วันที่ ศุกร์ เมษายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงงานคุณธรรมจริยธรรม


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

รายวิชา ส33201 พระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วย พระพุทธ  เวลา 16 ชั่วโมง

เรื่อง โครงงานคุณธรรมจริยธรรม เวลา 2 ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552   

...................................................................................................................................................................

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

มาตรฐาน 1.1 เข้าใจ ประวัติ ความสำคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ

และสามารถนำหลักธรรมของศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน

มาตรฐานช่วงชั้นที่ ม.1-3 รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา ความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของศาสนา คัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือและวิเคราะห์พระจริยาวัตรของศาสดา - สาวก ที่สำคัญของศาสนาต่าง ๆ

สาระสำคัญ

 โครงงานคุณธรรมจริยธรรม  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติ ความสำคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ที่นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยอาศัยวิธีการจัดทำโครงงาน ประกอบด้วย การคิด และเลือกหัวข้อ การวางแผน การลงมือ การเขียนรายงาน และการแสดงผลงานโครงงานคุณธรรมจริยธรรม  

 

จุดประสงค์ปลายทาง

  เลือกทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ตามหลัก วิธีการและขั้นตอนการจัดทำโครงงานได้

 

จุดประสงค์นำทาง

 1. อธิบายความหมาย ประเภท และขั้นตอนการทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรมได้

 2. คิดและเลือกหัวข้อทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรมได้ 

 3.  จัดทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรมได้

 

สาระการเรียนรู้

 โครงงานคุณธรรมจริยธรรม

กระบวนการเรียนรู้

 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

  1.1 เมื่อนักเรียนเข้าประจำที่ในศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนแล้ว ให้ทุกคนสวดมนต์ แผ่เมตตา

ทำสมาธิ ประมาณ 5 นาที

 1.2 ให้นักเรียนทุกคนทดสอบก่อนเรียน เรื่อง โครงงานคุณธรรมจริยธรรม ในบนเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นเวลา 5 นาที โดยทุกคนจะทราบผลการทดสอบทันทีหลังสอบเสร็จ 

แล้วให้เลขาของแต่ละกลุ่มบันทึกไว้ เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียน

  1.3  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อมสรุปเนื้อหาการเรียนเรื่อง พระพุทธ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนที่ 1-7 เพื่อเชื่อมโยงสู่การทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรม

 1.4 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ 3-4 คน โดยตั้งชื่อกลุ่ม เลือกคณะกรรมการภายในกลุ่ม

นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำข้อตกลงในการทำงานเป็นกลุ่มให้ประสบผลสำเร็จ และมอบหมายงานให้นักเรียนทุกกลุ่มต้องปฏิบัติคือ การทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรม โดยกำหนด 1 หัวข้อต่อ 1 โครงงาน

ต่อ 1 กลุ่ม

 2. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม

   นักเรียนทุกกลุ่มเข้าเมนูเพื่อเรียกเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โครงงานคุณธรรมจริยธรรม ตามบทเรียน ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน โดยครูเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำเมื่อแต่ละกลุ่มมีปัญหา

 3. ขั้นสรุปผลการเรียน

  3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันระดมความคิดในการตั้งชื่อโครงงาน วางแผนการจัดทำโครงงาน

  3.2 ครูให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรม พร้อมกำหนดระยะเวลาส่งและนำเสนอผลงาน

 3.3 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง โครงงานคุณธรรมจริยธรรม โดยสามารถทราบผลการทดสอบทันทีหลังทำการทดสอบเสร็จ  ให้เลขานุการกลุ่มจดบันทึกเพื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบก่อนเรียน

1.4 กรณีที่นักเรียนสอบไม่ผ่าน หรือยังไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนใด สามารถนำแผ่น CD ไปเรียนใหม่ได้ในเวลาว่าง หรือที่บ้าน

 

สื่อการเรียนการสอน

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์


 2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โครงงานคุณธรรมจริยธรรม

 

การวัดผลและประเมินผล (รายละเอียดในภาคผนวก)

 กิจกรรม/พฤติกรรม/ผลงาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

1. การอภิปราย

สังเกต

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. การนำเสนอผลงาน

ตรวจสอบ, สัมภาษณ์

แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

3. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม

สังเกต

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

4. การทดสอบ

ตรวจแบบทดสอบ

แบบทดสอบก่อน หลังเรียน

5. การทำแบบประเมิน

ตรวจสอบ

แบบประเมินทักษะการทำงานร่วมกัน

 

กิจกรรมเสนอแนะ

 ให้นักเรียนทุกกลุ่มไปหาข้อมูลการจัดทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรม

 

ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………

 

 ลงชื่อ.............................................

                                                                   (                     )  

 ตำแหน่ง........................................

 วันที่.....เดือน..................พ.ศ.........

 

 

 

โดย KruKung

 

กลับไปที่ www.oknation.net