วันที่ พุธ เมษายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เครือข่ายราษฎรอาสาปกป้องสถาบัน ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้บัญชาการทหารบก


จดหมายเปิดผนึกถึงผู้บัญชาการทหารบก

เรื่อง ขอให้ดำเนินการปกป้องสถาบันอย่างมียุทธศาสตร์ด้วยความจริงจังและต่อเนื่อง

เรียน ผู้บัญชาการทหารบก

 

            ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้นายทหารพระธรรมนูญของกองทัพบก เดินทางไปแจ้งความเพื่อ

ร้องทุกข์กล่าวโทษแกนนำกลุ่มเสื้อแดง ที่ได้พูดจามีเนื้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพบนเวที

ของการชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายนต่อเนื่องวันที่ ๑๑ เมษายน ที่ผ่านมา ปรากฏเป็นข่าวทราบกันโดยทั่วไป

 

                เครือข่ายราษฎรอาสาปกป้องสถาบัน ขอเรียนชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ 

ของผู้บัญชาการทหารบกในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง  อย่างไรก็ตาม ใคร่ถือโอกาสนี้ ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 

๑.              พฤติกรรมของกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีทั้งแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยตัว

มาตลอด ระยะเวลา ๖-๗ ปี ที่ผ่านมาในระดับที่สูงอย่างที่ไม่เตยมีมาก่อน   จนเป็นข้ออ้าง

ที่สำคัญประการแรกของคณะผู้ทำการรัฐประหาร พ.ศ.๒๕๔๙

 

๒.            หลังจากมีการเลือกตั้งทั่วไปจนได้รัฐบาลใหม่ ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา สถานการณ์ดังกล่าวก็ไม่คลี่คลาย แต่กลับรุนแรงขึ้น  ซึ่งทั้งรัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่างออกยืนยันถึงความสำคัญของการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ในขณะเดียวกัน ก็ได้มีกลุ่มบุคคลภาคประชาชนหลายๆกลุ่ม ออกมาดำเนินการปกป้องสถาบันในรูปแบบต่างๆตามความสามารถ  อันได้แก่ การแสดงความไม่พอใจต่อผู้กระทำผิดเหล่านั้นผ่านสื่อต่างๆ  การร้องเรียนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จนถึงการแจ้งความกล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานก็มี   แต่การกระทำเหล่านั้น ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งมักจะได้รับคำชี้แจงที่ว่า ขาดความชัดเจนของเนื้อหาบ้าง กฎหมายไม่เอื้ออำนวยบ้าง ติดขัดด้านปัญหาเทคโนโลยีบ้าง ทำให้การดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดเป็นไปด้วยความล่าช้า หรือขาดหายไปในที่สุด

        ผลที่ตามมาก็คือ  ผู้กระทำผิดเกิดความย่ามใจ ประกอบกับข่าวที่ว่า มีการรับอามิสสินจ้างจากผู้ที่ต้องการสั่นคลอนสถาบันเพื่อประโยชน์ทางการเมือง ก็ยิ่งทำให้สถาบันถูกคุกคามเพิ่มมากขึ้น

        กระบวนการภาคประชาชน ที่ปวารณาตนออกมาปกป้องสถาบัน หลายต่อหลายกลุ่มต้องหมดกำลังใจ

ที่ไม่อาจจัดการกับ กลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเหล่านั้น ซ้ำยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้แอบอ้างความจงรักภักดีออกมาเคลื่อนไหว 

        นอกจากนั้น ผู้กระทำการเป็นภัยต่อความมั่นคงเหล่านี้ ยังได้ใช้วิธีการเจ้าเล่ห์เพทุบาย ในการพูดจาจาบจ้วง

แบบเฉียดไปเฉียดมา  ซึ่งเป็นการยั่วยุให้ประชาชนจำนวนมากต้องออกมาใช้การตอบโต้ด้วยวาจาที่รุนแรง

ขึ้นโดยลำดับ มีการบัญญัติศัพท์ การใช้สัญลักษณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมาย  แต่โดยเจตนาแล้ว

เป็นที่เข้าใจได้ว่า มีความมุ่งหมายอย่างไร

 

๓.             รัฐบาล ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนหลายหมู่เหล่า ได้ดำเนินการปกป้องสถาบัน

หลักของชาติ แบบต่างคนต่างทำ ขาดยุทธศาสตร์และยุทธวิธี  จริงอยู่ที่ว่า การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี

เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล แต่สถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้ เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ไม่เป็นธรรมชาติ  เนื่องจาก

ผู้ประสงค์ร้าย ได้กระทำการกันเป็นขบวนการ  การปกป้องและตอบโต้อย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งจำเป็น

และต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 

                การที่ผู้บัญชาการทหารบกได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนี้  จึงเป็นอีกหนึ่งประกายความหวัง  แต่ยังไม่น่าจะเพียงพอ  เพราะหากขาดซึ่งยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และการผนึกกำลังทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ  ก็ยังไม่อาจมั่นใจได้ว่า  ประกายความหวังในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด

 

                ความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องสำคัญที่สุด กระบวนการด้านบริหารและระเบียบราชการที่เชื่องช้า ไม่ควรเป็นอุปสรรคในการที่จะปกป้องสถาบันหลักของชาติให้ดำรงคงอยู่อย่างวัฒนาถาวรตลอดไป

 

                                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

               

                                                                                                             บวร  ยสินทร

                                                                     ประธานเครือข่ายราษฎรอาสาปกป้องสถาบัน

                                                                                                    ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔

http://www.facebook.com/home.php#!/notes/boworn-yasintorn/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81/205176082836063

โดย มังกรสีฟ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net