วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมโภชพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔


 

สมโภชพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

 

ความเป็นมา

                            พระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ โดย นายถู  เจี๋ย (Mr. Tu  Jie) ศิลปินแกะสลักไม้ ผู้มีฝีมือเป็นเอกแห่งสถาบันแกะสลัก “ โอว อา หมิง ชิง ” เป็นผู้แกะสลักจากไม้จันทร์เหลือง ของประเทศอินเดีย (Indian Yellow Sandalwood) ซึ่งมีอายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี พระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ มีลักษณะสง่างามล้ำเลิศ สูง ๕ เมตร  ซึ่งนายถู  เจี๋ย  มุ่งหมายให้พระรูปนี้มีความสูงเท่ากับจำนวนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี และจะถือโอกาสนั้นน้อมเกล้าฯ ถวาย แต่บังเอิญตอนนั้นยังแกะสลักพระรูปยังไม่เสร็จและต้องอาศัยเวลาแกะสลักต่อมารวมทั้งสิ้น ๔ ปีเศษ  จึงได้มีการเพิ่มฐานพระรูปให้สูงขึ้นอีก ๑ เมตร เป็นความสูงรวม ๖ เมตร เพื่อให้เท่ากับการเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖ รอบ พระรูปมีน้ำหนักทั้งสิ้น ๕,๓๐๐ กิโลกรัม อันมีความหมายว่าทรงครองสิริราชสมบัติมาทั้งสิ้น ๕๓ ปี  พระรูปองค์นี้ เป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาปรานีอันจะนำมาซึ่งความสุขสงบร่มเย็น ปราศจากทุกข์ให้แก่ประชาชนชาวไทยและชาวจีนทั้งมวล ในการนี้ นายถู  เจี๋ย และคณะในนามของประชาชนชาวจีนในประเทศจีน และประชาชนชาวจีนที่พำนักในประเทศไทย ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเก็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ทั้งนี้เพื่อแสดงความปลื้มปิติยินดีของประชาชนชาวจีนในสาธารณรัฐประชาชนชาวจีน  ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสดังกล่าว และเพื่อกระชับความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างชาวจีนและชาวไทยกับทั้งเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประชาชนชาวจีนที่ได้พึ่งพระบรมโพธิสมภาร และได้อาศัยพำนักอยู่ในประเทศไทยด้วยผาสุกร่มเย็นตลอดมา  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ประดิษฐานชั่วคราว ณ ศาลาโรงช้าง  ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงกระทำพิธีเบิกพระเนตรพระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐  มีนาคม   ๒๕๔๔  เวลา ๑๕.๓๐ น. และเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่ประชาชนชาวไทยและชาวจีนในประเทศไทย  ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ  จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานสมโภชประจำปีของพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์  ปีละ ๒ ครั้ง  คือในวันที่  ๒๐-๒๑ มีนาคมและวันที่  ๒๐-๒๑ กันยายน โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อมีนาคม ๒๕๔๔  เป็นต้นมา

                                และในปี  ๒๕๕๔ นี้  ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ  กำหนดจัดงานสมโภชพระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่  ๒๐-๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  โดยในวันอาทิตย์ที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. จะมีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาฝ่ายไทย บำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพล และในวันจันทร์ที่  ๒๑  มีนาคม ๒๕๕๔ จะมีพิธีสวดสรรเสริญพระกรุณาธิคุณพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์  พร้อมกันนี้ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ  จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านผู้มีความเลื่อมใสศรัทธา สักการบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔  โดยศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ เปิดให้เข้าชมฟรีทั้งสองวัน

โดย แมนบางไทร

 

กลับไปที่ www.oknation.net