วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไร้ธรรม..จึงเหลื่อมล้ำ..ไม่เท่าเทียม


ไร้ธรรม..จึงเหลื่อมล้ำ..ไม่เท่าเทียม

ประเทศไทยมีที่ดิน ๓๒๐.๗ ล้านไร่ เป็นที่ดินเพื่กการเกษตร ๑๓๑ ล้านไร่ สภาพการถือครองที่ดินมีลักษณะกระจุกตัว ผู้ถือครองที่ดินในมือจำนวนมากคือนายทุน ทั้งนายทุนไทยและนายทุนต่างชาติ  ด้วยรัฐบาลแต่ล่ะยุคมีการยกเลิกกฎหมาย พรบ.ประมวลกฎหมายที่ดิน ๒๔๙๗ ถูกยกเลิกไปแต่ล่ะยุคเมื่อ ๒๕๐๒ , ๒๕๑๑ , ๒๕๑๗ , ๒๕๑๘ , ๒๕๒๔ .. 

กับข่าวเรื่องโฉนดที่ดินชุมชนที่นายกจะมอบให้กับชาวบ้าน เหมือนเป็นข่าวที่ทำให้รัฐบาลได้คะแนน ทั้งที่สภาพปัญหาของที่ดินจริงๆที่ประชาชนคนไทยประสบอยู่รัฐบาลจะแก้ได้หมดหรือไม่..

- เกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน ๘๘๙,๐๒๒ ราย

- เกษตรกรมีที่ทำกินแต่ไม่เพียงพอ ๕๑๗,๒๖๓ ราย

- มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ ๘๑๑,๒๗๙ ราย

- ทำกินในที่ดินของรัฐ ๑.๑๕ ล้านราย ในพื้นที่ ๒๑ ล้านไร่

- ที่ดินทิ้งร้าง ๔๘ ล้านไร่ (ข้อมูลปี ๒๕๔๓)

- ที่ดินเกษตรกรติดอยู่กับธนาคาเป็น  NPL,NPA เกือบ ๔๐ ล้านไร่

- เกษตรกรพิพาทที่ดินกับรัฐถูกดำเนินคดีและถูกคุมขังอยู่ในคุกแล้ว ๘๓๖ ราย 

และทราบไหมว่า ยุครัฐบาลนายกต้มยำกุ้ง กับหนี้ IMF ทำให้ที่ดินไทยของเราตกอยู่ในมือนายทุนต่างชาติอย่างมหาศาล 

การถือครองจึงมีทั้งถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย โดยถือครอง สปก.นั้นผิดกฎหมายจำนวนมาก ทางคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินได้เสนอให้ใช้มาตราการ ซึ่ง..ข้อเสนอที่มีสาระสำคัญไปยังรัฐบาล..คือ

๑. ให้มีการจำกัดเพดานการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรไว้ไม่เกิน ๕๐ ไร่ต่อครัวเรือน เพื่อลดการกระจุกตัวของการถือครอง

๒. ให้มีการจัดระบบข้อมูลการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรทั้งประเทศเป็นข้อมูลสาธารณะเพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์และเกิดความเป็นธรรม

๓. ให้จัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตรขึ้นเพื่อทำหน้าที่จัดซื้อที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือที่มีการถือครองล้นเกินมาจัดสรรให้เกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินทำกิน

๔. ให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินเกษตรกรรมในอัตราก้าวหน้า เพื่อลดแรงจูงใจในการสะสมที่ดินไว้โดยไม่ทำประโยชน์

๕. และให้มีการกำหนดเขตการใท่ดินเพื่อการเกษตรขึ้นมาอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้ผู้ถือครองที่ดินดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ทำการเกษตรด้วยตัวเองเท่านั้น

ซึ่ง..เห็นด้วยกับคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินที่เสนอมาตราการ กำหนดเงื่อนไขโดยกฎหมายไปยังรัฐบาล เพื่อป้องกันมิให้เกษตรกรคนไทยต้องสูญเสียที่ดินทำกินอีกต่อไป..

ผ่านไป ๓๐ ปี ที่เปิดประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด ระยอง ที่โชติช่วงชัชวาล..คือ..นายทุน

ส่วนที่ต้องลงทุนด้วยชีวิต..คือ..คนมาบตาพุด ระยอง เจ้าของพื้นที่ ที่ต้องเวนคืนที่ดินให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาครอบครอง ถือครอง จึงมั่งมีศรีทุกข์ ล้มหายตายจาก..จากมลพิษของอุตสาหกรรม ที่ยังมีลมหายใจอยู่..คือ..อุดมไปด้วยโรคมะเร็ง โรคภูมิแพ้

แม้..คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน และภาคประชาชน เราอาจจะไม่ง่ายเลย ในการขับเคลื่อนให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเจ้าของประเทศมีที่ดินทำกินกันอย่างยั่งยืน พอเพียง 

เพราะฉะนั้น..การออกมาใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญต้องเข้มแข็ง มวลชนทั้งประเทศต้องออกมาร่วมกันขับเคลื่อนทั้งสังคม เราจึงจะไปสู่เป้าหมายโฉนดที่ดินประชาชน ชุมชน ทั้งประเทศได้..

โดย sutti19

 

กลับไปที่ www.oknation.net