิทธิบาท 

   ดีแล้ว    กระทำให้มากแล้ว    สามารถทำให้เป็นเหมือนยาน

ได้    กระทำให้เป็นดุจวัตถุที่ตั้ง    ตั้งมั่น  สั่งสมและปรารภไว้ดี

แล้ว   อย่าว่าแต่นันโทปนันทะเลย    ต่อให้พญานาคราชเช่นกับ

นันโทปนันทะสักร้อย   สักพัน สักแสน ข้าพระองค์ก็สามารถ

ทรมานได้

                ส่วนพญานาคราชคิดว่า    ตอนพระเถระเข้าไปเรา

ไม่ทันเห็น    ในเวลาออกมาจักใส่เขี้ยวเคี้ยวกินเสียเลย เมื่อคิด

แล้วจึงแสร้งกล่าวว่า  ขอท่านจงกลับออกมาเถิด อย่าเดินไป ๆ

 มา ๆ ในท้องทำข้าพเจ้าให้ลำบากเลย   พระเถระได้ออกจาก

ท้องไปยืนข้างนอก   นาคราชเห็นว่านี้คือเขาละ  จึงพ่นลมทาง

จมูก    พระเถระเข้าจตุตถฌาน    ลมนาคราชไม่สามารถทำให้

ไหวได้แม้แต่ขุมขนของพระเถระ  

ที่จริง  ภิกษุทั้งหลายสามารถทำปาฏิหาริย์ได้ตามที่พระ

โมคคัลลานะทำมาตั้งแต่ต้น     แต่พอถึงตรงนี้ ไม่มีใครสามารถ

ตั้งตัวและเข้าสมาบัติได้ทัน เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะแพ้แก่นาคราช  เพราะเหตุนั้น   พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุอื่นทรมานนาคราช  แต่อนุญาตพระโมคคัลลานะ   เพราะฤทธิ์

ของพระโมคคัลลานะเท่านั้นจะสามารถกำหนดได้       

                นาคราชคิดว่า   ลมจมูกของเราไม่สามารถทำแม้

ขุมขนของพระองค์นี้ให้ไหวได้ พระองค์นี้มีฤทธิ์มากแล้วจึงรีบ

หนีไป   พระเถระได้แปลงกายนิรมิตเป็นพญาครุฑไล่ติดตาม

พญานาคราชไป   นาคราชจึงละอัตภาพนาคกลายเป็นมาณพ

น้อยกล่าวว่า     ท่านผู้เจริญ       กระผมขอถึงท่านเป็นสรณะ  แล้วกราบลงที่เท้าพระเถระ    พระเถระกล่าวว่า  นันทะ 

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว    ท่านจงมา    พวกเราจะไป  

 พระเถระทรมานนาคราชจนสิ้นพยศแล้วจึงกลับไปเฝ้าพระพุทธองค์     นาคราชถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว

กราบทูลว่า      ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ     ข้าพระองค์ขอถึง

พระองค์เป็นสรณะ     พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ท่านจงเป็น

สุขเถิดนาคราช  หมู่ภิกษุห้อมล้อม ได้เสด็จไปยังนิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี

                ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์

ผู้เจริญ   เหตุไรพระองค์จึงเสด็จมาสาย พระผู้มีพระภาคเจ้า

ตรัสว่า     โมคคัลลานะและนันโทปนันทะได้ทำสงครามกัน    ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีทูลว่า   ก็ใครแพ้ ใครชนะพระเจ้าข้า   

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า  โมคคัลลานะชนะส่วนนันทะเป็น

ผู้แพ้   

อนาถบิณฑิกเศรษฐีทูลว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มี

พระภาคเจ้าจงทรงรับภัตตาหารของข้าพระองค์ตามลำดับแห่ง

เดียวตลอด ๗ วัน  ข้าพระองค์จักกระทำสักการะแก่พระเถระ 

  วันแล้วได้กระทำมหาสักการะแก่ภิกษุ  ๕๐๐ มีพระพุทธเจ้า

เป็นประมุขตลอด ๗ วัน

 

           อ้างอิง  หนังสือ ลูกผู้ชายต้องบวช ผู้แต่ง ญาณวชิระ

 

โดย จิตตากร

 

กลับไปที่ www.oknation.net