วันที่ อังคาร กุมภาพันธ์ 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขนส่ง..จัดสรรเงินช่วยเหลือคนพิการจากการใช้รถใช้ถนนวันนี้


วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  ฝ่ายปฏิบัติการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดรับคำขอการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องจากการใช้รถใช้ถนน ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ กรุงเทพฯ

นายวัลลภ  งามสอน  หัวหน้าสำนักกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน   รท.หญิง อรนุช สาติยะ นายทหารสังคมสงเคราะห์และ นท.ภราดร  คุ้มทรัพย์  นักบินประจำกองบิน ๔ เป็นวิทยากรแนวทางการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สำหรับอุปกรณ์ที่ผู้พิการขอรับจัดสรร ส่วนใหญ่ได้แก่ รถนั่งคนพิการธรรมดา พร้อมเบาะรองนั่ง จำนวน ๒๙๕ ราย รองลงมาคือ ขาเทียม จำนวน ๒๓๓ ราย และรถนั่งคนพิการไฟฟ้าพร้อมเบาะรองนั่ง จำนวน ๘๙ ราย สำหรับปี ๒๕๕๔ นับเป็นปีที่ ๓ ที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเตรียมนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย Super Number มาจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการดำรงชีพของผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

หลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือมีดังนี้
• ต้องเป็นคนพิการเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
• ต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจาก กปถ. มาก่อน หรือเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี

อุปกรณ์ที่สามารถขอรับจัดสรรได้ อาทิ
• แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับคนพิการ ไม้เท้า และไม้ค้ำยัน รถสามล้อโยก เบาะรองนั่ง และที่นอนป้องกันแผลกดทับ เป็นต้น
• วงเงินที่คนพิการสามารถยื่นคำขอได้ ต้องไม่เกินคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
• เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ ได้แก่...
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   - สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)
   - สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายของคนพิการ ในลักษณะท่าทางแตกต่างกันจำนวน ๓ รูป
   - ใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานที่แสดงว่าความพิการนั้นเกิดจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน
   - ใบเสนอราคาอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ

ผู้พิการที่สนใจขอรับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ในการดำรงชีพ สามารถยื่นคำขอพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก โทร.๐๒-๒๗๑-๘๗๐๕-๖ และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดหรือสอบถาม ๑๕๘๔

 

ส่วนสื่อชุมชนได้ร่วมนำเสนอเรื่องการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในกรณีตัวอย่างชุมชนวังทรายพูน   ซึ่งดำเนินรายการโดยคุณสินพูน  วิทยาวงศรุจิ  หัวหน้าส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน กรมการขนส่งทางบก

โดย สื่อชุมชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net