วันที่ พุธ เมษายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart@Life_Smile@Work)


ก่อนสงกรานต์ผมไปเป็นวิทยากรในหัวข้อการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผมตั้งชื่อหลักสูตรว่า “Smart@Life_Smile@Work” ให้กับพนักงานของบริษัท ๆ หนึ่งแถวปิ่นเกล้า


โดยผมได้รับโจทย์จากผู้บริหารของบริษัทนั้นว่า อยากได้หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่สนุก และมีความสุขในการดำเนินชีวิต ด้วยการนำเทคนิคการบริหารเวลามาสร้างสมดุลให้ชีวิต หรือที่เรียกว่า “Work Life Balance” และอยากให้ช่วยย้ำพนักงานให้ตระหนักในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจริง ๆ ด้วยวันนั้น ผมจึงต้องนำเทคนิคการสอนไปอย่างหลากหลายทีเดียว มีทั้ง ให้ดูภาพยนตร์ กรณีศึกษา Workshop เกมส์ กิจกรรม แบ่งกลุ่มระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิด การนำเสนอผลงาน รวมทั้งมอบรางวัลสำหรับดาวเด่นแต่ละกลุ่มด้วย


เนื้อหาหลัก ๆ ที่ผมเตรียมไปวันนั้น มี 3 ประเด็น คือ ทำอย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต, ทำอย่างไร? ให้สนุกกับการทำงาน และเทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการบรรลุเป้าหมายนั้นทำอย่างไร?

          เรียกว่า วันนั้นทุกคนสนุกและได้ข้อคิดกันบานเบอะเลยครับ

        

เมื่อพูดถึง “Smart@Life_Smile@Work” หรือการที่เราจะสนุกกับการทำงาน และมีความสุขกับการดำเนินชีวิตนั้น มีหลากหลายวิธี ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนนั่นเองครับเป็นสำคัญ 

วันนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วย “หลักธรรมข้อคิด” ที่จะทำให้เรามี “Smart@Life_ Smile@Work” ง่าย ๆ ดังนี้

“เก่งงาน” คือการที่เรามีความรอบรู้ รับผิดชอบในงานที่ทำ และหลักธรรมที่ควรมีเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงาน คือหลักอิทธิบาทสี่ (ฉันทะ-วิริยะ-จิตตะ-วิมังสา)

“เก่งคน” คือการที่เรามีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี รู้จักยอมรับในความแตกต่างของคน และหลักธรรมที่ควรมีเพื่อให้เก่งคนคือ สังคหะวัตถุสี่ (ทาน-ปิยะวาจา-อัตถจริยา-สมานัตตา)

“เก่งคิด” คือการที่เรามีความคิดที่มีเหตุผล คิดในแง่บวกมองโลกในแง่ดี คิดสร้างสรรรค์ และหลักธรรมที่ควรมีเพื่อให้เก่งคิดคือ พหูสูต (สุ-จิ-ปุ-ลิ)

“เก่งดำเนินชีวิต” คือการที่เรารู้จักแบ่งเวลา จัดสรรเวลาให้กับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต เช่นแบ่งเวลาให้ตัวเอง ครอบครัว งาน สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่วนหลักธรรมนั้นมีเยอะแยะมากมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

“เก่งพิชิตปัญหา” คือการที่เรารู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้น และมีสติในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งรู้จักวางแผนป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หลักธรรมที่ควรมีเพื่อให้มีสติในการแก้ไขปัญหาคือ อริยสัจสี่ (ทุกข์-สมุทัย-นิโรธ-มรรค)

สวัสดี...

โดย วันดีเสมอ

 

กลับไปที่ www.oknation.net