วันที่ พุธ มกราคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

MOU43 .....ไม่เลิกแล้วเป็นไง......ลองฟังคนที่ไม่ใช่พันธมิตรพูดดูบ้าง


6 พ.ย. 2553

นาย นาม  ยิ้มแย้ม กล่าวว่า  ”เกี่ยวกับเอ็มโอยู.ปี 2543 นี่นะครับ เท่าที่ผมฟังจากคำแถลงของรัฐบาลก็ดี แล้วก็ทางพันธมิตรฯ คือภาคประชาชนก็ดีมันมีความเห็นตรงกันข้าม คือทางฝ่ายพันธมิตร หรือภาคประชาชนนี่เห็นว่าเอ็มโอยู. นอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้ว ยังสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ประเทศไทยสูญเสียดินแดนแต่ว่าทางฝ่ายรัฐบาลก็ว่ามีประโยชน์ แล้วก็เอ็มโอยูนี้จะไม่ทำให้ประเทศไทยสูญเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียว 

เท่าที่ผมฟังหรือดูจากข่าวนะครับ ทางทีวีก็ดี หรือทางหนังสือพิมพ์ก็ดี ก็เป็นอย่างงี้ทีนี้ ถ้าจะถามว่าใครถูกใครผิด ทางฝ่ายพันธมิตรฯ หรือภาคประชาชน กับทางฝ่ายฐบาล ใครถูกใครผิด ผมในฐานะที่เป็นคนไทย เกิดในประเทศไทยนี้นะครับ  แล้วก็รักและหวงแหนผืนแผ่นดินไทยยิ่งกว่าชีวิต ก็อยากจะแสดงความเห็นนะครับ

ผมทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษามาเกือบ 40 ปี หน้าที่ก็คือฟังพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่าย  คือฝ่ายโจทก์อีกฝ่ายหนึ่ง และฝ่ายจำเลยอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วก็มาชั่งน้ำหนักดูใครจะดีกว่ากัน ตลอดมานะครับ   จากที่ผมฟังคำแถลงของฝ่ายพันธมิตรฯ หรือฝ่ายภาคประชาชนนี่นะครับ กับฝ่ายที่รัฐบาลแถลงแล้วนี่  ตามความเห็นของผมแล้ว ผมว่า ฝ่ายพันธมิตรฯ หรือภาคประชาชนนี่ มีน้ำหนักมากกว่าฝ่ายรัฐบาล ว่า เอ็มโอยูนี้น่าจะไม่มีประโยชน์ แล้วก็อาจทำให้ประเทศเราสูญเสียดินแดน ส่วนที่ฝ่ายรัฐบาลอ้างว่า มีประโยชน์นั้น น่าจะฟังไม่ขึ้นนะครับ” 

15 มกราคม 2554 

       ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง สุจริตกุล   กล่าวว่า จุดอันตรายของ MOU 2543     อยู่ที่ข้อ 1 วรรค 1 ค. : ซึ่งกล่าวถึง แผนที่มาตราส่วน 1:200,000   โดยมิได้ตั้ง    เงื่อนใขว่า “เท่าที่ไม่ขัดกับข้อบทแห่งอนุสัญญา ค.ศ. 1904 หรือสนธิสัญญา และพิธีสาร ค.ศ. 1907” จึงเสี่ยงต่อการสูญเสียดินแดน กัมพูชาจะอ้างได้ว่าไทยตกลงยอมรับเส้นเขตแดน (ที่ผิดพลาด) ตามที่ปรากฏบนแผนที่ 1:200,000  ทั้ง ๆ ที่เราไม่เคยยอมรับแผนที่ฉบับนี้เพราะ มิได้ลากเส้นเขตแดนตรงตามบทนิยาม เขตแดนในอนุสัญญา ค.ศ. 1904 และสนธิสัญญากับพิธีสาร ค.ศ. 1907 แต่บิดเบือนและผิดเพี้ยนไปจากสันปันน้ำและเส้นเขตแดนที่ตกลงร่วมกัน  แผนที่นี้แสดงเส้นเขตแดนที่ ฝรั่งเศสจัดทำขึ้นฝ่ายเดียวลากเส้น เกินเลยรุกล้ำเข้ามาในผืนแผ่นดินไทย   ตลอดแนว คิดเป็นเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,800,000 ไร่    นอกจากนี้ยังปรากฎ  หลักฐานว่า ฝรั่งเศสได้จัดพิมพ์แผนที่นี้ ไว้ก่อนล่วงหน้าโดยรวมอาณาเขตเสียมราฐ  พระตระบอง และศรีโสภณเป็นของฝรั่งเศส ทั้งๆ ที่ยังมิได้มีการตกลงยินยอมจากประเทศไทยแต่ประการใด
      ในฐานะนักวิชาการผู้เห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง  ข้าพเจ้าขอย้ำว่า MOU 2543 ไม่มีผลดีต่อประเทศไทยแต่ประการใด  การที่ไทยยัง   เก็บรักษา MOU 2543 ไว้โดยอ้างว่าใช้ประโยชน์ในการปรามกัมพูชามิให้รุกล้ำผืนแผ่นดินไทยนั้นขัดแย้งกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา  เพราะได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่บังเกิดผลและไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง  กัมพูชายังคงคุกคามและรุกรานบูรณภาพแห่งพื้นแผ่นดินราชอาณาจักรไทยอย่างต่อเนื่องโดยเพิกเฉยไม่นำพาต่อคำประท้วงหรือคำเตือนหลายครั้งหลายหนของรัฐบาลไทย ส่วนไทยกลับเป็นฝ่ายยอมล่าถอยเสมอมา แม้การกระทำของกัมพูชาจะผิดหลักกฎหมายระหว่างประเทศ   และหลักปฏิบัติสากล แต่กัมพูชาก็ยังถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยที่ไทยไม่สามารถหยุดยั้งได้ จึงกลายเป็นว่า MOU ดังกล่าวมีผลบังคับไทยเพียงฝ่ายเดียว แต่ไม่กระทบกระเทือนกัมพูชาซึ่งสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบรวมทั้งละเมิดMOU ฉบับดังกล่าว  

นอกจากนี้  แม้ว่าจะมี MOU 2543 หรือไม่ก็ตาม ไทยย่อมได้รับ ความคุ้มครองจากกฎหมายระหว่างประเทศทั้งในด้านจารีตประเพณีและข้อบทแห่งอนุสัญญา ค.ศ. 1904 และสนธิสัญญาและพิธีสาร ค.ศ. 1907  รวมทั้งกฎบัตรสหประชาชาติอยู่แล้วโดยไม่ต้องอาศัย MOU 2543 

นานาความคิด  นานาจิตตัง ผู้มีปัญญาพึงแยกแยะได้ด้วยการคิดพิจารณา          สำหรับข้าพเจ้าไตร่ตรองแล้วเชื่อถือในความเห็นของท่านผู้ใหญ่ทั้งสองท่าน          ส่วนใครจะเห็นแย้ง  เห็นต่างก็ไม่เป็นไรใช่ไหมค่ะ....  

  

โดย ม้าน้ำ

 

กลับไปที่ www.oknation.net