วันที่ ศุกร์ เมษายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปัจจัยองค์กรในการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี


ชื่อวิทยานิพนธ์ ปัจจัยองค์กรในการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัย นางวีระพร วงษ์พานิช สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา พ.ศ. 2554

 

บทคัดย่อ

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาระดับปัจจัยองค์กรในการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 2)ศึกษาปัจจัยองค์กรในการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 3)ศึกษาการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี  ปีการศึกษา 2553 จำนวน 24 โรงเรียน รวมจำนวน 289 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยองค์กรในการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 

 ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับปัจจัยองค์กรในการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย ด้านภาวะผู้นำขององค์กรอยู่ในอันดับสูงสุด  รองลงมา คือ ด้านเทคโนโลยีและระบบงาน และด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ตามลำดับ  

2. การดำเนินการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย ด้านการแสวงหาความรู้และการสร้างความรู้อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการเผยแพร่ความรู้ และด้านการจัดเก็บและการประมวลความรู้ ตามลำดับ  

3. ปัจจัยองค์กรในการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมมี 5 ด้าน คือ  ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ด้านการสื่อสารภายในองค์กร ด้านเทคโนโลยีและระบบงาน และด้านภาวะผู้นำขององค์กร โดยร่วมกันส่งผล ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีประสิทธิภาพในการทำนาย ร้อยละ 75.10 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทำนาย เท่ากับ 0.130

โดย KruKung

 

กลับไปที่ www.oknation.net