วันที่ เสาร์ เมษายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อยู่ในอำนาจของคนอื่นเป็นทุกข์


อยู่ในอำนาจของคนอื่นเป็นทุกข์

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับ ณ. ปราสาทของนางวิสาขา มิคารมารดา* ในบุพพารามใกล้กรุงสาวัตถี

สมัยนั้น นางวิสาขา มิคารมารดา มีธุระบางอย่างเกี่ยวข้องกับพระเจ้าปเสนทิโกศล, แต่พระราชามิได้ทรงพิจารณาเรื่องนั้นตามความต้องการ (อรรถกถากล่าวว่า นางวิสาขาไปเข้าเฝ้าหลายครั้ง แต่ไม่ได้พบ)

นางวิสาขาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่ยังวัน ถวายบังคมแล้วนั่งณ.ที่ควรส่วนด้านหนึ่ง, พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามว่า ...

"ดูก่อน...วิสาขา เธอไปใหนมาแต่ยังวันทีเดียว" นางวิสาขาจึงกราบบังคมทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า...

"การอยู่ในอำนาจของคนอื่นทุกอย่าง เป็นทุกข์, การเป็นอิสสระทุกอย่าง เป็นสุข, คนทั้งหลายย่อมเดือดร้อนในเรื่องทุกข์ สุขทั่วไป เพราะว่ากิเลสอันเป็นเครื่องมัดสัตว์ เป็นสิ่งที่ก้าวล่วงได้ยาก.

อุทาน ๒๕/๙๘


*คำนี้เป็นชื่อพิเศษแสดงประวัติว่า นางได้เคยต่อสู้กับมิคารเศรษฐี บิดาสามี ซึ่งบีบคั้นนางต่างๆ และนางได้อาศัยความดีต่อสู้ จนบิดาสามียอมเรียกนางเป็นมารดา.


พระธรรม...เปรียบเหมือนยารักษาโรค

พระพุทธเจ้า...เปรียบเหมือนหมอ

กิเลส...เปรียบเหมือนเชื้อโรค

ตัวเรา...เปรียบเหมือนผู้ป่วยPermalink : http://www.oknation.net/blog/pierra

โดย เด็กชาย-เด็กหญิง

 

กลับไปที่ www.oknation.net