วันที่ ศุกร์ กุมภาพันธ์ 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จุดยืน จุดร่วม จุดแตกหัก
จุดยืน


ภาคีคนรักษ์บ้านยะมะรัชโช ประกาศจุดยืนและเจตนารมณ์
ในการทำงานเรื่องนี้มาตลอดว่า
"จะร่วมกับชาวสุพรรณบุรี มุ่งมั่น ปรับปรุง และพัฒนาบ้านยะมะรัชโช
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นพิพิธภัณฑ์ และเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์
ของลูกหลานชาวสุพรรณฯ และของประเทศไทย"

และเหนือสิ่งอื่นใด คือ จะไม่ยินยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
หรือภาคส่วนหนึ่งภาคส่วนใด เข้ามามีอำนาจบริหาร หรือสั่งการ
อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด(อย่างที่ชอบปฏิบัติกันอยู่)แต่เพียงฝ่ายเดียว
โดยปราศจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของภาคประชาชนและชุมชน


จุดร่วม


ภาคีคนรักษ์บ้านยะมะรัชโช ยอมรับการบริหารจัดการบ้านยะมะรัชโช
ในรูปของ "บอร์ดบริหาร" ที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ภายใต้ "แผนแม่บท"
ที่เป็นรูปธรรม และสอดรับกับจุดยืนของภาคีฯ

และหากมีความจำเป็น และหรือมีความเห็นร่วมกันว่า
จะต้องมีองค์กรที่เป็น "นิติบุคคล" มาเป็นองค์กรหลัก
ในการบริหารจัดการบ้านยะมะรัชโช เพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ภาคีฯ ก็พร้อมจะจัดตั้ง "นิติบุคคล" ที่ว่านั้น มาดำเนินการได้ทันที


จุดแตกหัก


เมื่อใดก็ตาม ที่การณ์ปรากฏว่า ภาคีคนรักษ์บ้านยะมะรัชโช
ตัวแทนจากภาคประชาชนอื่น(ถ้ามี) และชุมชน
ซึ่งทั้ง ๓ ภาคส่วนนี้ ถือเป็น "องค์ประกอบที่สำคัญ" ของบ้านยะมะรัชโช
ถูกกีดกัน และหรือถูกปฏิเสธในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ทั้งจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
และหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเงินบูรณะปรับปรุง

เมื่อนั้น ภาคีคนรักษ์บ้านยะมะรัชโช ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นพลเมืองไทย
ที่มีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในการที่จะปกป้อง
รักษา และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ "มรดกของชุมชน"
โดยผ่านกระบวนการทาง "ศาลปกครอง" ต่อไปอย่างถึงที่สุด

เพราะอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า "บ้านยะมะรัชโช"
หาใช่บ้านธรรมดาๆ ที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ จะถือ "สิทธิ์ขาด"
ในการทำอะไรก็ได้ ได้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

แต่ "บ้านยะมะรัชโช" เป็นบ้านแห่งประวัติศาสตร์
ทั้งประวัติศาสตร์ของคนสุพรรณฯ และประวัติศาสตร์ของประเทศชาติ
ซึ่งสมควรจะต้องเป็น "มรดกของชาวสุพรรณฯ"
เพื่อใ้ห้ลูก-หลาน-เหลน-โหลน คนสุพรรณฯ
และสายตระกูลที่เกี่ยวข้องทุกสายตระกูล ได้ภาคภูมิใจ
ในความเป็นมา ได้ซาบซึ้ง และได้แสดงกตเวทิตาต่อคุณูปการ
อันสำคัญทุกประการ ของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับทุกท่าน 
สืบไป......ตราบชั่วกาลนาน

ซึ่ง "ภาคีคนรักษ์บ้านยะมะรัชโช" ถือว่า นี่ต่างหากคือ "ประเด็นสำคัญ" !
ที่จะต้องประกาศให้ทุกฝ่ายทราบ เพื่อหยุดคิด ทบทวน
และทำความเข้าใจให้ตรงกัน ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ.....ต่อไป


......................................................


ด้วยจิตรคารวะ

ภาคีคนรักษ์บ้านยะมะรัชโช

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

โดย loongmoo

 

กลับไปที่ www.oknation.net